Suoraan sisältöön

Tiesuunnitelma nähtävänä - Vägplan framlagd

Tiesuunnitelma nähtävänä

Maantie 101:n (Kehä I) Myllypuron eritasoliittymän rakentaminen, tiesuunnitelma, Helsinki.

Tiesuunnitelma, joka koskee maantie 101:n (Kehä I) Myllypuron eritasoliittymän rakentamista pidetään nähtävänä maantielain 27 §:n edellyttämässä tarkoituksessa virka-aikana 5.6.2015–6.7.2015 kaupunginkanslian kirjaamossa, Pohjoisesplanadi 11–13.

Muistutukset tiesuunnitelmaa vastaan on toimitettava kaupunginkanslian kirjaamoon ennen suunnitelman nähtävänäoloajan päättymistä. Muistutukset osoitetaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Helsingissä 5.6.2015
Kaupunginkanslia

Vägplan framlagd

Anläggande av en planskild korsning vid Kvarnbäcken på landsväg 101 (Ring I), vägplan, Helsingfors.

Vägplanen för anläggande av en planskild korsning vid Kvarnbäcken på landsväg 101 (Ring I) hålls med stöd av 27 § i landsvägslagen framlagd på Helsingfors stadskansliets registratorskontor, Norra esplanaden 11–13, under tjänstetid 5.6.2015–6.7.2015.

Anmärkningar mot vägplanen skall ges in till stadskansliets registratorskontor före utgången av den tid under vilken planen är framlagd. Anmärkningarna riktas till Närings, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Helsingfors 5.6.2015
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 16:52