Suoraan sisältöön

Tiesuunnitelma nähtävänä - Vägplan framlagd

Tiesuunnitelma nähtävänä

Kantatien 45 (Tuusulanväylä) parantaminen rakentamalla Yhdyskunnantien vaihtopysäkit, tiesuunnitelma, Helsinki.

Tiesuunnitelma, joka koskee Kantatien 45 (Tuusulanväylä) parantamista rakentamalla Yhdyskunnantien vaihtopysäkit pidetään nähtävänä maantielain 27 §:n edellyttämässä tarkoituksessa virka-aikana 4.4.2014 – 5.5.2014 Helsingin kaupungin kirjaamossa osoitteessa Pohjoisesplanadi 11 – 13.

Muistutukset tiesuunnitelmaa vastaan on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon, (PL 10, Pohjoisesplanadi 11 – 13, 00099 Helsingin kaupunki) ennen suunnitelman nähtävänäoloajan päättymistä. Muistutukset osoitetaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Helsingissä 4.4.2014 
Kaupunginkanslia

Vägplan framlagd

Förbättring av Stamväg 45 (Tusbyleden) med omstigningshållplatser vid Samhällsvägen, vägplan, Helsingfors.

Vägplanen för förbättring av Stamväg 45 (Tusbyleden) med omstigningshållplatser vid Samhällsvägen hålls med stöd av 27 § i landsvägslagen framlagd på Helsingfors stads registratorskontor, Norra esplanaden 11–13, under tjänstetid 4.4.2014 – 5.5.2014.

Anmärkningar mot vägplanen skall ges in till Helsingfors stads registratorskontor (PB 10, Norra esplanaden 11–13, 00099 Helsingfors stad) före utgången av den tid under vilken planen är framlagd. Anmärkningarna riktas till Närings, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Helsingfors 4.4.2014 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 16:59