Hoppa till innehållet

Strategiavdelningens enheter och team

Helsingfors strategidirektör Markus Kühn.

Strategiavdelningen har följande enheter:

I verksamhetsområdet för enheten internationella ärenden ingår samordning av stadens internationella verksamhet, internationell intressebevakning och interaktion med stadens utländska partner, samarbetsstäder och -nätverk samt
samordning av EU:s projektfinansiering.

Enheten internationella ärenden leds av chefen för internationella ärenden.

I verksamhetsområdet för enheten stadsforskning och -statistik ingår anskaffning, produktion och hantering av forsknings- och statistikuppgifter som är nödvändiga för stadens utveckling och upprätthållande och utveckling av dessa samt stadsforskning. Enheten ansvarar dessutom för samordning och samarbete i samband med stadsforskning och statistiskväsen och styr och samordnar anskaffningen och hanteringen av stadens gemensamma statistikoch forskningsmaterial.

I enheten ingår följande team: forsknings- och statistikuppgifter och stadsforskning.

Enheten stadsforskning och -statistik leds av stadsfaktachefen.

I verksamhetsområdet för enheten strategier och utveckling ingår stadens strategiska utveckling, planering och samordning, samordning av regionala och nationella program, samordning och genomförande av strategiskt betydande helheter och projekt samt uppgifter som hänför sig till riskhantering.

Enheten strategier och utveckling leds av strategichefen.

I verksamhetsområdet för informationsförvaltningsenheten ingår utveckling av helhetsstyrningen och samverkan inom stadens informationsförvaltning, strategisk planering och uppföljning av informationsförvaltningen, organisering och underhåll av tjänster för den datatekniska basinfrastrukturen, utveckling av gemensamma och strategiskt viktiga datasystem och ICT-tjänster, applikationshantering för gemensamma datasystem och datalager och stadskansliets informationsförvaltning och närstöd.

I enheten ingår följande team: styrning av informationsförvaltningen, ICT-utveckling, ICT-tjänster, applikationshantering och stadskansliets ICT. I teamet ICT-utveckling ingår följande underteam: projekttjänster och programutveckling. I teamet stadskansliets ICT ingår följande underteam: närstöd.

Informationsförvaltningsenheten leds av informationsförvaltningsdirektören.

I strategiavdelningen ingår dessutom följande funktioner placerade direkt under strategidirektören: digitalisering, intressebevakning och Helsinki Lab.