Suoraan sisältöön

Tavoite 13: Ilmastotekoja

Helsinki kantaa modernia ilmastovastuuta. Helsinki korostaa toiminnassaan ekologisia arvoja. Helsingin tavoitteena on olla globaalin vastuun paikallisen toteuttamisen kansainvälisesti verkottunut edelläkävijä. Tavoitteeseen pyritään integroimalla ilmastonmuutosta koskevat toimenpiteet kansalliseen politiikkaan, strategioihin ja suunnitteluun, voimistamalla sopeutumiskykyä ilmastonmuutokseen sekä lisäämällä ilmastonmuutokseen liittyvää koulutusta ja tietämystä. Helsinki hyväksyttiin Carbon Neutral Cities Alliance -kaupunkiverkoston (CNCA) jäseneksi maaliskuussa 2019. Helsinki on myös vahvistanut liittyvänsä C40-ilmastoverkoston Sustainable Consumption -ohjelmaan.

Helsinki on tehnyt jo vuosia määrätietoista ilmastotyötä ja on saanut laskettua päästöjä 27 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Aikaisempi hiilineutraaliustavoite oli vuodelle 2050, mutta nykyisen strategian myötä tavoite kiristettiin vuoteen 2035. Tämän seurauksena kaupungille laadittiin kattava ja kunnianhimoinen Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, joka sisältää kaikkiaan 147 toimenpidettä ja jolla pyritään toimimaan laajasti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. Toimenpideohjelmaa toteutetaan liikenteen, rakentamisen ja rakennusten käytön, kuluttamisen, smart & clean -liiketoiminnan, energiantuotannon, viestinnän, osallistumisen sekä ilmastotyön koordinoinnin, seurannan ja arvioinnin osa-alueilla.

Helsingin kaupungin tavoitteena on tehdä nopeita toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteet toteuttavat erityisesti YK:n asettaman ilmastotavoitteen (SDG 13) alatavoitteita 13.2 (“Ilmastonmuutosta koskevien toimenpiteiden integroiminen kansalliseen politiikkaan, strategioihin ja suunnitteluun”) ja 13.3 (“Ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja sopeutumiseen liittyvän koulutuksen ja tietämyksen lisääminen sekä kansalaisten ja instituutioiden valmiuksien parantaminen”). Ilmastonmuutokseen liittyviin riskitekijöihin sopeutumista silmällä pitäen kaupunki on laatinut Ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset vuosille 2019–2025, joten toimenpiteiden tasolla sopeutuminen on huomioitu, vaikka sitä ei kaupunkistrategiassa nostetakaan erikseen esiin. Sen sijaan YK:n tavoitteissa mainittuja kehitysmaihin ja kehittyviin saarivaltioihin kohdistuvia toimenpiteitä Helsingin omassa toiminnassa ei tunnistettu.


Lue lisää Agendasta teoiksi – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen Helsingissä 2019 -raportin sivuilta 52–61  PDF

12.07.2019 15:38