Suoraan sisältöön

Helsingin seutu tilastoina

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut
Alueelliset tietoaineistot
Kansalliset tietoaineistot
Kansainväliset tietoaineistot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut

Helsingin seudun kuntia koskevat keskeiset tunnusluvut -aineisto kuvaa seudun kehitystä väestön, palveluiden, kaupunkirakenteen ja ympäristön, työmarkkinoiden sekä osallistumisen ja kuntademokratian näkökulmasta.

Aineisto on tehty seudullisena yhteistyönä. Valmistelusta ovat vastanneet Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus ja tilastot -yksikkö, Espoon kaupungin strategia ja kehittäminen -yksikkö, Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ja Uudenmaan liitto.

Tiedot päivitetään vuosittain. Aineiston käyttöoikeus on vapaa. Lähteenä on mainittava verkkosivusto www.helsinginseutu.fi.

- Väestö ja väestönmuutokset (PowerPoint-esitys)
- Väestöennusteet (PowerPoint-esitys)
- Palvelut, (PowerPoint-esitys)
- Liikenne ja autonomistajuus, (PowerPoint-esitys)
- Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö, (PowerPoint-esitys)
- Asuminen ja rakentaminen, (PowerPoint-esitys)
- Työpaikka- ja elinkeinorakenne, (PowerPoint-esitys)
- Työvoiman saatavuus ja tulotaso, (PowerPoint-esitys)
- Osallistuminen ja kuntademokratia (PowerPoint-esitys)

Yhteystiedot ja palaute:

- Tea Tikkanen, Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus ja tilastot -yksikkö, tea.tikkanen[at]hel.fi
- Minna Joensuu, Espoon kaupunki, Strategia, Tutkimus ja tietotuotanto, minna.joensuu[at]espoo.fi
- Elina Parviainen, Vantaan tietopalveluyksikkö, elina.parviainen[at]vantaa.fi
- Vilja Tähtinen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, vilja.tahtinen[at]hsy.fi
- Matleena Lindeqvist, Helsingin seudun liikenne HSL, matleena.lindeqvist[at]hsl.fi

Alueelliset tietoaineistot

Seudullisen tietoyhteistyön tehtävänä on tietohuollon yhteisistä tehtävistä huolehtiminen ja seudullisen tilasto- ja tutkimustoiminnan edistäminen.

Helsingin seudun aluesarjat on tilastotietokanta, joka muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien tilastoaluetiedoista sekä kunta- ja seututilastotiedosta Helsingin seudusta ja Uudenmaan maakunnasta. Aluesarjat sisältää tilastotietoja väestöstä, asumisesta, rakentamisesta, tulotasosta, työmarkkinoista ja työssäkäynnistä.
http://www.aluesarjat.fi
[Helsinki, Espoo, Vantaa, HSY ja Uudenmaan liitto]

Helsingin seudun suunnat kuvaa nopeasti muuttuvia ilmiöitä neljännesvuositasolla. Se on HSY:n, Helsingin kaupunkitutkimus ja tilastot -yksikön, Espoon strategiayksikön, Vantaan tietopalveluyksikön, Uudenmaan liiton, Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Helsingin seudun kauppakamarin yhteisjulkaisu.
- Aluetalous
- Asunto- ja toimitilamarkkinat
- Hyvinvointi
- Liikenne ja ympäristö
- Työmarkkinat
- Väestö
www.helsinginseudunsuunnat.fi
[Helsingin kaupunki]

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tuottaa seudullista tietoa hyvän kaupunkiympäristön edistämiseksi. Tehtäviä ovat ilmanlaadun seuranta, ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen strategiatyö sekä seudullisen tiedon tuottaminen, jalostaminen ja tietopalvelu.
- Ilmanlaatu
- Ilmastonmuutos   
- Maankäyttö ja asuminen
- Työpaikat ja työssäkäynti

Seudullinen perusrekisteri SePe on HSY:n ylläpitämä tietovarasto, joka sisältää pääkaupunkiseudun kuntien perusrekisteritiedot sekä eri käyttöön soveltuvia kartta-aineistoja. Lisäksi SePessä on Väestörekisterikeskuksen väestötietoja sekä Tilastokeskuksen toimipaikkatiedot. SePessä yhdistyvät pääkaupunkiseudun suunnittelua, kehittämistä ja tutkimusta palvelevat paikkatiedot. SePen suunnittelusta vastaa HSY:n tietoyhteistyöyksikkö yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.

HSY:n avoimen datan sivulta ja karttapalvelusta voi selata, etsiä ja katsella kartalla jatkuvasti laajentuvaa valikoimaa kaikille avointa dataa. Dataan, jota löytyy monissa muodoissa, pääsee käsiksi kolmea kautta:
- HSY avoimen datan hakusivu
- Karttapalvelu
- Rajapinnat
www.hsy.fi
[HSY]

Uusimaa-tietopankkiin on koottu keskeisiä tilastoja, kuvioita, karttoja ja tietolähteitä Uudenmaan maakunnasta.
- Alue ja ympäristö
- Asuminen
- Koulutus
- Kuntien talous
- Matkailu
- Sosiaali- ja terveyspalvelut
- Työllisyys
- Väestö
- Yritykset
www.uudenmaanliitto.fi
[Uudenmaan liitto]

Pääkaupunkiseudun palvelukartalta voi hakea tietoa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien toimipisteistä. Kartalta selviävät toimipisteiden yhteystiedot, niiden tarjoamat palvelut, sijainti ja liikenneyhteydet.
https://palvelukartta.hel.fi
[Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit]

Helsinki Region Infoshare -palvelussa avataan Helsingin seutua koskevaa tilastotietoa. Tarjottava tieto on vapaasti ja maksutta hyödynnettävissä.
https://www.hri.fi
[Helsinki Region Infoshare]

Kuusikkovertailu on yhteistyömuoto, jossa Suomen kuusi suurinta kaupunkia tuottavat sosiaali- ja terveyspalvelujen, varhaiskasvatuksen sekä työllistämispalvelujen kaupunkivertailua. 

https://www.kuusikkokunnat.fi
[Kuusikko-työryhmä]

Pääkaupunkiseudun ympäristötieto -palvelu kokoaa yhteen Helsingin, Espoon ja Vantaan ympäristötietoja.
http://www.pks-ymparistotieto.fi
[Helsingin kaupunki]

Kansalliset tietoaineistot

Tilastokeskus tuottaa yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja, selvityksiä ja muita aineistoja. Tilastot löytyvät verkkosivustolta aihealueittain, asiasanoittain tai aakkosittain ryhmiteltyinä.
https://www.stat.fi/
[Tilastokeskus]

Kuntaliitto tuottaa ajantasaselvityksiä ja vuositilastoja muun muassa kuntien luottamushenkilöistä ja toimielimistä.
http://www.kunnat.net/
[Kuntaliitto]

Sotka.net on THL:n tietopalvelu, joka tarjoaa kaikista Suomen kunnista keskeisiä väestön hyvinvointia ja terveyttä koskevia tietoja.
http://uusi.sotkanet.fi/
[Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL]

Kelasto on Kelan tilastotietokanta. Kelastoon on koottu keskeinen tilastotieto Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta.
http://www.kela.fi/kelasto
[Kela]

Toimiala Online on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä tietopalvelu, joka sisältää tilastoja ja ennusteita yritystoiminnan, talouden ja työllisyyden kehityksestä.
https://tem-tilastopalvelu.stat.fi
[Työ- ja elinkeinoministeriö]

Kansainväliset tietoaineistot

Nordstat-tilastotietokanta sisältää tilastoja Pohjoismaiden suurkaupungeista ja kaupunkiseuduista.
http://www.nordstat.org/
[Helsingin, Tukholman, Oslon ja Kööpenhaminan kaupungit]

Euroopan unionin tilastotoimisto Eurostat tuottaa ja julkaisee vertailukelpoisia tilastoja eurooppalaisella tasolla.
http://ec.europa.eu/eurostat/
[Eurostat]

Urban Audit välittää tilastotietoa eurooppalaisista kaupungeista.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
[Eurostat]

Urban Atlas on eurooppalaisen ympäristötiedon verkkosivusto.
http://www.eea.europa.eu/
[Euroopan ympäristökeskus EEA]

Eurostat: Statistical Atlas
http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/
[Eurostat]

Tilastokeskuksen Kansainvälistä tilastotietoa -portaaliin on koottu keskeisiä kansainvälisiä tilastotietoja ja tietolähteitä.
http://tilastokeskus.fi/tup/kvportaali/
[Tilastokeskus]

UNdata-portaali tarjoaa pääsyn YK-järjestelmän tietokantoihin.
[United Nations Statistics Division UNSD]

EUKN (European Urban Knowledge Network) on kaupunkitiedon portaali, josta löytyy kaupunkipoliittisesti kiinnostavia hankekuvauksia, tutkimusraportteja sekä ohjelma–asiakirjoja.
[Sisäasiainministeriö, Helsingin kaupunki]

 09.11.2021 13:33