Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä sosiaali- ja terveystoimialan avustusten hakeminen vuodelle 2023 - Ansökan om stadsstyrelsens understöd för främjande av välbefinnande och hälsa

Helsingissä toimiville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille myönnetään avustuksia toimintaan, joka on helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä edistävää sekä hyvinvointieroja kaventavaa.

Avustusten hakuaika on 1.–17.10.2022 klo 16.00

Lisätietoa avustushausta ja lista avustushakemuksen mukana toimitettavista pakollisista liitteistä löytyvät sosiaali- ja terveystoimialan verkkosivuilta www.hel.fi/sote > Päätöksenteko > Järjestöyhteistyö ja avustukset

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin sivuilla: https://asiointi.hel.fi tai toissijaisesti lomakkeella Lv 290, jonka voi tulostaa em. sosiaali- ja terveystoimialan verkkosivuilta. Lomakkeen voi myös noutaa kirjaamosta. Hakemuksia ei vastaanoteta sähköpostilla tietoturvasyistä.

Helsingin kaupungin kirjaamo on avoinna arkisin klo 8.15–16.00. Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, Helsinki 17. Postiosoite: Kirjaamo, Kaupunginkanslia, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Kirjaamon ajantasaiset yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta:

www.hel.fi > Kaupunki ja hallinto > Palvelut ja hallinto > Kaupungin kirjaamo 

Hakemus liitteineen tulee tallentaa sähköiseen järjestelmään tai toimittaa kirjaamoon 17.10.2022 klo 16.00 mennessä. Myöhästyneet hakemukset hylätään. 

Lisätietoja: Sote.avustukset@hel.fi, kehittämispäällikkö Veera Vilkama, puh. 09 310 39101, vuorovaikutussuunnittelija Veli-Matti Hurtig, puh. 09 310 32627, erityissuunnittelijat Kaisa-Maria Poikonen, puh. 09 310 35202 ja Tarja Eklöf, puh. 09 310 42336. 

Apua sähköiseen asiointiin: Ma–pe klo 8.00–18.00, puh. 09 310 88800.

Ansökan om stadsstyrelsens understöd för främjande av välbefinnande och hälsa samt understöd som beviljas av social- och hälsovårdssektorn för 2023

Understöd beviljas till organisationer, föreningar och stiftelser som är verksamma i Helsingfors för verksamhet som främjar Helsingforsbornas välbefinnande och hälsa samt minskar skillnader i välbefinnandet.

Ansökningstiden för understöden är 1–17.10.2022 kl. 16.00

Mer information om understödsansökan och en förteckning över obligatoriska bilagor som ska bifogas understödsansökan finns på social- och hälsovårdssektorns webbsida www.hel.fi/sote/sv > Beslutsfattande > Understöd till organisationer

Understödet söks i första hand med den elektroniska ansökningsblanketten på Helsingfors stads webbsidor för E-tjänster: https://asiointi.hel.fi/sv eller i andra hand med blanketten Lv 290, som kan skrivas ut från social- och hälsovårdssektorns ovannämnda webbsida. Blanketten kan även hämtas från registratorskontoret. Ansökningar tas inte emot via e-post av datasäkerhetsskäl.

Helsingfors stads registratorskontor har öppet vardagar kl. 8.15–16.00. Besöksadress: Stadshuset, Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors. Postadress: Registratorskontoret, Stadskansliet, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Registratorskontorets aktuella kontaktuppgifter finns på webbsidan:

www.hel.fi/helsinki/sv > Staden och förvaltning > Tjänster och förvaltning > Helsingfors stads registratorskontor

Ansökan med bilagor ska sparas i det elektroniska systemet eller lämnas till registratorskontoret senast den 17 oktober 2022 klockan 16.00. Ansökningar som inkommit för sent avvisas.

Mer information: Sote.avustukset@hel.fi, utvecklingschef Veera Vilkama, tfn 09 310 39101, interaktionsplanerare Veli-Matti Hurtig, tfn 09 310 32627, specialplanerare Kaisa-Maria Poikonen, tfn 09 310 35202 och Tarja Eklöf, tfn 09 310 42336.

Hjälp med e-tjänsterna: Må–fr kl. 8.00–18.00, tfn 09 310 88800.

JAA
27.09.2022 13:04