Suoraan sisältöön

Helsingin kaupunki myöntää avustuksia - Helsingfors stad beviljar understöd

Helsingin kaupunki käyttää sähköistä avustusten käsittelyjärjestelmää. Hakemusten jättäminen tapahtuu Helsingin kaupungin asiointipalvelut -sivustolla (asiointi.hel.fi), josta hakemukset siirtyvät sähköisesti käsittelyjärjestelmään. Sähköinen hakeminen on ensisijainen tapa hakea kaupungin avustuksia. Toissijaisesti avustushakemukset voidaan toimittaa Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteella:

Helsingin kaupungin kirjaamo
Asiaa käsittelevän viraston tai lautakunnan nimi
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki.

Asiointi.hel.fi:stä löytyvät kaikki kaupungin sähköiset avustushakemuslomakkeet ja kuvaukset siitä, mihin tarkoitukseen lomakkeella on mahdollista hakea avustusta. Kuvauksista on linkit virastojen nettisivuille, joilta löytyy tulostettavat PDF-lomakkeet kirjallisen hakemuksen tekoa varten. Kaikilla virastoilla ei enää jatkossa ole paperihakemuksia käytössä.

Mikäli hakemuslomaketta ei ole toimitettu mainittuun määräaikaan mennessä, hakemus katsotaan myöhästyneeksi. Myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä edellä mainitussa osoitteessa mainittuun määräaikaan mennessä, postileima ei riitä. Hakemusta ei voi toimittaa sähköpostitse. Myöhästyneet sekä vaillinaiset hakemukset, joita ei ole pyynnöstä huolimatta annettuun määräaikaan mennessä täydennetty, esitetään hylättäviksi. Samaan toimintaan voidaan myöntää avustusta vain yhdeltä taholta.

Lisätietoja avustusasioista saa alla ilmoitetuilta henkilöiltä puhelimitse tai sähköpostitse. Avustusten myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymiä avustusohjeita.

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta jakaa vuosittain noin 17 miljoonaa euroa avustuksina ja apurahoina helsinkiläisille teattereille, taideoppilaitoksille sekä eri alojen yhteisöille. Tukea myönnetään myös yksityisille taiteenharjoittajille, sekä ammattilaisille että harrastajille.

TAIDE- JA KULTTUURILAITOSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET VUODELLE 2016

Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset on tarkoitettu vakiintuneille helsinkiläisille taidelaitoksille ja opistoille, joiden toiminta on ammattimaista ja jatkuvaa. Tukea myönnetään mm. ammattiteattereille, taideoppilaitoksille, festivaalien järjestäjille sekä muille kulttuurialan toimijoille.

Hakuaika päättyy 10.4.2015 klo 16.00. Toiminta-avustuksista päätetään joulukuun 2015 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kokouksessa.

TAIDE- JA KULTTUURIYHTEISÖJEN TOIMINTA-AVUSTUKSET VUODELLE 2016

Avustus on tarkoitettu helsinkiläisille taide- ja kulttuurityötä tekeville yhdistyksille ja yhteisöille, jos niitä ei tueta taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustuksista tai muista kaupungin varoista.

Hakuaika päättyy 9.10.2015 klo 16.00.

KOHDEAVUSTUKSET

Kohdeavustukset on tarkoitettu helsinkiläisille taiteen ammattilaisryhmille ja yhteisöille uusien esittävän taiteen, ympäristötaiteen ja yhteisötaiteen produktioiden sekä festivaalien tuottamiseen Helsingissä. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta käsittelee hakemuksia kaikissa kokouksissaan.

KAUPUNKIKULTTUURIAVUSTUKSET

Kaupunkikulttuuriavustuksia myönnetään osallisuutta lisäävien avoimien taidetapahtumien ja kulttuuriprojektien tuottamiseen Helsingissä. Hakuaika on jatkuva.

KANSAINVÄLISET MATKA-AVUSTUKSET

Avustus on tarkoitettu helsinkiläisille esittävän taiteen ammattilaisille kansainvälisiin vierailuihin. Tukea myönnetään ulkomaille suuntautuvien matkojen matkustuskuluihin. Avustusta ei myönnetä harrastus-, opinto-, kerho- eikä residenssitoimintaan. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta käsittelee hakemuksia kaikissa kokouksissaan.

TAIDEAPURAHAT

Taideapuraha on suuruudeltaan 3 500 euroa ja se on tarkoitettu helsinkiläisille ammattitaiteilijoille. Sitä ei myönnetä samalle taiteilijalle kahtena kalenterivuonna peräkkäin eikä henkilöille, joilla on valtion taiteilija-apuraha koko vuodelle 2015. Taideapuraha on henkilökohtainen. Vuoden 2015 taidealat ovat kirjallisuus, kuvataide ja taideteollisuus.

Hakuaika päättyy 5.6.2015 kello 16.00.

Hakuohjeita:

Tarkemmat tiedot myönnettävistä avustuksista, hakuajat ja -kriteerit, tiedot hakemuksiin tarvittavista liitteistä sekä mahdolliset muutokset löytyvät osoitteesta: www.hel.fi/ kulttuuri > Avustukset

Hakemusten liitteet voi lähettää myös postitse osoitteeseen: Helsingin kaupungin kulttuurikeskus, PL 4710, 00099 Helsingin kaupunki. Käyntiosoite: Kalevankatu 6 (5.krs), 00100 Helsinki.

Kaikki annetut hakuajat päättyvät kello 16.00.

Tiedustelut: Petri Rostedt, puh. (09) 310 32988, petri.rostedt@hel.fi, Anna von Bagh, puh. (09) 310 37934, anna.vonbagh@hel.fi, Ari Tolvanen, puh. (09) 310 37008, ari.tolvanen@hel.fi, Michaela Stenbäck, puh. (09) 310 37003, michaela.stenback@hel.fi, Miska Toiviainen, puh. (09) 310 37012, miska.toiviainen@hel.fi.

 

Liikuntalautakunta

Liikuntalautakunta myöntää avustettavuuden helsinkiläisille liikuntaseuroille sekä erityis- ja

eläkeläisjärjestöille liikuntatoimintaan. Avustettavuus edellyttää, että järjestö täyttää liikuntalautakunnan asettamat seuraavat ehdot:

 • järjestön tulee olla rekisteröity yhdistys, jonka päätoimiala on liikunta
 • yhdistyksen tulee olla perustettu vuonna 2013 tai aikaisemmin
 • yhdistyksen aktiiviharjoittelijoiden määrän tulee olla vähintään 20 nuorta (alle 19 v.) tai 50 aktiiviharjoittelijaa. Erityis- ja eläkeläisjärjestöille ei kuitenkaan ole asetettu vähimmäisosallistujamääriä avustettavuuden edellytykseksi, mutta sen tulee järjestää jäsenilleen säännöllistä liikuntatoimintaa.

AVUSTETTAVUUS KÄSITTÄÄ SEURAAVAA:

1. LIIKUNTATILOJEN KÄYTÖN TUKI:

(uusille avustettaville seuroille tilojen käytön tuki alkaa 1.9.2015)

1.1 Maksuton käyttö

Liikuntaviraston liikuntapaikat vuodelle 2015.

1.2 Tuettu käyttö

Liikuntalautakunnan vahvistamat liikuntakohteet vuodelle 2015.

1.3 Vuokra-avustus

Pääkaupunkiseudun yksityiset ja muut julkiset liikuntatilat vuoden 2014 kulujen mukaan.

2. TOIMINTA-AVUSTUS:

Määrärahan jako perustuu vuoden 2014 liikuntatoimintaan.

3. VAMMAISTEN KULJETUSKUSTANNUSAVUSTUS:

Määrärahan jako perustuu seuran vuonna 2014 järjestämiin ja kustantamiin erityisryhmien kuljetuksiin liikuntatilaisuuksiin ja -tapahtumiin.

4. SUUNNISTUSKARTTOJEN VALMISTUSKUSTANNUSAVUSTUS:

Määrärahan jako perustuu suunnistusseurojen vuonna 2014 valmistamien karttojen valmistuskustannuksiin.

Avustettavuuden, toiminta-avustuksen ja tilojen käytön avustuksen hakemus toimintaliitteineen tulee jättää sähköisen järjestelmän kautta osoitteeseen asiointi.hel.fi tai toimittaa kaupungin kirjaamoon perjantaihin 27.2.2015 klo 16.00 mennessä. Liitteet, joihin tarvitaan yhdistyksen yleiskokouksen hyväksyntä, tulee toimittaa liikuntavirastoon viimeistään 13.4.2015.

5. TAPAHTUMA-AVUSTUS:

Määrärahalla tuetaan helsinkiläisten rekisteröityjen yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen järjestämiä liikuntatapahtumia vuoden 2015 aikana.

Hakemus tulee jättää sähköisen avustusjärjestelmän kautta osoitteesta asiointi.hel.fi tai toimittaa kaupungin kirjaamoon perjantaihin 30.1.2015 klo 16.00 mennessä.

Lisätietoja avustusasioista antaa varausyksikkö, puh. (09) 310 87439, (09) 310 87736 ja (09)

310 38038. Tarkempia tietoja avustuksista löytyy myös liikuntaviraston Internet-sivuilta osoitteesta www.hel.fi /liv > Seurat > Avustukset.

 

Nuorisolautakunta

Nuorisolautakunnan avustettavan toiminnan tulee kohdistua helsinkiläisiin lapsiin tai nuoriin. Lähtökohtana avustamisessa on, että jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä. Nuorisolautakunta myöntää seuraavia avustuksia vuodelle 2015:

TOIMINTA-AVUSTUS

Varhaisnuorisojärjestöjen toiminta-avustusta myönnetään sellaisten helsinkiläisten varhaisnuorisoyhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna ja joiden jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista yli puolet on 7–15-vuotiaita.

Nuorisojärjestöjen toiminta-avustusta myönnetään sellaisten helsinkiläisten nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna ja joiden jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista yli puolet on 16–28-vuotiaita

Hakuaika päättyy 28.2.2015.

PALKKAUSAVUSTUS

Nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöjen helsinkiläisille piirijärjestöille tai niitä vastaaville järjestöille, joiden jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita, voidaan myöntää palkkausavustusta.

Hakuaika päättyy 28.2.2015.

PROJEKTIAVUSTUS

Helsinkiläisille nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöille sekä nuorten toimintaryhmille voidaan myöntää projektiavustusta, jos niiden jäsenistä ja toimintaan aktiivisesti osallistuvista vähintään 2/3 on 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. Projektiavustus on kertaluonteinen, nuorisotoiminnalliselle hankkeelle myönnettävä avustus, joka tähtää nuorten osallistamiseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen. Sitä voi saada projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen. Projektiavustuksista myönnetään myös starttiavustuksia, kuljetusavustuksia ja talokerhoavustuksia. Yli 3 000 euron projektiavustusten haku on porrastettu siten, että hakuajat päättyvät 15.12.2014, 30.4.2015 ja 30.9.2015. Enintään 3 000 euron projektiavustuksia voi hakea läpi vuoden. Hakemus on lähetettävä aina ennen ko. hanketta tai tapahtumaa.

LEIRIAVUSTUS

Helsinkiläisille varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistyksille sekä nuorisopiirijärjestöille voidaan myöntää leiriavustusta leirin järjestämiseen sekä leirille osallistumiseen helsinkiläisten alle 29-vuotiaiden nuorten osalta. Avustusta haetaan 1.10.2014–30.9.2015 pidetyille leireille.

Hakuaika päättyy 30.9.2015.

Avustuksien valmistelua ja päätöksentekoa ohjaa nuorisolautakunnan hyväksymä nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö. Avustusohjesääntö löytyy Internet-osoitteesta www.nuoriso.hel.fi/avustukset.

Lisätietoja avustusasioista antavat nuorisosihteeri Tuulia Saves, puh. (09) 310 88501, tuulia.saves@hel.fi ja suunnittelija Mervi Smahl-Laurikainen, puh. (09) 310 89016, mervi.smahl-laurikainen@hel.fi.

 

Opetuslautakunta

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA-AVUSTUKSET

Opetuslautakunta myöntää perusopetuslain 8a luvun mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan toiminta-avustusta toimintavuodelle 2015–2016. Iltapäivätoimintaan voivat hakea Helsingissä koulua käyvät peruskoulujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaat sekä 3.–9. vuosiluokkien osalta erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat. Opetusvirasto koordinoi perusopetuksen iltapäivätoimintaa kaupungissa.

Avustusta voivat hakea

 1. rekisteröityneet yhteisöt ja säätiöt
 2. seurakunnat
 3. muut iltapäivätoiminnan palveluntuottajat.                 

Avustusten myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen voimassa olevia avustusohjeita. Hakijan, joka hakee avustusta ensimmäistä kertaa, tulee olla yhteydessä opetusvirastoon ennen hakemuksen jättämistä.

Avustusten hakeminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa asiointi.hel.fi. Paperihakemus (opev 179) on täyttämistä varten mahdollista tulostaa Helsingin kaupungin www-sivuilta osoitteesta: www.hel.fi/www/opev/fi/palvelut/lomakkeet/avustuslomakkeet.

Hakemusta ei voi jättää sähköpostin välityksellä eikä opetusviraston neuvontaan.

Hakuaika ja hakemusten toimittaminen

Hakuaika on 12.1.–6.2.2015. Hakemuksen tulee olla perillä 6.2.2015 klo 16.00 mennessä joko sähköisesti jätettynä tai paperihakemuksena Helsingin kaupungin kirjaamossa.

Lisätietoja toimintaan liittyen antaa perusopetuslinjan erityissuunnittelija Leena Palve-Kaunisto, puh. (09) 310 86809, leena.palve@hel.fi. Lisätietoja sähköiseen hakuun ja talousasioihin liittyen antaa taloussihteeri Hanna Keränen, puh. (09) 310 86338, hanna.keranen@hel.fi. Tarkempia tietoja ja ohjeita avustuksista löytyy myös opetusviraston internet-sivuilta osoitteesta: www.hel.fi/www/opev/fi/palvelut/ip-toiminta-avustukset.

 

Pelastuslautakunta

Pelastuslautakunta myöntää Helsingissä toimiville yleishyödyllisille järjestöille avustuksia vuoden 2016 toimintaan. Avustuksen myöntämisen ehtona ovat kaupungin yleisohjeiden lisäksi, että avustusta saavan rekisteröidyn yhdistyksen toiminta liittyy onnettomuuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan tai väestönsuojelun edistämiseen Helsingin kaupungissa.

Hakuaika päättyy 30.4.2015 klo 15.00.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Henri Nordenswan, puh. (09) 310 30010.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustuksia helsinkiläisille järjestöille. Avustuksen piiriin hyväksyttävän toiminnan tulee tukea sosiaali- ja terveysviraston voimassa olevan strategiasuunnitelman tavoitteiden toteuttamista. Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa, joka tähtää helsinkiläisen väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen.

Avustukset haetaan avustusvuotta edeltävän vuoden syyskuussa. Hakuaika vuodelle 2015 on päättynyt.

Vuoden 2016 avustusten hakuaika on 1.–30.9.2015.

Lisätietoja: sote.avustukset@hel.fi, erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen, puh. (09) 310 42 662.

 

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta myöntää avustusta vuodelle 2016 vapaasta sivistystyöstä annetun lain tarkoittamaan aikuiskoulutukseen, joka on suunnattu lähinnä helsinkiläisille aikuisille. Avustusta voivat hakea lain tarkoittamat yksityiset oppilaitokset tai rekisteröityneet yhteisöt, jotka toimivat yhteistyössä suomenkielisen työväenopiston kanssa aikuiskoulutuksen edistämisessä ja toteuttamisessa.

Avustuksiin liittyvät tarkemmat tiedot löytyvät suomenkielisen työväenopiston verkkosivuilta 9.3.2015 jälkeen, www.hel.fi/hki/Sto/fi/P__t_ksenteko/Avustukset. Avustusta myönnetään johtokunnan asettamaan teemaan.

Hakuaika päättyy 11.9.2015 klo 16.00.

Asia valmistellaan vuosittain johtokunnan joulukuun kokoukseen.

Lisätietoja antavat rehtori Taina Saarinen, puh. (09) 310 88501, taina.h.saarinen@hel.fi ja talouspäällikkö Tarja Humalainen, puh. (09) 310 88503, tarja.humalainen@hel.fi.

 

Varhaiskasvatuslautakunta

Varhaiskasvatuslautakunta myöntää avustuksia helsinkiläisille järjestöille, joiden toiminta tukee ja täydentää varhaiskasvatuksen toimialaa ja tavoitteiden toteutumista.

Vuoden 2015 avustuskohteet ovat:

- alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuspalvelujen rinnalla arkisin päiväaikaan toteutettava kerhotoiminta

- varhaiskasvatuspalveluja täydentävä hoitoaputoiminta.

Järjestöavustuksilla ei tueta

- uskonnollista eikä poliittista toimintaa

- palvelutuotantoa, joka on kilpailutettu tai jota ostetaan tai jonka kaupunki järjestää palvelusetelillä.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä mm. on, että

- järjestö on rekisteröitynyt

- toiminnasta on näyttöä vähintään vuoden ajalta

- toiminta kohdistuu helsinkiläisiin.

Hakuohjeet: Hakemuksessa tulee kuvata lyhyesti avustettavaksi haettava toiminta ja tuoda esille toimintaan osallistuvien lasten määrä. Useampaan kohteeseen haettavista avustuksista tehdään kustakin oma hakemuksensa.

Hakuaika on 1.1.–30.1.2015, hakuaika päättyy 30.1.2015 klo 16.00.

Lisätietoja antaa Asta Sjöberg, puh. (09) 310 44619.

 

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta myöntää Helsingissä toimiville järjestöille avustuksia vuoden 2016 toimintaan. Avustuksen myöntämisen ehtona ovat kaupungin yleisohjeiden lisäksi seuraavat seikat: Avustusta saavan rekisteröidyn järjestön tulee toiminnallaan tukea ja täydentää ympäristölautakunnan ja -keskuksen toimialaan kuuluvien asioiden toteutumista Helsingin kaupungissa tai korvata ympäristökeskuksen helsinkiläisille tarjoamia palveluja. Ympäristölautakunnan ja -keskuksen toimialan sisältöön voit tutustua osoitteessa www.hel.fi/ymparistolautakunta.

Hakuaika päättyy 30.4.2015 klo 16.00. Päätökset hakemusten johdosta tehdään talvella 2016.

Lisätietoja antaa ympäristölakimies Tiina Fiskaali, tiina.fiskaali@hel.fi, puh. (09) 310 32082.

 

Muut avustuksia myöntävät toimielimet

Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta myöntää avustuksia maahanmuuttajajärjestöjen toimintakyvyn ja rakenteiden vahvistamiseen.

Avustusta vuodelle 2015 voi hakea:

- työntekijöiden, jäsenten, vapaaehtoisten ja hallituksen jäsenten koulutuksiin, jotka koskevat vapaaehtois-, vaikuttamis- tai yhdistystoimintaa

- järjestöä pysyvästi kehittäviin konsulttipalveluihin ja järjestelmiin

- strategiatyöhön

- viestinnän kehittämiseen.

Avustusta voi hakea järjestö, jonka jäsenistä yli 50 % on maahanmuuttajataustaisia, ja jonka tehtäviin kuuluu aktiivisen kansalaisuuden ja kotoutumisen edistäminen mm. tukemalla työllistymistä, suomen tai ruotsin kielen oppimista, kouluttautumista ja hyvinvointia. Avustusta ei myönnetä järjestöjen ydintoimintojen toteuttamiseen. Avustuksen suuruuteen vaikuttavat kehitystoimintaan osallistuvien määrä ja kohderyhmän koko. Järjestöjen edustajat voivat varata 45 minuutin ajan hakuklinikoihin 9.–13.2.2015 klo 9 ja 15 välillä.

Hakuaika päättyy perjantaina 20.2.2015 klo 16.00.

Lisätietoa avustuksesta: www.hel.fi > Maahanmuuttajat > Järjestöyhteistyö ja avustukset.

Lisätietoja antaa suunnittelija Olga Silfver, puh. (09) 310 37951, olga.silfver@hel.fi.

Työllistämistoimikunta käsittelee avustushakemukset vuodelle 2015, jonka jälkeen kaupunginkanslia tekee toimikunnan esityksen pohjalta päätöksen avustusten jaosta.

Yhdistykset ja järjestöt voivat hakea avustusta:

 1. Työttömien yhdistyksen tms. yhteisön toimintamenoihin.
 2. Työttömien koulutukseen.
 3. Tilavuokriin.
 4. Muihin työllisyyttä edistäviin hankekustannuksiin.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että

- järjestö on rekisteröitynyt

- toiminnasta on näyttöä vähintään vuoden ajalta

- toiminta kohdistuu helsinkiläisiin

- toiminta tukee ja täydentää kaupungin työllisyydenhoitoa

- toiminta ei ole sellaista, jota kaupunki ostaa hakijalta.

Avustushakemusten käsittelyssä tullaan painottamaan toiminnan työllisyysvaikutuksia ja toimintaan osallistuvien työttömien helsinkiläisten määrää.

Hakuaika päättyy 31.12.2014 klo 16.00.

Lisätietoja antaa erityissuunnittelija Ilkka Oksman, puh. (09) 310 76461, ilkka.oksman@hel.fi.

Kaupunginhallitus myöntää avustuksia vuosittain sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään lautakunnan toimialaan. Vuoden 2016 talousarviosta haettavien avustusten hakuaika päättyy 30.4.2015 klo 16.00.

Lisätietoja antaa Pia Halinen, puh. (09) 310 25718, pia.halinen@hel.fi

******

Helsingfors stad använder ett elektroniskt system för behandling av ansökningar om understöd. Ansökningarna ska lämnas in på Helsingfors stad webbplats för e-tjänster (asiointi.hel.fi > På svenska) och de överförs elektroniskt till behandlingssystemet. Den elektroniska ansökningen är det primära sättet att ansöka om understöd av staden. I andra hand kan ansökningar skickas till Helsingfors stads registratorskontor på adressen:

Helsingfors stads registratorskontor
Namnet på den förvaltning eller nämnd som behandlar ansökan
PB 10, 00099 Helsingfors stad

Besöksadress:
Stadshuset, Norra esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors.

På webbplatsen Asiointi.hel.fi finns elektroniska ansökningsblanketter för stadens alla understöd och beskrivningar av vilka understöd som kan ansökas med blanketterna. Beskrivningarna har länkar till förvaltningarnas webbplatser där det går att skriva ut blanketterna i pdf-form för en handskriven ansökan. Alla förvaltningar använder inte längre i fortsättningen ansökningar i pappersform.

Om ansökningsblanketten inte är inlämnad inom utsatt tid, är ansökan försenad. Också ansökningar per post ska vara på adressen ovan inom utsatt tid, det räcker inte med poststämpel. Ansökningar kan inte lämnas in per e-post. Försenade och bristfälliga ansökningar, som trots uppmaning inte kompletterats i tid , föreslås bli avslagna. För samma verksamhet kan inte beviljas understöd från flera anslag.

Personer som anges nedan ger närmare upplysningar om understöden per telefon eller e-post. Understöd beviljas utgående från de allmänna grunder för understöd som stadsstyrelsen har fastställt.

 

Kultur- och biblioteksnämnden

Kultur- och biblioteksnämnden delar årligen ut cirka 17 miljoner euro som bidrag och stipendier till helsingforsiska teatrar, konstläroanstalter och sammanslutningar inom olika branscher. Understöd beviljas också till privata konstutövare, både professionella och amatörer.

UNDERSTÖD TILL KONST- OCH KULTURINSTITUTIONER FÖR VERKSAMHET 2016

Understödet till konst- och kulturinstitutioner riktar sig till etablerade konstinstitutioner och läroanstalter i Helsingfors som bedriver fortlöpande professionell verksamhet. Understöd beviljas bl.a. bland annat professionella teatrar, konstläroanstalter, festivalarrangörer och andra kulturaktörer.

Ansökningstiden går ut 10.4.2015 kl. 16.00. Beslut om verksamhetsunderstöden fattas vid kultur- och biblioteksnämndens möte i december 2015.

UNDERSTÖD TILL KONST- OCH KULTURSAMFUND FÖR VERKSAMHET 2016

Understödet kan sökas av föreningar och samfund som bedriver konst- och kulturverksamhet och som inte åtnjuter verksamhetsunderstöd för konst- och kulturinstitutioner eller understöd från stadens andra medel.

Ansökningstiden går ut 9.10.2015 kl. 16.00.

PRODUKTIONSUNDERSTÖD

Professionella konstgrupper eller -samfund i Helsingfors kan ansöka om bidrag för nya produktioner i föreställande konst, miljökonst eller samfundkonst samt för produktion av festivaler i Helsingfors. Kultur- och biblioteksnämnden behandlar ansökningar vid alla sina möten.

UNDERSTÖD FÖR STADSKULTUR

Understöd för stadskultur beviljas för produktion av öppna konstevenemang och kulturprojekt i Helsingfors som ökar delaktighet. Ansökningstiden är fortlöpande.

UNDERSTÖD FÖR INTERNATIONELLA RESOR

Bidraget riktar sig till att stödja professionella konstnärer och artister i Helsingfors för internationella besök. Bidraget beviljas för resekostnader till utlandet. Understöd beviljas inte för amatör-, studie-, klubb- eller residensverksamhet. Kultur- och biblioteksnämnden behandlar ansökningar vid alla sina möten.

KONSTSTIPENDIER

Konststipendier på 3 500 euro är avsedda för professionella konstnärer i Helsingfors. Konststipendium beviljas inte samma person två kalenderår i rad, inte heller en person som åtnjuter statens konstnärsstipendium för år 2015. Konststipendiet är personligt. De aktuella konstarterna för 2015 är litteratur, bildkonst och konstindustri.

Ansökningstiden går ut 5.6.2015 kl. 16.00.

Ansökningsanvisningar:

Närmare uppgifter om understöd som beviljas, ansökningstiderna och -kriterierna, bilagorna till ansökningarna och eventuella ändringar finns på adressen www.hel.fi/kulttuuri > På svenska > Understöd

Bilagor kan också skickas per post till: Helsingfors kulturcentral, PB 4710, 00099 Helsingfors stad. Besöksadress: Kalevagatan 6 (5 vån.), 00100 Helsingfors.

Samtliga ansökningstider går ut kl. 16.00.

Närmare upplysningar: Petri Rostedt, tfn (09) 310 32988, petri.rostedt@hel.fi, Anna von Bagh, tfn (09) 310 37934, anna.vonbagh@hel.fi, Ari Tolvanen, tfn (09) 310 37008, ari.tolvanen@hel.fi, Michaela Stenbäck, tfn (09) 310 37003, michaela.stenback@hel.fi, Miska Toiviainen, tfn (09) 310 37012, miska.toiviainen@hel.fi

 

Idrottsnämnden

Idrottsnämnden beviljar understöd till idrotts- och motionsföreningar och handikapp- och pensionärsorganisationer med motionsverksamhet i Helsingfors. Understöd förutsätter att organisationen fyller de villkor som idrottsnämnden ställer:

– organisationen ska vara en registrerad förening och ha idrott eller motion som huvudsaklig verksamhet

– föreningen ska vara grundad 2013 eller tidigare

– föreningen ska ha antingen minst 20 unga aktiva (under 19 år) eller 50 aktiva utövare. För handikapp- och pensionärsorganisationer gäller inte kravet på minimiantal deltagare men organisationen ska ordna regelbunden idrotts- eller motionsverksamhet för medlemmarna.

UNDERSTÖDEN GÄLLER:

1. STÖD FÖR UTNYTTJANDE AV IDROTTS- OCH MOTIONSLOKALER

(räknat från 1.9.2015 för föreningar som för första gången beviljas understöd)

1.1 Avgiftsfritt utnyttjande

Idrottsverkets idrotts- och motionsplatser år 2015.

1.2 Understött utnyttjande

Idrotts- och motionsplatser år 2015 som idrottsnämnden fastställer.

1.3 Hyresunderstöd

Privata och övriga offentliga idrotts- och motionslokaler i huvudstadsregionen enligt kostnaderna 2014.

2. VERKSAMHETSUNDERSTÖD

för idrotts- och motionsverksamhet under 2014.

3. UNDERSTÖD FÖR TRANSPORT AV HANDIKAPPADE

för transporter av specialgrupper som arrangerats och bekostats av organisationen till och från idrottsevenemang under 2014.

4. UNDERSTÖD FÖR FRAMSTÄLLNING AV ORIENTERINGSKARTOR

som orienteringssällskapen framställt under 2014.

Ansökan i fråga om understöd, verksamhetsunderstöd och stöd för utnyttjande av lokaler ska lämnas in i det elektroniska systemet för ansökning om understöd på asiointi.hel.fi eller vara framme vid Helsingfors stads registratorskontor senast fredagen 27.2.2015 kl. 16.00. De bilagor som förutsätter godkännande av föreningens plenarmöte ska vara framme vid idrottsverket senast 13.4.2015.

5. EVENEMANGSUNDERSTÖD

för idrottsevenemang som helsingforsiska registrerade föreningar, företag och sammanslutningar ordnar under 2015.

Ansökan ska lämnas in i det elektroniska systemet för ansökning om understöd på asiointi.hel.fi eller vara framme vid Helsingfors stads registratorskontor senast fredagen 30.1.2015 kl. 16.00.

Närmare upplysningar om understöd av bokningsenheten, tfn (09) 310 87439, (09) 310 87736 och (09) 310 38038. Mer information på finska på idrottsverkets webbsidor www.hel.fi/liv > Seurat > Avustukset.
 

Ungdomsnämnden

Ungdomsnämnden beviljar understöd för verksamhet som riktas till helsingforsiska barn och ungdomar. Utgångspunkten för understödet är att minst 2/3 av medlemmarna eller de aktiva deltagarna är helsingforsare under 29 år. Ungdomsnämnden beviljar följande understöd år 2015:

VERKSAMHETSUNDERSTÖD

Verksamhetsunderstöd för organisationer för yngre ungdomar beviljas för den allmänna verksamheten för organisationer för yngre ungdomar i Helsingfors som har inlett sin verksamhet senast under föregående kalenderår och där minst hälften av medlemmarna eller de aktiva deltagarna är 7–15 år.

Verksamhetsunderstöd för ungdomsorganisationer beviljas för den allmänna verksamheten för ungdomsorganisationer i Helsingfors som har inlett sin verksamhet senast under föregående kalenderår och där minst hälften av medlemmarna eller de aktiva deltagarna är 16–28 år.

Ansökningstiden går ut 28.2.2015.

LÖNEUNDERSTÖD

till distriktsorganisationer för yngre och äldre ungdomar eller liknande organisationer i Helsingfors, där minst 2/3 av medlemmarna eller de aktiva deltagarna är under 29 år.

Ansökningstiden går ut 28.2.2015.

PROJEKTUNDERSTÖD

till organisationer för yngre och äldre ungdomar och grupper med ungdomsverksamhet i Helsingfors där minst 2/3 av medlemmarna eller de aktiva deltagarna är helsingforsare i åldern 7–28 år. Projektunderstödet är ett engångsunderstöd för ett projekt för ungdomsverksamhet som strävar att engagera unga och stärka deras sociala färdigheter. Understöd kan beviljas för att genomföra eller delta i projekt eller evenemang. Dessutom beviljas startunderstöd, transportunderstöd och understöd till husklubbar. Projektunderstöd på över 3 000 euro ska sökas stegvis senast 15.12.2014, 30.4.2015 och 30.9.2015. Projektunderstöd på högst 3 000 euro kan sökas under hela året. Ansökan ska alltid lämnas in före projektet eller evenemanget i fråga.

LÄGERUNDERSTÖD

till föreningar och distriktsorganisationer för yngre och äldre ungdomar i Helsingfors för arrangerande av och deltagande i läger när det gäller helsingforsare under 29 år. Understöd söks för läger som ordnas 1.10.2014–30.9.2015.

Ansökningstiden går ut 30.9.2015.

Beredningen och beslutsfattandet kring understödet styrs av understödsreglementet för ungdomsföreningar som ungdomsnämnden har godkänt. Understödsreglementet finns på adressen www.nuoriso.hel.fi/avustukset.

Närmare upplysningar av ungdomssekreterare Tuulia Saves, tfn (09) 310 88501, tuulia.saves@hel.fi och planerare Mervi Smahl-Laurikainen, tfn (09) 310 89016, mervi.smahl-laurikainen@hel.fi.
 

Utbildningsnämnden

UNDERSTÖD FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER 

Utbildningsnämnden beviljar understöd för sådan eftermiddagsverksamhet för skolelever som arrangeras enligt kapitel 8a i lagen om grundläggande utbildning. Understödet beviljas för läsåret 2015/2016. Verksamheten erbjuds i Helsingfors för elever i årskurs 1 och 2 och de elever i årskurs 3–9 som har fått beslut om specialstöd. Utbildningsverket samordnar eftermiddagsverksamheten inom stadens grundläggande utbildning.

Understödet kan sökas av

- registrerade sammanslutningar och stiftelser

- församlingar

- andra serviceproducenter av eftermiddagsverksamhet               

Understödet beviljas utgående från de allmänna grunderna för understöd godkända av stads-styrelsen. De som ansöker om understöd för första gången ska kontakta utbildningsverket innan ansökan lämnas in.

Den elektroniska ansökningen på webbplatsen Asiointi.hel.fi är det primära sättet att ansöka om understöd av staden. Det är också möjligt att skriva ut en pappersversion av ansökningsblanketten (opev 179) på Helsingfors stads webbsidor på www.hel.fi/www/Opev/sv/ > Blanketter > Ruotsinkieliset lomakkeet - Blanketter.

Ansökan får inte skickas per e-post eller lämnas in på utbildningsverkets rådgivning.

Ansökningstid och inlämnande av ansökningar 
Ansökningstiden är 12.1–6.2.2015. Ansökan ska vara framme vid Helsingfors stad registratorskontor i elektronisk form eller pappersform senast 6.2.2015 kl. 16.00.

Närmare upplysningar om verksamheten av specialplanerare vid linjen för grundläggande utbildning Leena Palve-Kaunisto, tfn (09) 310 86809, leena.palve@hel.fi. Närmare upplysningar om elektronisk ansökning och ekonomifrågor av ekonomisekreterare Hanna Keränen, tfn (09) 310 86338, hanna.keranen@hel.fi. Närmare upplysningar och anvisningar finns också på utbildningsverkets webbsidor på www.hel.fi/www/opev/sv/tjanster/understod.
 

Räddningsnämnden

Räddningsnämnden beviljar allmännyttiga organisationer med verksamhet i Helsingfors understöd för verksamheten 2016. Understöd förutsätter att stadens allmänna villkor uppfylls och att organisationen är registrerad och bedriver verksamhet som främjar förebyggande av olyckor, räddningsarbete eller befolkningsskydd i Helsingfors.

Ansökningstiden går ut 30.4.2015 kl. 15.00.

Närmare upplysningar av förvaltningschef Henri Nordenswan, tfn (09) 310 30010.
 

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsnämnden beviljar understöd till organisationer i Helsingfors för verksamhet som stöder verkställandet av målen i social- och hälsovårdverkets gällande strategiplan. Understöd beviljas i första hand för sådan verksamhet som syftar på att minska skillnaderna i helsingforsarnas hälsa och välbefinnande.

Understöd ska sökas i september före det år för vilket understöd söks. Ansökningstiden för 2015 har gått ut.

Ansökningstiden för understöd för år 2016 är 1–30.9.2015.

Närmare upplysningar: sote.avustukset@hel.fi, specialplanerare Hanna-Leena Nuutinen, tfn (09) 310 42 662.
 

Direktionen för finska arbetarinstitutet

Direktionen för finska arbetarinstitutet beviljar understöd för vuxenutbildning 2016 som följer lagen om fritt bildningsarbete och som gäller främst helsingforsiska vuxna. Understöd kan sökas av privata läroanstalter enligt lagen och av registrerade sammanslutningar som samarbetar med finska arbetarinstitutet i fråga om främjande och genomförande av vuxenutbildning.

Mer information om understödet på finska arbetarinstitutets webbsidor www.hel.fi/hki/Sto/fi/P__t_ksenteko/Avustukset fr.o.m. 9.3.2015. Understöd beviljas för ett av direktionen angivet tema.

Ansökningstiden går ut 11.9.2015 kl. 16.00.

Ärendet bereds årligen till direktionens sammanträde i december.

Närmare upplysningar av ledande rektor Taina Saarinen, tfn (09) 310 88501, taina.h.saarinen@hel.fi och ekonomichef Tarja Humalainen, tfn (09) 310 88503, tarja.humalainen@hel.fi.
 

Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsnämnden beviljar understöd till organisationer i Helsingfors för sådan verksamhet som stöder och kompletterar barnomsorgsväsendets verksamhetsområde och uppnåendet av målen.

Verksamheter som kan få understöd år 2015 är:

- klubbverksamhet som ordnas vardagar dagtid för barn under skolåldern vid sidan om barnomsorgstjänster

- vårdhjälpverksamhet som kompletterar barnomsorgstjänsterna.

Understödet är inte avsett för

- religiös eller politisk verksamhet

- konkurrensutsatt eller upphandlad serviceproduktion eller tjänster som staden ordnar genom att använda servicesedlar.

Förutsättningar för understöd är bl.a. att

- organisationen är registrerad

- organisationen har bevisligen varit aktiv under minst ett år

- verksamheten är till för helsingforsare. 
 

Anvisningar: Beskriv i korthet den verksamhet som understödet söks för och ange antalet barn som deltar i verksamheten i ansökan. Om understöd söks för flera objekt, ska separata ansökningar fyllas i för varje objekt.

Ansökningstiden är 1.1–30.1.2015, ansökningstiden går ut 30.1.2015 kl. 16.00.

Närmare upplysningar av Asta Sjöberg, tfn (09) 310 44619.
 

Miljönämnden

Miljönämnden beviljar organisationer som verkar i Helsingfors understöd för verksamhet 2016. Villkoren framgår av stadens allmänna anvisningar, och ytterligare följande kriterier ska uppfyllas: understöd kan beviljas en registrerad organisation vars verksamhet stöder och kompletterar miljönämndens och miljöcentralens arbete i Helsingfors eller ersätter tjänster som miljöcentralen erbjuder helsingforsare. Mer om miljönämndens och miljöcentralens arbete på www.hel.fi/www/ymk/sv.

Ansökningstiden går ut 30.4.2015 kl. 16.00. Beslut om understöden fattas vintern 2016.

Närmare upplysningar av miljöjurist Tiina Fiskaali, tiina.fiskaali@hel.fi, tfn (09) 310 32082.
 

Andra organ som beviljar understöd

Delegationen för invandrings- och integrationsärenden beviljar understöd för främjande av invandrarorganisationernas verksamhetsförmåga och organisationsstrukturer.

Understöd för 2015 kan ansökas för:

- utbildning som hänför sig till frivillig-, påverknings- och föreningsverksamhet för anställda, medlemmar, frivilliga och styrelsemedlemmar

- konsulttjänster och system som permanent utvecklar organisationen

- strategiarbete

- kommunikationsutveckling.´

Understöd kan ansökas av organisationer med medlemmar av vilka mer än 50 % har invandrarbakgrund och som har som uppgift att främja aktivt medborgarskap och aktiv integrering bl.a. genom att stöda sysselsättningen, inlärningen av finska eller svenska, utbildning och välbefinnande. Understöd beviljas inte för organisationernas kärnfunktioner. Antalet deltagare i utvecklingsverksamheten och stödgruppens omfattning påverkar understödets storlek. Organisationernas företrädare kan beställa en 45 minuters mottagningstid på ansökningskliniker 9–13.2.2015 kl. 9–15.

Ansökningstiden går ut fredagen 20.2.2015 kl. 16.00.

Närmare upplysningar om understödet på finska: www.hel.fi > Maahanmuuttajat > Järjestöyhteistyö ja avustukset.

Närmare upplysningar av planerare Olga Silfver, tfn (09) 310 37951, olga.silfver@hel.fi.

Sysselsättningskommittén behandlar ansökningarna om understöd för år 2015 och stadskansliet fattar därefter beslut om utdelningen av understöd på förslag av kommittén.

Föreningar och organisationer kan söka understöd för:

 1. Omkostnader för föreningar för arbetslösa el. dyl. sammanslutningar.
 2. Utbildning för arbetslösa.
 3. Lokalhyror.
 4. Kostnader för andra sysselsättningsfrämjande projekt.

Förutsättningar för beviljande av understöd är bl.a. att

- organisationen är registrerad

- organisationen har bevisligen varit aktiv under minst ett år

- verksamheten är till för helsingforsare

- verksamheten stöder och kompletterar stadens sysselsättningsåtgärder

- verksamheten är inte sådan verksamhet som staden upphandlar hos sökanden.

I behandlingen av ansökningarna om understöd betonas verksamhetens sysselsättningseffekt och antalet arbetslösa helsingforsare som deltar i verksamheten.

Ansökningstiden går ut 31.12.2014 kl.16.00.

Närmare upplysningar av specialplanerare Ilkka Oksman, tfn (09) 310 76461, ilkka.oksman@hel.fi.

Stadsstyrelsen beviljar årligen understöd till organisationer med verksamhet som inte hänför sig till nämndernas verksamhetsområden. Ansökningstiden för understöd av anslag ur budgeten 2016 går ut 30.4.2015 kl. 16.00.

Närmare upplysningar av Pia Halinen, tfn (09) 310 25718, pia.halinen@hel.fi

JAA
09.12.2019 16:55