Hoppa till innehållet

Förvaltningsavdelningen

Förvaltningsavdelningen sköter verksamhetsförutsättningarna för stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och borgmästarkollegiet, styrningen av förvaltningsförfarandet, ledningen av ärendehanteringen och dokumentförvaltningen, expeditionstjänsterna, säkerhets- och beredskapsärendena samt den juridiska intressebevakningen och de juridiska experttjänsterna.

Förvaltningsavdelningen har fem enheter. Till avdelningen hör därutöver specialmedarbetarteamet och stadssekreterarteamet, vilka sorterar direkt under förvaltningsdirektören.

Förvaltningsdirektör Juha Summanen är förvaltningsavdelningens chef.

Enheten för förvaltningsförfarande

Enheten för förvaltningsförfarande har som sitt verksamhetsområde

  • att allmänt styra och utveckla stadens förvaltningsförfarande
  • att sörja för stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och borgmästarkollegiets beslutsberedning och verkställighet, för beslutsfattandets praktiska arrangemang och för sekreteraruppgifter samt för översättningsuppgifter
  • att utveckla ärendehanteringen på stadsnivå

Rättstjänsten

Rättstjänsten har som sitt verksamhetsområde att sörja för den juridiska intressebevakningen och för att tillhandahålla juridiska experttjänster.

Rättstjänsten betjänar inte privatpersoner. Privatpersoner kan vända sig till rättshjälpsbyrån med en begäran om rättshjälp och juridisk rådgivning.

Ekonomi- och skuldrådgivningstjänster för privatpersoner tillhandahålls vid de statliga rättshjälpsbyråerna.

Informationshanteringsenheten

Informationshanteringsenheten har som sitt verksamhetsområde

  • att leda stadens dokumentförvaltning
  • att allmänt styra och utveckla stadens dokumentförvaltning, ärendehantering och dataskydd
  •  att sörja för dokumentinformation som staden har i sitt förvar varaktigt
  • förvaltningsinformationstjänsten och stadens allmänna registratorskontor

I anslutning till informationshanteringsavdelningen verkar dataskyddsteamet, som biträder den dataskyddsansvarige i dennes uppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Säkerhets- och beredskapsenheten

Säkerhets- och beredskapsenheten har som sitt verksamhetsområde

  • att samordna och främja stadens organisationssäkerhet och allmänna säkerhetsärenden
  • att på stadsnivå styra beredskapsåtgärder, kontinuitetsförvaltning och lokal säkerhetsplanering

Enheten för expeditionstjänster

Enheten för expeditionstjänster har som sitt verksamhetsområde att administrera stadsledningens och stadskansliets expeditions-, säkerhets-, post-, sammanträdes-, transport-, AV- och digitaltryckstjänster samt stadens postdistribution.