Suoraan sisältöön

Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Helsinki edistää kestävää talouskasvua, työllisyyttä ja säällisten työpaikkojen syntymistä. Helsinki haluaa olla Suomen paras kaupunki yrityksille. Kaavoituksen avulla pyritään luomaan kaupunkirakennetta, joka tarjoaa yrityksille ja niiden työntekijöille houkuttelevia ja monipuolisia sijanitimahdollisuuksia hyvin saavutettaville alueille. Tähän liittyen kaupungissa kehitetään aktiivisesti myös liike-elämän logistiikan edellytyksiä. Helsinki haluaa luoda toimivan ja viihtyisän urbaanin ympäristön, joka tarjoaa hyvän kasvualustan yritysten innovaatiotoiminnalle ja joka edistää kestävää talouskasvua ja työllisyyttä.

Helsinki on käynnistänyt useita hankkeita, joilla Helsinkiin pyritään houkuttelemaan ulkomaisia yrityksiä, investointeja, työperäistä maahanmuuttoa ja matkailijoita. Koko kaupunkia kehitetään alustana kokeiluille ja uutta luovalle innovaatiotoiminnalle, mutta erityisesti panostetaan Helsingin keskusta-alueen vetovoimaisuuteen. Tavoitteena on varmistaa keskustan kansainvälinen kilpailukyky niin yritysten sijoittumis- ja investointikohteena, kuin asuinpaikkana ja vierailukohteena. Samaan aikaan edistetään kasvuyrittäjyyttä, innovaatioekosysteemiä ja kehitetään yliopistokampuksia. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmassa edistetään useita kestävään kulutukseen ja tuotantoon liittyviä tavoitteita. Kaupungin kansainvälistä vetovoimaa ja näkyvyyttä edistetään myös uusien, kaupunkilaisten elämänlaatua parantavien ja päästöjä vähentävien kaupunkiratkaisujen muodossa. Esimerkkinä tästä toimii Kalasataman alueen kehittäminen. Matkailua kehitetään kestävän matkailun ohjelman mukaisesti. Ammatillisen koulutuksen koulutustarjonta on suunniteltu vastaamaan laadullisesti ja määrällisesti tulevaisuuden työvoimatarpeisiin. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi on käynnistetty laaja Mukana-ohjelma. Lisäksi Helsingin kaupungin työllisyyspalvelut kehittää aktiivisesti toimintaa työvoimapula-aloille ja on myös mukana kehittämässä työllisyyden ekosysteemin toimintaa.

Helsingin kaupunki edistää monin eri keinoin kestävää talouskasvua ja työllisyyttä sekä säällisten työpaikkojen syntymistä. Kestävää talouskasvua edistetään muun muassa luomalla yrityksille kestävää kehitystä tukevia toimintaympäristöjä, panostamalla teknologiseen kehitykseen ja innovaatiotoimintaan sekä tukemalla yrittäjyyttä ja kasvuyrityksiä. Samalla kaupunki tukee monin eri tavoin asukkaidensa työllistymismahdollisuuksia, erityisesti niiden, joiden osallistuminen työmarkkinoille on vähäisintä. Lisäksi kaupunki edistää säällisten työpaikkojen syntymistä varmistamalla, että kaupunki toimii työnantajana eettisesti kestävällä tavalla, varmistamalla, että myös työntekijät toimivat työssään kaupungin eettisten periaatteiden mukaisesti sekä noudattamalla hankintatoiminnassaan kansainvälisen työelämän perusnormeja ja eettisiä periaatteita, edellyttämällä sitä myös sopimuskumppaneiltaan sekä olemalla aktiivinen yhteistyökumppani näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Helsingin kaupunki edistää toiminnassaan laajasti YK:n tavoite 8:n mukaisia tavoitteita. Ainoastaan tavoitteet 8.10 (“Tukea kotimaisten rahalaitosten kykyä tarjota pankki-, vakuutus-, ja rahoituspalveluja kaikille”) ja 8aa (“Lisätä kauppaa tukevaa kehitysapua kehitysmaille”) jäävät kaupungin toiminnassa vähemmälle huomiolle.

Lue lisää Agendasta teoiksi – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen Helsingissä 2019 -raportin sivuilta 22–35  PDF
12.07.2019 15:36