Kort på svenska

Genom enkäten Hälsa i skolan samlar Institutet för hälsa och välfärd in information om de ungas levnadsförhållanden, skolförhållanden, upplevd hälsa, hälsovanor och om elev- och studerandehälsovården. Utfallet av enkäten stöder läroanstalternas och kommunernas arbete för att främja de ungas hälsa och välbefinnande. 

Enkäten besvaras av eleverna i klass 8 och 9 i grundskolorna och av 1:a och 2:a årets studerande i gymnasierna och vid yrkesläroanstalterna. Cirka 200 000 ungdomar deltar i enkäten vartannat år. Jämförlig information har samlats in i grundskolorna sedan 1996, i gymnasierna sedan 1999 och vid yrkesläroanstalterna sedan 2008.

På dessa sidor finns information om enkätens resultat för Helsingfors.JAA
17.03.2021 15:38