Suoraan sisältöön

Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen määräajan pidennys - Förlängd giltighetstid för ett beslut om godkännande av en vägplan

Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen määräajan pidennys:
Tiesuunnitelma ’Maantie 120 (Vihdintie) välillä Huopalahdentie – Kehä III (Kt 50); Helsinki, Espoo ja Vantaa’

Liikennevirasto on päätöksellään 2.1.2014 pidentänyt tiesuunnitelman ’Maantie 120 (Vihdintie) välillä Huopalahdentie – Kehä III (Kt 50);
Helsinki, Espoo ja Vantaa’ hyväksymispäätöksen voimassaolon määräaikaa neljällä vuodella vuoden 2017 loppuun.

Maantielain 103 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että jäljennökset päätöksestä ja sen perusteena olevista asiakirjoista ovat nähtävillä Helsingin kaupungin kirjaamossa virka-aikana 24.1.2014–24.2.2014 osoitteessa Pohjoisesplanadi 11-13.

Helsingissä 24.1.2014, Kaupunginkanslia

Förlängd giltighetstid för ett beslut om godkännande av en vägplan:
Vägplanen ’Landsväg 120 (Vichtisvägen) på avsnittet Hoplaksvägen – Ring III (Stamväg 50); Helsingfors, Esbo och Vanda’

Trafikverket har genom ett beslut 2.1.2014 förlängt giltighetstiden för beslutet om godkännande av vägplanen ’Landsväg 120 (Vichtisvägen) på avsnittet Hoplaksvägen – Ring III (stamväg 50); Helsingfors, Esbo och Vanda’ med fyra år till utgången av år 2017.

I enlighet med 103 § i landsvägslagen meddelas det att kopior av beslutet och av de handlingar som utgör grund för beslutet är framlagda på Helsingfors stads registratorskontor, Norra esplanaden 11–13, under tjänstetid 24.1.2014–24.2.2014.

Helsingfors 24.1.2014, Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:00