Jenni Tirronen, foto: Leif Weckström

Hon har hundratals barn

Tiotals enheter och hundratals barn ingår i den svenska småbarnspedagogiken i Helsingfors och den nya chefen för verksamheten heter Jenni Tirronen.

Det var i årsskift et som Jenni Tirronen tillträdde på posten som chef för småbarnspedagogiken, förskoleverksamheten samt morgon- och eft ermiddagsverksamheten inom den svenska servicehelheten i sektorn för fostran och utbildning. Alltså det som vi till vardags kallar ”dagis” och ”eftis”.

”Vi har omkring 2 000 barn mellan ett och sex år som har plats i något av de 34 kommunala daghemmen och inom familjedagvården. Vi har därtill köpeavtal med fl era daghem som upprätt hålls av privata aktörer och de kompletterar det kommunala utbudet. Ur föräldraperspektiv är det ingen skillnad, vi har gott samarbete, avgift en är den samma och vi väljer barn också till daghemmen som vi har köpeavtal med. Verksamheterna utgår från den gemensamma planen för småbarnspedagogiken”, säger Tirronen som är pedagogie magister med studier i Finland och lång erfarenhet av småbarnspedagogik i Sverige.

I Tirronens arbetsfält ingår utöver barnen i de svenska daghemmen även barnen med plats i någon av de 19 förskolorna.

Dessutom upprätt håller sektorn morgon- och eftermiddagsverksamhet som främst är ordnad på privat håll.

”Där har vi närmare tusen elever. Eft ermiddagsverksamheten är avsedd för fö sta- och andraklassare samt barn med specialbehov.”

De svenska enheterna är relativt små, åtminstone i jämförelse med de finskspråkiga.

”Vår styrka är att allt från småbarnspedagogiken till den fria bildningen är under samma tak. Det ger oss möjlighet att utveckla verksamheten ur det livslånga lärandets perspektiv.”

Sektorn för fostran och utbildning är inte ny för Jenni Tirronen, hon kom till ämbetsverket för tio år sedan och känner branschen bra. ”Jag vill vara synlig, jobba tillsammans med den kunniga personalen och fortsätta upprätt hålla en högklassig verksamhet som i princip lägger grunden för framtidens medborgare.”

”Den stora utmaningen är att hitta behörig personal. Det är en stor samhällsfråga eftersom utbildningen inom småbarnspedagogik inte alla gånger att raherar studerande. Vi försöker underlätta situationen bland annat genom läroavtalsutbildning av barnskötare. I pågående utbildning deltar sjutt on studerande”, säger Tirronen
och tillägger:

”Samtidigt tycker jag att vi är alltför blinda för formell behörighet. Det finns många som är otroligt kompetenta att arbeta med småbarnspedagogik utan formell behörighet. Vi borde ta tillvara deras kompetenser och styrkor bättre.”

En nyhet är det svenskspråkiga daghemmet som öppnar i höst på Drumsö i ett nybygge vid Storsvängen och ska ha plats för omkring 90 barn. I det här läget är några andra helt nya svenska daghem inte aktuella, däremot ska flera renoveras.

”Familjerna har rätt att få plats senast fyra månader efter ansökan. Vår strävan är att erbjuda plats så nära hemmet som möjligt.”

Text: Nina Weckström
Foto: Leif Weckström