Suoraan sisältöön

Helsingin vesihuollon toiminta-alue 2015 - Verksamhetsområde för vattentjänsterna i Helsingfors 2015

Helsingin vesihuollon toiminta-alue 2015

HEL 2013–008517

HSY:n ja sen jäsenkaupunkien kesken on sovittu, että vesihuollon toiminta-alue määritetään yhteistyössä vuosittain. HSY:n hallitus päätti 13.6.2014 (72 §) lähettää toiminta-alueita 2015 koskevat kartat HSY:n jäsenkaupungeille hyväksyttäväksi.

Vesihuoltolain (2001/119) mukaan kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunto valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.

Helsingin kaupunki varaa toiminta-alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille vesihuoltolain (119/2001) 8 §:n mukaisen tilaisuuden tulla kuulluksi ennen toiminta-alueen hyväksymisestä päättämistä.

Helsingin vesihuollon toiminta-alueen hyväksymiseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä 10.9.–10.10.2014 välisenä aikana Helsingin kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13.

Kiinteistön omistajan tai haltijan mahdollinen lausunto toiminta-alueen hyväksymiseen liittyen tulee toimittaa perjantaihin 10.10.2014 klo 16.00 mennessä Helsingin kaupungin kirjaamoon sähköpostitse helsinki.kirjaamo@hel.fi tai osoitteella: Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunginkanslia, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.

Lisätiedot kaupunginsihteeri Timo Härmälä, puh. 09 310 36028, sähköposti: timo.harmala@hel.fi.

 

Verksamhetsområde för vattentjänsterna i Helsingfors 2015

HEL 2013–008517

HRM och dess medlemsstäder har kommit överens om att verksamhetsområdet för vattentjänsterna ska fastställas årligen i samråd. Styrelsen för HRM beslutade 13.6.2014 (72 §) skicka kartor över verksamhetsområdet 2015 till HRM:s medlemsstäder för godkännande.

Enligt lagen om vattentjänster (2001/119) godkänner kommunen verksamhetsområdet för ett vattentjänstverk inom sitt område och ändrar vid behov det godkända verksamhetsområdet. Innan verksamhetsområdet godkänns eller ändras ska utlåtande inhämtas hos tillsynsmyndigheten, och ägarna och innehavarna av fastigheter i området ska ges tillfälle att bli hörda.

Helsingfors stad ger i enlighet med 8 § i lagen om vattentjänster ägarna och innehavarna av fastigheter i verksamhetsområdet tillfälle att bli hörda innan beslutet om godkännande av verksamhetsområdet fattas.

Handlingarna i anslutning till godkännandet av verksamhetsområdet för vattentjänsterna i Helsingfors hålls framlagda 10.9–10.10.2014 på Helsingfors stads registratorskontor, Norra esplanaden 11–13.

Om en ägare eller innehavare av en fastighet i verksamhetsområdet vill yttra sig om godkännandet av verksamhetsområdet ska skrivelsen vara registratorskontoret till handa fredag 10.10.2014 kl. 16.00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen: Helsingfors stad, Registratorskontoret, Stadskansliet, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD.

Upplysningar ges av stadssekreterare Timo Härmälä, tfn  09 310 36028, timo.harmala@hel.fi.

 

JAA
09.12.2019 16:57