Suoraan sisältöön

Tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Helsinki edistää laaja-alaisesti rauhanomaista ja oikeudenmukaista yhteiskuntakehitystä sekä tehokasta ja vastuullista hallintoa. Helsinki haluaa olla vakaa, vastuullinen, turvallinen ja luotettava, mutta samalla dynaaminen ja vahvasti ajassa elävä kaupunki. Tavoitteen saavuttamiseksi kaupunki kehittää ja uudistaa toimintamallejaan ja palvelujaan. Kaupungin toiminnassa korostuu erilaisten palvelujen tuottaminen, mutta kaupunki ymmärtää roolinsa yhä enemmän myös edellytysten luojana ja mahdollistajana. Asukkaiden ja sidosryhmien osallisuutta, osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia tuetaan ja vahvistetaan monin eri keinoin. Samalla Helsinki tehostaa omia päätöksentekomallejaan ja palveluprosessejaan. Digitalisaation hyödyntäminen on tässä keskeisessä roolissa.

Helsingin kaupunki vahvistaa kaupunkilaisten turvallisuuden tunnetta muun muassa tekemällä laaja-alaista turvallisuusyhteistyötä eri viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Toimenpiteet kohdistuvat rikosten, häiriöiden, onnettomuuksien ja tapaturmien ennalta ehkäisyn ohella muun muassa päihteiden käyttöön ja rahapelaamiseen sekä lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyyn. Turvallisuuden tunnetta vahvistetaan myös tarjoamalla asukkaille apua ja tukea erilaisissa arjen ongelmatilanteissa. Lisäksi kaupunki panostaa kaupunkilaisten käyttöön tarkoitettujen tilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä luo kaupunkisuunnittelun keinoin edellytyksiä turvalliselle kaupunkiympäristölle.
Turvallisuuden rinnalla Helsinki pyrkii vahvistamaan asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden luottamusta kaupunkiorganisaatioon ja sen toimintaan sekä siihen, että kaupunkia johdetaan ja kaupungin henkilöstöpolitiikkaa toteutetaan eettisesti, vastuullisesti ja kestävästi. Luottamusta rakennetaan ennen muuta avoimuuden kautta – Helsingin toimintamalli perustuu mahdollisimman suureen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Tätä varten Helsinki kehittää digitaalisia ratkaisuja, jotka tekevät helpoksi seurata ja osallistua itseä kiinnostaviin ja koskeviin asioihin sekä avaa julkista tietoa kaikkien hyödynnettäväksi.

Kaupungin vakautta, vastuullisuutta ja pitkäjänteistä palvelukykyä ylläpidetään myös taloussuunnittelun ja omistajapolitiikan keinoin. Helsinki kantaa merkittävän vastuun julkisen talouden tasapainottamisesta myös kansallisesti ja huolehtii samalla oman kokonaistuottavuutensa parantamisesta. Kaupungin investointikyvystä huolehditaan muun muassa mitoittamalla investoinnit tasolle, joka kyetään rahoittamaan strategiakaudella tulorahoituksella siten, ettei lainakanta asukasta kohden kasva. Kaupunkikonsernin omistajapolitiikassa periaatteena on, että kaupungin omistaminen ja määräysvalta tukevat palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita pitkällä aikavälillä. Näin kaupunki kantaa oman vastuunsa julkisen talouden tasapainottamisesta ja huolehtii kaupungin kokonaistuottavuuden parantamisesta.

Helsingin ennakoitu vahva kasvu kasvattaa jatkossa maan ainoan metropolin roolia koko maan hyvinvoinnin turvaajana. Helsinki tavoittelee valtion kanssa toimivaa ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Lisäksi Helsinki vahvistaa kansainvälistä toimintaansa kärkinään erityisesti digitalisaatio ja ilmastonmuutoksen torjunta, jotka ovat voimakkaimpia globaaleja muutostekijöitä ja siten luontevia kansainvälisen toiminnan profiloitumisalueita. Kaupunkidiplomatiaa hyödynnetään elinkeinopoliittisten intressien edistämiseksi Aasiassa ja erityisesti Kiinassa. Lisäksi kaupunki kehittää kaksoiskaupunkikonseptia Tallinnan kanssa, edistää pohjoismaista yhteistyötä ja vahvistaa kaupunkisuhteita venäläisiin kaupunkeihin.

Helsingin tavoitteet ja toimenpiteet tukevat laaja-alaisesti YK:n tavoitetta rauhanomaisten ja oikeudenmukaisten yhteiskuntien sekä tehokkaiden ja vastuullisten hallintomallien edistämiseksi. Helsingin toimenpiteet kohdistuvat erityisesti asukkaiden turvallisuuden vahvistamiseen, rikosten torjuntaan, kaikkia koskevan vastuullisen, luotettavan, läpinäkyvän ja tehokkaan hallinnon kehittämiseen sekä asukkaiden ja muiden toimijoiden osallisuuden ja osallistumismahdollisuuksien vahvistamiseen. Sen sijaan kaupunki ei osallistu kehitysmaiden osallistumisen laajentamiseen ja vahvistamiseen maailmanlaajuisissa hallintojärjestelmissä (YK:n tavoite 16.8).


Lue lisää Agendasta teoiksi – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen Helsingissä 2019 -raportin sivuilta 62–74  PDF
12.07.2019 15:38