Suoraan sisältöön

Helsingin kaupunki julistaa haettavaksi 73 000 euroa tutkimusapurahoina − Helsingfors stad utlyser 73 000 euro i forskningsstipendier att sökas

Helsingin kaupunki julistaa haettavaksi
73 000 euroa tutkimusapurahoina

Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille, erityisesti lisensiaatintyön ja väitöskirjojen tekijöille. Apurahoilla tuetaan myös post doc -tutkijoita.

Apurahan voivat saada tutkimukset, joiden aiheena on:

- kaupunkitalous ja elinkeinotoiminnan edellytykset,
- kaupungin tuottamien tai tilaamien palvelujen järjestäminen ja arviointi,
- helsinkiläinen elinympäristö, hyvinvointi, historia ja arkielämä tai
- maahanmuuttoon ja kansainvälistymiseen liittyvät ilmiöt Helsingissä.

Hakemukset tulee toimittaa tutkimussuunnitelmineen, ansioluetteloineen ja mahdollisine suosituksineen 9.3.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Tutkimusapurahat, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, tai sähköpostitse: helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Hakemuslomakkeen saa osoitteesta: www.hel.fi/tietokeskus tai sen voi tilata numerosta 09 310 36298. Lisätietoja antaa tutkimuspäällikkö Katja Vilkama, puh. 09 310 78396.

Helsingfors stad utlyser
73 000 euro i forskningsstipendier att sökas

Stipendierna är avsedda för forskare med högre högskolexamen, speciellt för licentiat- och doktorsavhandlingar. Med stipendiet stöds även post doc -forskare.

Stipendier kan beviljas till undersökningar som handlar om:

- stadsekonomi och förutsättningar för näringsverksamhet,
- forskning som stöder ordnandet och utvärderingen av service producerad eller upphandlad av staden,
- forskning som behandlar livsmiljö, välbefinnande,  historia och vardagsliv i Helsingfors eller
- företeelser som hänför sig till invandring och stadens internatinalisering

Ansökningar med forskningsplan, meritförteckning och eventuella rekommendationer skall lämnas in före kl. 12.00 den 9.3.2017 till adressen: Helsingfors stads registratorskontor, Forskningsstipendier, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD. Besöksadress: Stadshuset, Norra esplanaden 11–13, eller med e-post: helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Ansökningsblanketter kan fås på Internet www.hel.fi/tietokeskus eller beställas på numret (09) 310 36298. Upplysningar fås av forskningsschef Katja Vilkama, tel. (09) 310 78396.

JAA
09.12.2019 16:44