Pia-Maria Grönqvist

Tölö vill nå svenska seniorer

Arbetet med att utveckla omsorger och service för stadsborna är fortlöpande, och nu tar hemvårdschefen Pia-Maria Grönqvist itu med att främja svenskspråkig verksamhet för seniorer i framför allt Tölö.

”Det fi nns naturligtvis redan verksamheter för seniorer i Tölö också på svenska. Till exempel pågår dagverksamhet för äldre på Stengårds sjukhus. Men viktigt är att även nå äldre som är ensamma hemma och säknar nätverk av sociala aktiviteter i vardagen.”

Grönqvist konstaterar att det dels finns seniorer som är upptagna med och engagerade i sysslor och program som bereder glädje och omväxling i livet, dels seniorer som av olika orsaker står utanför men skulle behöva verksamheter som berikar vardagen och därmed stöder deras boende hemma.

Hemvårdschefen för den södra enheten har sitt arbetsrum på servicecentralen på Tölögatan 33. Fastigheten är stor med bland annat boendeenhet för äldre med minnessjukdomar men huset är också öppet för alla pensionärer och arbetslösa och erbjuder allt från adb-stöd till möjlighet att träna i konditionssal, spela pingpong eller delta i yoga och så fi nns matsalen med rimligt prissatt frukost respektive lunch samt litet bibliotek.

”För att få utnyttja faciliteterna förutsätts ett så kallat servicecentralkort och det får du utan kostnader hos vaktmästaren i huset. Nu hoppas jag alltså kunna bygga upp ytterligare verksamheter som går på svenska”, säger Grönqvist och efterlyser önskemål.

Servicecentralerna upprätthålls av Helsingfors stads sektor för hälso- och socialvård och syftet är att stöda hemmaboende,
förebygga marginalisering och lindra ensamhet. Det fi nns ytterligare fjorton servicecentraler som är geografi skt utspridda och svenskspråkig verksamhet finns vid sidan om Tölö i Djurbergets, Forsby, Kampens och Munksnäs servicecentraler.

I den södra hemvårdsenheten ingår särskilda team som arbetar med närservice och den svenskspråkiga verksamheten utgår från Drumsö respektive Femkanten.

Av alla drygt 36 300 helsingforsare som har svenska som modersmål är närmare 8 400 eller nästan var fjärde senior. Med senior menar man dig som fyllt 65. Och till dig riktar sig ett brett utbud av service och omsorger som din stad står bakom.

Enklast att ta reda på möjligheter är att ringa Seniorinfo, ett rådgivningsnummer som också alltid fungerar på svenska. Det är 09-310 44556 och svarar mellan kl. 9–15. Om numret är upptaget ringer man tillbaka från Seniorinfo. Rikta önskemål kring
verksamheter i Tölö till pia-maria.gronqvist@hel.fi .

Text: Nina Weckström
Foto: Leif Weckström