Suoraan sisältöön

Metropolialueen kuntajakoselvitys - Kommunindelningsutredning för metropolområdet

Metropolialueen kuntajakoselvitys

Valtiovarainministeriö käynnisti joulukuussa 2013 erityisen kuntajakoselvityksen Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon, Tuusulan, Vantaan sekä Vihdin välillä. Metropolialueen kuntajakoselvitys valmistui 5.12.2014.

Kuntajakoselvittäjät esittävät metropolialueen viiden kunnan yhdistymistä uudeksi metropolikaupungiksi. Mukana olisivat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Sipoo ja Vantaa.

Helsingin kaupunginhallitus varaa helsinkiläisille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tehdä huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi.

Esitys kuntajaon muuttamisesta, yhdistymissopimusluonnos ja selvitysraportti sekä liitemateriaalit ovat nähtävänä 16.12.2014–15.1.2015 Helsingin kaupungin kirjaamossa, kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13 sekä internetosoitteessa www.hel.fi/kuntajakoselvitys.

Kirjalliset huomautukset on toimitettava 15.1.2015 klo 16 mennessä Helsingin kaupungin kirjaamoon sähköpostitse helsinki.kirjaamo@hel.fi tai osoitteella: Helsingin kaupungin kirjaamo, Kaupunginkanslia, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.

Helsingissä 16.12.2014
Kaupunginkanslia

Kommunindelningsutredning för metropolområdet

Finansministeriet tillsatte i december 2013 en särskild kommunindelningsutredning mellan Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Tusby, Vanda och Vichtis. Kommunindelningsutredningen färdigställdes 5.12.2014.

Kommunindelningsutredarna föreslår att fem kommuner i metropolområdet ska slås samman till en ny metropolstad bestående av Helsingfors, Esbo, Grankulla, Sibbo och Vanda.

Helsingfors stadsstyrelse ger helsingforsarna och andra som anser att saken berör dem möjlighet att inom trettio (30) dagar framställa anmärkningar om förslaget till sammanslagningsframställning.

Förslaget till ändring i kommunindelningen, utkastet till sammanslagningsavtal, utredningsrapporten och bilagematerialet är framlagda 16.12.2014–15.1.2015 på Helsingfors stads registratorskontor, stadshuset, Norra esplanaden 11–13, och på internet på adressen www.hel.fi/kommunindelningsutredningen.

Skriftliga anmärkningar ska lämnas in före 15.1.2015 kl. 16 till Helsingfors stads registratorskontor per e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller på adressen: Helsingfors stads registratorskontor, Stadskansliet, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD.

Helsingfors 16.12.2014
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 16:55