Suoraan sisältöön

Tutkimusapurahat 2015

TUTKIMUSAPURAHAT 2015

Helsingin kaupunki julistaa haettavaksi 73 000 euroa tutkimus-
apurahoina.

Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille, erityisesti lisensiaatintyön ja väitöskirjojen tekijöille.
Tuemme myös post doc -tutkijoita.

Korostamme kriteereissämme Helsinkiin liittyviä tutkimusteemoja kuten kaupunkitaloutta ja elinkeinotoiminnan edellytyksiä, kaupungin tilaamien tai tuottamien palvelujen järjestämistä ja arviointia sekä helsinkiläistä elinympäristöä, arkielämää ja historiaa käsittelevää tutkimusta, mukaan lukien maahanmuuttoon ja kaupungin kansainvälistymiseen liittyviä ilmiöitä.

Hakemukset tulee toimittaa tutkimussuunnitelmineen, ansioluetteloineen ja mahdollisine suosituksineen kahtena kappaleena 4.3.2015 klo 16.00 mennessä Helsingin kaupungin kirjaamo, Tietokeskus, Tutkimusapurahat, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13.

Hakemuslomakkeen saa Internetistä osoitteesta: www.hel.fi/tietokeskus

tai sen voi tilata numerosta (09) 310 36298. Lisätietoja antaa tutkimuspäällikkö Timo Cantell, puh. (09) 310 73362.

FORSKNINGSSTIPENDIER 2015

Helsingfors stad utlyser 73 000 euro i forskningsstipendier att sökas.

Stipendierna är avsedda för forskare med högre högskolexamen, speciellt för licentiat- och doktorsavhandlingar. Vi stöder även post doc -forskare.

I våra kriterier betonar vi forskningsteman med anknytning till Helsingfors såsom stadsekonomi och förutsättningar för näringsverksamhet, ordnande och utvärdering av service upphandlad eller producerad av staden, samt forskning som behandlar livsmiljö, vardagsliv och historia i Helsingfors, inklusive fenomen som hänför sig till invandringen och till stadens internationalisering.

Ansökningar med forskningsplan, meritförteckning och eventuella rekommendationer i två exemplar skall lämnas in före kl. 16.00 den 4.3.2015 till adressen: Helsingfors stads registratorskontor,
Factacentral, Forskningsstipendier, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD. Besöksadress: Stadshuset, Norra esplanaden 11–13.

Ansökningsblanketter kan fås på Internet www.hel.fi/tietokeskus

eller beställas på numret (09) 310 36298. Upplysningar fås av forskningsschef Timo Cantell, tel. (09) 310 73362.

JAA
09.12.2019 16:54