Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin tutkimusapurahat 2014 - Helsingfors stads forskningsstipendier 2014

Helsingin kaupungin tutkimusapurahat 2014

Helsingin kaupunki julistaa haettavaksi 73 000 euroa tutkimusapurahoina.
Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille jatko-opintojen (lisensiaattityö ja väitöskirja) tekijöille. Apurahoilla tuetaan myös post doc -tutkijoita. Apurahoja jaetaan noin 8–12 kpl ja yksittäinen hakija voi tyypillisesti saada noin 2000–8000 euroa.

Korostamme kriteereissämme Helsinkiin liittyviä tutkimusteemoja kuten kaupunkitaloutta ja elinkeinotoiminnan edellytyksiä, kaupungin tilaamien tai tuottamien palvelujen järjestämistä ja arviointia sekä helsinkiläistä elinympäristöä, arkielämää ja historiaa käsittelevää tutkimusta, mukaan lukien maahanmuuttoon ja kaupungin kansainvälistymiseen liittyviä ilmiöitä.

Hakemukset tulee toimittaa 18.3.2014 klo 16.00 mennessä Helsingin kaupungin tietokeskukseen, (Siltasaarenkatu 18–20 A, 5. krs), PL 5500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.

Hakemuslomakkeen saa internetistä osoitteesta: www.hel.fi/tietokeskus. Lisätietoja antavat tutkimuspäällikkö Timo Cantell, puh. (09) 310 73362, ja tutkija Vesa Keskinen, puh. (09) 310 36296.

Helsingfors stads forskningsstipendier 2014

Helsingfors stad utlyser 73 000 euro i forskningsstipendier att sökas. Stipendierna är avsedda för forskare med högre högskolexamen som håller på med sin licentiat- eller doktorsavhandling. Med stipendierna stöds även post doc -forskare. Ca. 8–12 stipendier utdelas, och enskilda sökande kan typiskt få ca. 2000–8000 euro.

I våra kriterier betonar vi forskningsteman med anknytning till Helsingfors såsom stadsekonomi och förutsättningar för näringsverksamhet, ordnande och utvärdering av service upphandlad eller producerad av staden, samt forskning som behandlar livsmiljö, vardagsliv och historia i Helsingfors, inklusive fenomen som hänför sig till invandringen och till stadens internationalisering.

Ansökningarna skall lämnas in före kl. 16.00 den 18.3.2014 till Helsingfors stads faktacentral, (Broholmsgatan 18–20 A, 5. vån.), PB 5500, 00099 HELSINGFORS STAD.

Ansökningsblanketter kan fås på internet www.hel.fi/tietokeskus. Upplysningar ges av forskningschef Timo Cantell, tel. (09) 310 73362 och av forskare Vesa Keskinen, tel. (09) 310 36296.

JAA
09.12.2019 16:59