Suoraan sisältöön

Hankinnat ja kilpailuttaminen

Hankinnat ja kilpailuttaminen -yksikkö vastaa kaupungin yhteishankintojen ja keskushallinnon erillishankintojen valmistelusta ja kilpailuttamisesta. Tehtäviimme kuuluvat myös sopimushallinta, kaupungin hankintatoimen kehittäminen ja ohjaus sekä harmaan talouden torjunta.

Yksikköä johtaa hankintajohtaja Jorma Lamminmäki.

Yksikön kilpailuttaminen-tiimi vastaa yhteishankintojen kilpailuttamisesta ja -sopimuksista. Tiimin esimies on  hankintapäällikkö Noora Fils.

Hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen hankintailmoitukset julkaistaan julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA).

Kansallisen kynnysarvon alittavien pienhankintojen avoimiin tarjouspyyntöihin voi tutustua pienhankintaportaalissa.

Helsingin kaupungilla on käytössä sähköinen kilpailutusjärjestelmä. Tarjouspalvelu-portaalissa on saatavilla käynnissä olevien kilpailutusten tarjouspyynnöt ja muut asiakirjat.

Lait ja ohjeet

Kaupunki noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja kaupungin ohjeita kuten taloussääntö ja hankintakäsikirja.

Tietoa julkisista hankinnoista ja niihin liittyvistä säädöksistä löytyy työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sekä julkisten hankintojen neuvontayksikön internetsivuilta.

Helsingin kaupungin hankintasopimuksissa käytetään tyypillisesti julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja ja julkishallinnon IT-sopimusehtoja. 

Linkit:

Hankintastrategia

Kaupungin uudistettu hankintastrategia hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 14.12 2020. Strategian tehtävä on tukea kaupungin palvelujen tuottamisen onnistumista ja kaupunkistrategian toteuttamista.

Hankintastrategian kolme pääteemaa ovat toimivat markkinat ja innovaatioiden edistäminen, vaikuttavuus ja vastuullisuus sekä hankintojen johtaminen ja hankintataidot.

Hankintatiedot

Hankintatiedot avoimena datana

Helsingin kaupunki julkaisee avoimena datana kaupungin hankintatiedot. Hankintoja ovat muun muassa tavarat ja erilaisten palvelujen ostot. Tiedot sisältävät Helsingin kaupungin ostot vuodesta 2012 alkaen. Ostojen arvo vuositasolla on yhteensä lähes 2,5 miljardia euroa. 

Tiedot mahdollistavat ostojen tarkastelun toimittaja- ja tilitasolla. Suodattamalla tietoja voidaan vertailla ostojen toteutumia erilaisten ominaisuuksien perusteella.

Tietoihin on lisätty luokittelutietoja helpottamaan niiden jäsentelyä. Toimittajat on luokiteltu kaupunkikonsernin sisäisiin ja ulkoisiin toimittajiin. Tilit on jaoteltu asiakaspalveluiden ostoihin, muiden palveluiden ostoihin, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin sekä käyttöomaisuushankintoihin.

Lisää aiheesta: