Suoraan sisältöön

Pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmän esityslista 18.2.2022

1. TE-palvelujen siirtoa koskeva valmistelu

2. Pääkaupunkiseudun yhteiset hallitusohjelmatavoitteet, lähetekeskustelu

3. Muut asiat

4. Seuraavat kokoukset

1
TE-palvelujen siirtoa koskeva valmistelu

Hallitus valmistelee TE-palvelujen siirtämistä kunnille vuoden 2024 aikana. Sisällöllisesti siirron eräs merkittävin kysymys kaupungeille on uudistukseen liittyvä ja valmisteilla oleva rahoitusmalli. Hallituksen on määrä lähettää uudistusta koskeva hallituksen esitys lausuntokierrokselle kevään 2022 aikana.

TE-siirtoa käsiteltiin yhteistyöryhmän kokouksessa 12.11.2021 ja todettiin, että pääkaupunkiseudun kaupunkien työllisyys- ja rahoitusjohto voisi yhdessä valmistella ja ehdottaa erityisesti rahoitusmalliin liittyen ratkaisuvaihtoehtoa/ehtoja, joka/jotka yhtäältä olisivat kaupunkien rahoitusaseman kannalta tarkoituksenmukaisia ja lisäksi tarkoituksenmukaisia työllistymisen ja työllisyystoimien sekä mm. avoimille työmarkkinoille työllistymisen kannalta. Asiaan sovittiin palattavan seuraavassa yhteistyöryhmän kokouksessa.

Rahoitus- ja työllisyysjohto on, yhteistyössä kuuden suurimman kaupungin kanssa, valmistellut erityisesti rahoitusmalliin liittyen ehdotuksiaan, jotka on koottu erilliseen muistioon (liite 1).

Ehdotus Merkitään tiedoksi erityisasiantuntija Ville Salon ja muiden asiantuntijoiden alustus rahoitusmalliin liittyvistä ehdotuksista. Käydään keskustelu ja sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Liite 1 Kuuden suurimman kaupungin yhteiset kannat työttömyysturvan rahoitusvastuun laajentamiseen ja TE-palveluiden siirron rahoituskompensaatioon kunnille

2
Pääkaupunkiseudun yhteiset hallitusohjelmatavoitteet, lähetekeskustelu

Pääkaupunkiseudun hallitusohjelmavaikuttamisen prosessi on käynnistymässä. Kaupunginjohtajat sopivat kokouksessaan 11.2.2022 tähän liittyvistä aikatauluista ja prosesseista osaltaan. Ensimmäinen vaihe on yhteistyöryhmän 18.2.2022 kokouksessa käytävä lähetekeskustelu keskeisistä pks-yhteisistä hallitusohjelmatavoitteista ja teemoista. Tämän jälkeen tavoitteiden laadinta jatkuu kaupunginjohtajien johdolla. Valmistelusta vastaa pääkaupunkiseudun sihteeristö yhdessä pääkaupunkiseudun toimialaryhmien kanssa (toimialaryhmät ja niiden kokoonpanot, ks. liite 2). Tavoitteena on, että alustavat tavoitteet valmistuisivat toukokuussa 2022, jonka jälkeen ne käsiteltäisiin ja hyväksyttäisiin kaupunginjohtajakokouksessa sekä yhteistyöryhmässä alkusyksystä 2022 ja julkistettaisiin. Prosessin aikana tehdään mahdollisesti yhteistyötä Kaupunkiakatemian, Helsingin yliopiston ja Aalto yliopiston tutkijoiden kanssa nk. tiedesparrauksen muodossa.

Ehdotus Merkitään tiedoksi yhteysjohtaja Nyholmin katsaus hallitusohjelmatavoitteiden valmisteluprosessiin. Keskustellaan tarvittaessa prosessista aikatauluineen. Käydään lähetekeskustelu siitä, mitkä teemat, tavoitteet ja kysymykset pääkaupunkiseudun yhteisten hallitusohjelmatavoitteiden tulisi kattaa ja mitä erityisesti tulisi priorisoida ja painottaa.

Liite 2 PKS-toimialaryhmät ja niiden kokoonpanot

3
Muut asiat

Ehdotus Merkitään tiedoksi muut esille tulleet ajankohtaiset asiat.

4
Seuraavat kokoukset

Ehdotus Seuraava kokous pidetään 20.5.2022, ellei kokouksessa muuta sovita.
18.05.2022 14:02