Hoppa till innehållet

Ekonomi- och planeringsavdelningen

Ekonomi- och planeringsavdelningen sköter bl.a. stadens ekonomi-, verksamhets- och koncernstyrning samt stadsstrategin och utvecklingen av förvaltningen.  

Chef för avdelningen är finansdirektör Tuula Saxholm. Avdelningen är indelad i fem enheter:

Ekonomi- och planeringsavdelningen har följande enheter:

I verksamhetsområdet för enheten områdesbyggande ingår att leda planeringen och genomförandet av områdesprojekt och särskilt avtalade stadsutvecklingsprojekt, att samordna byggandet av bostäder och av service- och verksamhetslokaler samt att planera och styra områdesprojektens investeringsekonomi.

Enheten områdesbyggande leds av områdesbyggnadschefen.

I verksamhetsområdet för boendeenheten ingår beredning och ledning av bostadspolitiken och stadsförnyelsen i områdena, utveckling av boende och bostäder, statistik, forskning och utredning som stöder boendet, byggandet och
utvecklingen av områden samt boendets intressebevakning och regionalt MBTsamarbete.

Enheten boende leds av bostadsprogramchefen.

I verksamhetsområdet för enheten upphandlingar och konkurrensutsättning ingår styrning av stadens upphandlingsfunktioner, beredning och konkurrensutsättning av stadens gemensamma och centralförvaltningens separata upphandlingar, avtalshantering för gemensamma upphandlingar samt uppgifter kring bekämpningen av grå ekonomi.

I enheten ingår följande team: konkurrensutsättning.

Enheten upphandlingar och konkurrensutsättning leds av upphandlingsdirektören.

I verksamhetsområdet för koncernstyrningsenheten ingår uppgifter i samband med samordning, utveckling och beredning av koncern- och ägarstyrningen, uppföljning av koncernsammanslutningarnas ekonomi och rapportering om den samt särskilda utredningar om stadskoncernen och dess strukturer.

Koncernstyrningsenheten leds av koncernstyrningschefen.

I verksamhetsområdet för finansieringsenheten ingår att skaffa finansiering och bedriva investeringsverksamhet, att sköta lån och borgensförbindelser, att planera betalningsförmågan, att hantera stadens bankkonton och koncernkontosystem, att sköta försäkringsärenden samt att sköta övriga uppgifter kring utveckling, samordning och beredning av finansieringen. Dessutom ansvarar enheten för intressekontorets verksamhet.

I enheten ingår följande team: intressekontoret och personallån.

Finansieringsenheten leds av finanschefen.

Till ekonomistyrningsenhetens verksamhet hör planering, styrning och utveckling av ekonomi, verksamhet och investeringar samt administrativa utvecklingsuppgifter som hänför sig till planeringen av verksamheten. Enheten svarar för
att utarbeta stadens budget och ekonomiplan, investeringsprogram samt anvisningar och utredningar som hör till dessa, att samordna verkställandet av strategin med den årliga driftsplaneringen, uppföljningen och rapporteringen med anknytning till ekonomin och verksamheten. Dessutom har enheten hand om ägarskapet för stadens gemensamma ekonomiska system och utvecklingen av dem.

Enheten ekonomistyrning leds av budgetchefen.