Suoraan sisältöön

Jätkäsaaren Pablo: yhteisöllisyys


Toteuttaja: Oulun Rakennusteho Oy
Yhteistyötahot: ARK-house arkkitehdit Oy, Aalto-yliopisto
Länsisatama, Malagankatu 5
Valmistunut 2016

Hankkeeseen liittyvässä tutkimustyössä erityismielenkiinto kohdistui asumisen yksityisyyden rajapintaan sijoittuvaan ”harmaaseen vyöhykkeeseen”. Tavoitteena oli tutkia kuinka yhteisöllisyyttä voitaisiin tukea arkkitehtonisin keinoin. Tämä tarkoitti mm. asuinkerrostalon anatomian purkamista yksityisyyden kannalta hierarkialtaan eriluonteisiin osiin ja vyöhykkeisiin.

Christopher Alexander on jo 1960-luvulla kirjoitetussa kirjassaan ”Pattern Language” jakanut tilan ominaisuudet neljään eriluonteiseen osaan: yksityinen, puoliyksityinen, puolijulkinen ja julkinen. Tätä perusjakoa seuraamalla ja näiden eriasteisten vyöhykkeiden reuna-alueiden tietoisella suunnittelulla voidaan asuinkerrostalon tilahierarkiaa rikastuttaa. Tavoitteena hakkeessa oli synnyttää uudenlaisia tiloja sosiaalisille kohtaamisille ja yhteisöllisyydelle.

Tavoitteiden saavuttaminen ja konkreettisten esimerkkien synnyttäminen edellytti hankkeen osapuolilta sitoutumista. Edellytyksenä oli mm. perinteisten tunnuslukujen uusi tulkinta. Esimerkiksi porrashuoneiden syöttötehokkuutta mittaava laskutapa on perustunut karkeaan tilahierarkian tulkintaan hyväksyen esimerkiksi porrashuoneissa vain yksityisen ja julkisen välisen yksiulotteisen rajapinnan. Mahdollisuudet ulottaa puoliyksityinen tila porrashuoneen puolelle tai täysjulkinen tila porrashuoneeseen ovat olleet mahdottomia mm. karkeistavien hinnoitteluperusteiden vuoksi.

Kun yksityisen tilan luovuttaminen yhteiseen hyvään ja vastavuoroisesti osaomistus julkiseen tilaan saadaan arkkitehtuurin keinoin ratkaistua luontevasti, voidaan synnyttää hierarkialtaan paljon nykyistä avoimempia asuinkerrostaloja. Tämä edellyttää nykyistä tarkempaa vyöhykkeiden symbolista rajausta arkkitehtuurin keinoin. Esimerkiksi porttiaiheet, materiaalien ja värien vaihtuminen ja tilan korkeussuunnassa tapahtuva vaihtelu ovat keinoja merkitä eri reviirejä. Erilaisten tilojen ja pintojen jäsennyksellä voidaan tilan virtaaminen yksityisestä julkiseen saada jatkumaan mielenkiintoisena mutta selkeästi hahmotettavana sisätiloista julkisiin katutiloihin asti. Samassa asuinkerrostalossa voidaan lisäksi toteuttaa rinnan eri typologioita.

Seminaariesitys 2013: Asumisen uusi yhteisöllisyys PDF15.07.2020 13:30