Suoraan sisältöön

Tiesuunnitelma nähtävillä / Maantie 101:n (Kehä I)

TIESUUNNITELMA NÄHTÄVÄNÄ


Maantie 101:n (Kehä I) meluntorjunnan parantaminen Sepänmäen
kohdalla, tiesuunnitelma, Helsinki


Tiesuunnitelma, joka koskee maantie 101:n (Kehä I) meluntorjunnan
parantamista Sepänmäen kohdalla pidetään nähtävänä maantielain
27 §:n edellyttämässä tarkoituksessa virka-aikana 16.1.2015 –
16.2.2015 kaupunginkanslian kirjaamossa, Pohjoisesplanadi 11-13.
Muistutukset tiesuunnitelmaa vastaan on toimitettava kaupunginkanslian
kirjaamoon ennen suunnitelman nähtävänäoloajan päättymistä.
Muistutukset osoitetaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle.


Helsingissä 16.1.2015
Kaupunginkanslia

VÄGPLAN FRAMLAGD


Förbättring av bullerskyddet utmed Landsväg 101 (Ring I) vid
Smedsbacka, vägplan, Helsingfors


Vägplanen för förbättring av bullerskyddet för Landsväg 101 (Ring I)
vid Smedsbacka hålls med stöd av 27 § i landsvägslagen framlagd
på stadskansliets registratorskontor, Norra esplanaden 11–13,
under tjänstetid 16.1.2015–16.2.2015.
Anmärkningar mot vägplanen skall ges in till Helsingfors stads
registratorskontor före utgången av den tid under vilken planen
är framlagd. Anmärkningarna riktas till Närings , trafik- och
miljöcentralen i Nyland.


Helsingfors 16.1.2015
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 16:54