Suoraan sisältöön

Tavoite 10: Eriarvoisuuden vähentäminen

Helsinki panostaa voimakkaasti eriarvoisuuden vähentämiseen. Eriarvoisuuden vähentäminen niin väestöryhmien kuin alueidenkin välillä on yksi Helsingin kaupunkistrategian keskeisimmistä tavoitteista. Kaupungin sosiaalipolitiikassa nojataan inhimillisyyteen, tukitoimenpiteiden oikea-aikaisuuteen ja pitkäjänteisyyteen. Tavoitteena on, että hyvinvointia tuetaan jo ennen ongelmien ilmaantumista. Siksi apua ja tukea tarvitsevat pyritään tavoittamaan ajoissa, erityisesti heidät, jotka tarvitsevat paljon tukea ja hoitoa. Erilaisin toimenpidekokonaisuuksin tähdätään laaja-alaiseen systeemiseen muutokseen, jonka myötä syrjäytyminen, ylisukupolvinen syrjäytymisen periytyminen ja alueellinen eriytyminen vähenevät Helsingissä. Tasavertaisten mahdollisuuksien luominen on keskeinen osa eriarvoisuuden vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Sukupuolten välinen tasa-arvo on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa.

Helsingin kaupunki on käynnistänyt useita eriarvoisuuden vähentämiseen tähtääviä toimenpidekokonaisuuksia. Nämä toimenpidekokonaisuudet pitävät sisällään laajan joukon eri väestöryhmille suunnattuja tuki- ja palvelutoimenpiteitä. Näiden rinnalla pyritään luomaan tasavertaisia mahdollisuuksia osallisuuteen ja toimijuuteen esimerkiksi panostamalla kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen saavutettavuuteen. Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä elämätapoja tukevat toimenpiteet ovat osa tätä kokonaisuuta. Toimenpiteiden taustalla on vahvasti myös sosiaalinen ulottuvuus. Nämä kaikki vaikuttavat osaltaan myös alueiden väliseen kehitykseen. Asuinalueiden tasapainoista kehitystä tuetaan vahvasti myös kaupunkisuunnittelun ja asuntopolitiikan keinoin. Tukitoimenpiteitä kohdistetaan erityisesti niille alueille, joille on kasautunut erilaisia huono-osaisuutta ennakoivia tekijöitä.

Helsingin kaupunki toimii muutenkin aktiivisesti edistääkseen eriarvoisuuden vähentämiseen tähtäävää kehitystä. Kaupunki kantaa osaltaan vastuuta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista muun muassa myöntämällä tarveharkintaista, perustoimeentulotukea täydentävää toimeentulotukea ja ehkäisevää toimeentulotukea, jonka tarkoituksena on edistää tuen piiriin kuuluvien henkilöiden ja perheiden sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Työnantajana Helsingin kaupunki pyrkii työntekijöidensä tasa-arvoiseen kohteluun ja palkkatasa-arvoon. Lisäksi kaupunki osallistuu harmaan talouden torjuntaan ja pyrkii erilaisin toimenpitein vaikuttamaan siihen, että lainsäädäntö ja erilaiset yhteiskunnalliset käytännöt kehittyvät sosiaalisesti kestävällä tavalla. Kokonaisuuteen sisältyvät myös eriarvoisuuteen liittyvien kehityskulkujen seuranta ja tietoperustan vahvistaminen.

Helsingin eriarvoisuuden vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet kohdistuvat ennen muuta kaupungin asukkaisiin ja alueisiin, kaupungin omiin työntekijöihin sekä kaupungin omaan toimintaan. Samalla kaupunki pyrkii kuitenkin myös aktiivisesti vaikuttamaan lainsäädännön ja yhteiskunnallisten käytäntöjen kehittymiseen yhdensuuntaisesti YK:n tavoitteiden kanssa. Sen sijaan vähemmälle huomiolle kaupungin omassa toiminnassa jäävät YK:n asettamat tavoitteet, jotka tähtäävät erityisesti kehitysmaiden ja kehitysmaissa asuvien tilanteen parantamiseen (YK:n tavoite 10.6, 10.7, 10.a ja 10.b) sekä maahanmuuttajien tekemien rahalähetyskulujen alentamiseen (YK:n tavoite 10.c). Tosin esimerkiksi ihmisten liikkuvuuteen ja siirtolaisuuteen liittyen on huomattava, että Helsinki panostaa merkittävällä tavalla ulkomaalaistaustaisten asukkaidensa kotoutumiseen ja kantaväestön kanssa tasavertaisten mahdollisuuksien luomiseen.


Lue lisää Agendasta teoiksi – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen Helsingissä 2019 -raportin sivuilta 36–51  PDF

12.07.2019 15:37