Hoppa till innehållet

Personalavdelningen

Personalavdelningen bereder stadens personalpolitik, sköter den centraliserade arbetsgivarverksamheten, utvecklar samarbetssystem, ansvarar för bilden av staden som arbetsgivare och sköter personalinformationen. 
Avdelningen främjar för stadens räkning personaltillgång och personalrörlighet, samordnar stadens personalrekrytering och ansvarar för stadens omplaceringsverksamhet. Den tillhandahåller också rådgivning i personalfrågor för stadens anställda i chefsställning och pensionsrådgivning för stadens personal.

Personalavdelningen har följande enheter:

I verksamhetsområdet för enheten tillgång på personal ingår att prognostisera personalbehovet och att säkerställa tillgången på kompetent personal. Enheten samordnar och främjar utvecklingen av arbetsgivarimagen, arbetsgivarmarknadsföringen samt utvecklingen av rekryteringskompetensen och -metoderna.

Enheten tillgång på personal leds av chefen för strategiska resurser.

I verksamhetsområdet för enheten utveckling av ledarskap och arbetskultur ingår att utveckla ledarskapet och att förnya kulturen. Enheten svarar även för utveckling och mätning av medarbetarupplevelsen och förnyelse av ledarkompetensen samt utveckling av verktyg för arbetslivsreformen.

Enheten utveckling av ledarskap och arbetskultur leds av chefen för utveckling av ledarskap och arbetskultur.

I verksamhetsområdet för enheten framgångsorienterat ledarskap ingår att utveckla det framgångsorienterade ledarskapet och verktyg för detta. Enheten svarar för att utveckla ledarskap kring välbefinnande på arbetsplatsen.

Enheten framgångsorienterat ledarskap leds av personalutvecklingschefen. 

I verksamhetsområdet för enheten inlärning och förnyelse ingår utveckling av chefsarbetet och personalens kompetens samt tjänster som stöder förnyelse och förändring inom staden. Enheten producerar utbildning och träning för en förnyelse på stadsnivå.

I enhetens ingår följande team: inlärning och förnyelse.

Enheten inlärning och förnyelse leds av chefen för strategisk förnyelse.

I verksamhetsområdet för enheten ansvarsfull arbetsgivare ingår beredning och utveckling av principerna för stadens arbetsgivarpolicy. Enheten främjar och samordnar personalens delaktighet och samverkan samt att likabehandling och
jämlikhet förverkligas i staden. Till enhetens uppgifter hör att bereda riktlinjer för lönepolitiken och att skapa nya effektiva metoder för belöning. Enheten utvecklar HR-processerna och -tjänsterna samt HR-datasystemen.

I enheten ingår följande team: effektiv belöning, HR-servicesystem och arbetsgivarpolicy.

Enheten ansvarsfull arbetsgivare leds av chefen för personalpolitik.

Ledning

Chef för personalavdelningen är personaldirektören Nina Gros.