Mikä on Lähiöprojekti?

Loading..

 

Lähiöprojektissa helsinkiläisiä esikaupunkeja kehitetään monipuolisesti kantakaupungin kanssa tasaveroisina kaupunginosina, asukkaiden parhaaksi. Esikaupunkien eriarvoistumisen välttämiseksi tehdään laajaa ja pitkäjänteistä yhteistyötä.

Helsingin kaupungin virastojen Lähiöprojektissa tuetaan ja koordinoidaan hallintokuntien keskinäistä työtä ja ollaan tiiviissä
vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa.

Viihtyisyyttä esikaupunkeihin
Huomiota asukkaiden hyvinvointiin
Julkinen ympäristö asukasystävällisemmäksi
Neuvontaa asuinrakennusten korjauksiin
Yhdessä tehden parempia lähiöitä
Kohti tiiviimpää kaupunkia
Paikallinen yrittäjä voimavarana

 

Viihtyisyyttä esikaupunkeihin

Hyvä asuinympäristö, monipuoliset lähipalvelut ja hyvin toimiva julkinen liikenne ovat helsinkiläisen kaupunginosan menestystekijöitä. Lähiöprojektissa vahvistetaan Helsingin esikaupunkialueiden mainetta edistämällä asunto- ja toimitilarakentamista, korostamalla kaupunginosien alueidentiteettiä, vahvuuksia sekä tukemalla palvelujen edellytyksiä.

Nykyisellä kaudella ja toimintansa 20-vuotisjuhlavuotena 2016 Lähiöprojekti keskittyi erityisesti Jakomäen, Kannelmäen, Malmin, Malminkartanon, Meri-Rastilan ja Pohjois-Haagan alueisiin. Alueellisen toiminnan lisäksi säilyy joustavuus koko esikaupunkialueen kehittämisessä.

 

Huomiota asukkaiden hyvinvointiin

Lähiöprojekti tukee alueellista osallistumista ja vuorovaikutusta sekä harrastustoimintaa.

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen ja hyvinvoinnin lisääminen perustuvat varhaisen puuttumisen malleihin, joita Lähiöprojekti käyttää yhteistyössä kaupungin virastojen kanssa työskennellessään. Nuorten syrjäytymistä ehkäisevä työ huomioi nuorten erilaiset lähtökohdat ja luo heille helposti saavutettavaa tekemistä.

Operaatio Pulssi tarjoaa nuorille harrastusmahdollisuuksia Kannelmäen ja Malmin alueilla. Nuorille suunnattua liikuntaa on Haagan, Kannelmäen, Malminkartanon ja Pitäjänmäen alueilla. Tavoitteena on koota nuorten omaehtoista tekemistä tukevia harrastusmahdollisuuksia helposti löydettäväksi.

 

Julkinen ympäristö asukasystävällisemmäksi

Lähiöprojekti keskittyy tärkeimpien julkisten ulkotilojen, kulkureittien ja asemaseutujen suunnitteluun. Tarkoituksena on etsiä turvallisia ja käyttäjilleen mieluisia ratkaisuja yhdessä asukkaiden kanssa. Mukaan voidaan ottaa myös ympäristö- ja yhteisötaidetta, esimerkiksi alikulkutunneli Jakomäen Broda. Lähiöprojekti tuo esille kaupungin Lähiörahaston käyttömahdollisuuksia hankkeiden valmistelussa ja toteuttamisessa.

 

Neuvontaa asuinrakennusten korjauksiin

Lähiöarkkitehdit neuvovat taloyhtiöitä korjauksissa ja laativat korjaustapaohjeita. Vuoden 2016 aikana laadittiin korjaustapaohjeet Kannelmäkeen, joka kuuluu 2002 yleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuuriltaan merkittäväksi luokiteltuun alueeseen. Maksuttomia korjaustapaohjeita jaetaan asukastilaisuuksissa. Ohjeita on jo valmistunut Keski-Vuosaaren, Konalan länsireunan, Malminkartanon, Pajamäen, Pihlajamäen, Pohjois-Haagan ja Siltamäen alueille.

 

Yhdessä tehden parempia lähiöitä

Lähiöprojekti auttaa asukkaita huolehtimaan asuinalueestaan. Lähiöpuutarha -hankkeessa pihoja ja aukioita elävöitetään Jakomäessä, Kontulassa, Maunulassa, Meri-Rastilassa ja Roihuvuoressa. Yhteisen tekemisen myötä asukastalot, kirjastot, koulut, nuorisotalot, päiväkodit ja vanhusten palvelukeskukset saadaan asukkaiden laajempaan käyttöön. Tapahtumat, esikaupunkimessut ja kaupunginosien radio-ohjelmat ovat osa asukkaiden ja kaupungin vuoropuhelua.

 

Kohti tiiviimpää kaupunkia

Lähiöprojekti osallistui kaupunkisuunnitteluviraston kanssa esikaupunkien täydennyskaavoitukseen. Tavoitteena on ollut, että kaavoitus, Lähiöprojektin toiminta ja hallintokuntien välinen yhteistyö saataisiin sovitettua paremmin yhteen.

 

Paikallinen yrittäjä voimavarana

Lähiöprojekti edistää esikaupunkialueiden paikallista yrittäjyyttä Meri-Rastilassa, Myllypurossa ja Herttoniemen yritysalueella. Meri-Rastilassa kartoitetaan maahanmuuttajayrittäjien kokemuksia. Vuoropuhelu ja yhteydenpito asukkaiden ja yrittäjien kanssa ovat tärkeä osa kaupunginosien elinvoimaisuutta.

 JAA
14.11.2017 15:35