Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungille on 26.8.2016 tehty esitys Rysäkarin alueen liittämiseksi Espoon kaupunkiin - Hos Helsingfors stad har 26.8.2016 gjorts en framställning om överföring av området Rysskär till Esbo stad.

Helsingin kaupungille on 26.8.2016 tehty esitys Rysäkarin alueen liittämiseksi Espoon kaupunkiin.

Valtiovarainministeriö on kuntarakennelain 14 §:n mukaisesti määrännyt esityksen valmistelevasta käsittelystä. Ministeriö on hankkinut esityksestä kuntarakennelain 14 §:n 2 momentin mukaisesti Maanmittauslaitoksen lausunnon 13.6.2017 ja Uudenmaan maistraatin lausunnon 1.8.2017. Esityksen tekijän täsmennyksen perusteella valmistelua jatketaan Maanmittauslaitoksen lausunnon vaihtoehto 1:n mukaisesti.

Helsingin kaupunki asettaa vaihtoehto 1:n mukaisen esityksen nähtäville 7.9.-9.10.2017 ja varaa asukkailleen ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä huomautus esityksestä.

(linkki esitykseen .pdf)

Mahdolliset huomautukset osoitetaan kirjallisina kaupunginhallitukselle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) viimeistään 9.10.2017. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunginhallitus, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Lisätiedot: Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046, anja.vallittu(at)hel.fi

På svenska

Hos Helsingfors stad har 26.8.2016 gjorts en framställning om överföring av området Rysskär till Esbo stad.

Finansministeriet har med stöd av 14 § i kommunstrukturlagen bestämt om en förberedande behandling av framställningen. Ministeriet har i enlighet med 14 § 2 mom. i kommunstrukturlagen inhämtat utlåtande om framställningen av Lantmäteriverket 13.6.2017 och av Magistraten i Nyland 1.8.2017. Utifrån en precisering från den som gjort framställningen fortsätter beredningen i enlighet med alternativ 1 i Lantmäteriverkets utlåtande.

Helsingfors stad håller framställningen enligt alternativ 1 framlagd 7.9–9.10.2017 och ger kommuninvånarna och andra som anser att saken berör dem möjlighet att framställa anmärkningar om framställningen.

(länk till framställningen .pdf, på finska)

Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsstyrelsen. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda senast 9.10.2017. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsstyrelsen, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Upplysningar: Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046, anja.vallittu(at)hel.fi

JAA
09.12.2019 16:40