Suoraan sisältöön

Helsingin kaupunki myöntää avustuksia - Helsingfors stad beviljar understöd


Helsingin kaupungissa toimivat järjestöt voivat hakea avustusta toimintaansa

Sähköinen hakeminen on ensisijainen tapa hakea kaupungin avustuksia osoitteessa asiointi.hel.fi. Toissijaisesti avustushakemukset voidaan toimittaa Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteella:

 Helsingin kaupungin kirjaamo
 Asiaa käsittelevän toimialan tai lautakunnan nimi
 PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
 Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 HELSINKI

(Kuulutus.pdf)

Asiointi.hel.fi:stä löytyvät kaikki kaupungin sähköiset avustushakemuslomakkeet ja kuvaukset siitä, mihin tarkoitukseen lomakkeella on mahdollista hakea avustusta. Osasta avustuksia löytyy lisäksi lisätietoja toimialojen omilta nettisivuilta. Sähköinen asiointi uudistetaan vuonna 2022, muutoksista tiedotetaan asiointi.hel.fi sivustolla.

Sähköiseen asiointiin kirjautumiseen vaaditaan vahva tunnistautuminen, joka tehdään Suomi.fi-palvelussa. Rekisteröidyn yhteisön puolesta asiointi vaatii voimassa olevan valtuutuksen. Huolehdithan, että valtuutukset on tehty Suomi.fi-palvelussa hyvissä ajoin ennen avustuksen hakuajan alkamista, valtuutusten saaminen saattaa kestää useita viikkoja. Valtuutusta haettaessa tai myönnettäessä käytetään Avustushakemuksen tekeminen valtuuskoodia, lisätietoja: suomi.fi/valtuudet.

Ohjeet valtuutuksen tekemiseen löytyvät www.Suomi.fi-palvelusta. Valtuudet voi tarkistaa puhelimitse 0295 53 5115 (ma–pe klo 10–15) tai sähköpostitse organisaatiopalvelut@dvv.fi.

Avustuksen hakemisen määräaika
Mikäli hakemuslomaketta ei ole toimitettu kunkin avustustyypin hakuajan päättymiseen mennessä, hakemus katsotaan myöhästyneeksi. Myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä yllä mainitussa osoitteessa mainittuun määräaikaan mennessä, postileima ei riitä. Hakemusta ei voi toimittaa sähköpostitse. Myöhästyneet sekä vaillinaiset hakemukset, joita ei ole pyynnöstä huolimatta annettuun määräaikaan mennessä täydennetty, esitetään hylättäviksi. Samaan toimintaan voidaan myöntää avustusta vain yhdeltä taholta.

Lisätietoja avustusasioista saa alla ilmoitetuilta henkilöiltä puhelimitse tai sähköpostitse.

Avustusten myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymiä avustusten yleisohjeita.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA-AVUSTUS
Kasvatus- ja koulutuslautakunta myöntää perusopetuslain 8a luvun mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan toiminta-avustusta toimintavuodelle 2022–2023. Avustusten myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen voimassa olevia avustusohjeita ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan avustuksen myöntämisen periaatteita (22.10.2019, § 336).

Mahdollisten uusien palveluntuottajien tulee olla yhteydessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koululaisten iltapäivätoiminnan palveluvastaava Leena Palve-Kaunistoon ennen avustushakemuksen jättämistä.

Rekisteröityneille yhteisöille ja säätiöille, seurakunnille sekä muille iltapäivätoiminnan palveluntuottajille voidaan myöntää toiminta-avustusta perusopetuslain 8a luvun mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan toimintavuodelle 2022–2023. Iltapäivätoimintaa järjestetään Helsingissä koulua käyville peruskoulujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä 3.–9. vuosiluokkien osalta erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille.

Hakuaika on 3.–28.1.2022. Hakuaika päättyy 28.1.2022 klo 16.00.

Lisätietoja toimintaan liittyen antaa koululaisten iltapäivätoiminnan palveluvastaava Leena Palve-Kaunisto, puh. 09 310 86809, leena.palve@hel.fi. Lisätietoja sähköiseen hakuun ja talousasioihin liittyen antaa laskentasuunnittelija Hanna Keränen, puh. 09 310 86338, hanna.keranen@hel.fi.

Tarkempia tietoja ja ohjeita avustuksista löytyy kasvatuksen ja koulutuksen toimialan internet-sivuilta osoitteesta www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/avustukset.

VAPAA SIVISTYSTYÖ
Vuodelle 2023 myönnettävä avustus lain vapaasta sivistystyöstä tarkoittamaan aikuiskoulutukseen, joka on suunnattu lähinnä helsinkiläisille aikuisille. Avustusta voivat hakea vapaasta sivistystyöstä annetun lain tarkoittamat yksityiset oppilaitokset tai rekisteröityneet yhteisöt, jotka toimivat yhteistyössä suomenkielisen työväenopiston kanssa aikuiskoulutuksen edistämisessä ja toteuttamisessa.

Hakuaika on 4.4.–7.10.2022. Hakuaika päättyy 7.10.2022 klo 16.00.

Lisätietoja toimintaan liittyen antaa vapaan sivistystyön päällikkö Ville Ylikahri, puh. 09 310 88501, ville.ylikahri@hel.fi. Lisätietoja sähköiseen hakuun liittyen antaa laskentasuunnittelija Hanna Keränen, puh. 09 310 86338, hanna.keranen@hel.fi.

Avustuksiin liittyvät tarkemmat tiedot löytyvät suomenkielisen työväenopiston verkkosivuilta 4.4.2022 mennessä, www.hel.fi/sto/fi/paatoksenteko/avustukset.

Avustushakemukselle valitaan avustuslajiksi vapaa sivistystyö.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto myöntää Helsingissä toimiville järjestöille avustuksia vuoden 2023 toimintaan.

Avustusta hakevan rekisteröidyn järjestön, yrityksen tai säätiön tulee toiminnallaan tukea ja täydentää kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston sekä kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden toimialaan kuuluvien asioiden toteutumista Helsingin kaupungissa tai korvata ympäristöpalveluiden helsinkiläisille tarjoamia palveluja.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston toimintaan voi tutustua osoitteessa www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/Ymparisto-ja-lupajaosto. Ympäristöpalveluiden toiminnan sisältö on kuvattu kaupunkiympäristön toimialan toiminta­säännössä osoitteessa www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/organisaatio/hallintosaanto-ja-toimintasaannot.

Hakuaika päättyy 30.4.2022 klo 16.00.

Lisätietoja antaa Tuomas Lahti, puh. 040 843 1410, tuomas.lahti@hel.fi.

Pelastuslautakunta

Pelastustoimi voi myöntää Helsingissä toimiville yleishyödyllisille järjestöille yleisavustuksia vuoden 2023 toimintaan.

Avustuksen myöntämisen ehtona on kaupungin yleisohjeiden lisäksi, että avustusta saavan rekisteröidyn yhdistyksen toiminta liittyy onnettomuuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan tai väestönsuojelun edistämiseen Helsingin kaupungissa.

Avustuksen myöntämisperusteisiin voi liittyä erityisehtoja, jotka ovat saatavilla pelastuslaitoksen verkkosivuilla 1.1.2022 jälkeen osoitteessa www.hel.fi/pela/fi.

Hakuaika on 1.1.2022–30.4.2022. Hakuaika päättyy 30.4.2022 klo 16.00.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Henri Nordenswan, puh. 09 310 30010, henri.nordenswan@hel.fi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto jakaa vuosittain noin 17 miljoonaa euroa avustuksina kulttuurille ja taiteelle. Tässä ilmoitettujen avustusmuotojen lisäksi voidaan vuoden aikana käynnistää myös erillishakuja.

TAIDE- JA KULTTUURIAVUSTUKSET
Taide- ja kulttuuriavustukset on tarkoitettu helsinkiläisille taide- ja kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille, työryhmille, taiteilijoille ja asukkaille yleisölle avoimen taide- ja kulttuuritoiminnan sekä taiteen perusopetuksen avustamiseen. Avustuksia on mahdollista hakea sekä pysyväisluonteiseen että projektimuotoiseen toimintaan.

Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään kuluvalle vuodelle 2022 sekä erillisten hakuaikataulujen mukaisesti vuodelle 2023.

Tiedot hakuajoista löytyvät osoitteesta www.hel.fi/kulttuurinavustukset.

Lisätietoja antavat Nina Gran, puh. 09 310 37006, nina.gran@hel.fi, Marjaana Jaranne, puh. 09 310 21502, marjaana.jaranne@hel.fi, Sara Kuusi, puh. 09 310 32204, sara.kuusi@hel.fi, Tiina Laukkanen, puh. 040 176 9173, tiina.laukkanen@hel.fi, Sampo Laurikainen puh. 09 310 80007, sampo.laurikainen@hel.fi, Salla Mistola, puh. 09 310 35771, salla.mistola@hel.fi, Jenni Peisa, puh. 09 310 20455, jenni.peisa@hel.fi, Ari Tolvanen, puh. 09 310 37008, ari.tolvanen@hel.fi ja Veikko Kunnas, puh. 09 310 37002 , veikko.kunnas@hel.fi.

Tarkemmat tiedot myönnettävistä avustuksista ja erillishauista, avustusten myöntämisperusteet, hakuajat ja -ohjeet sekä mahdolliset muutokset löytyvät osoitteesta    www.hel.fi/kulttuurinavustukset.

KEHITTÄMISAVUSTUKSET
Kehittämisavustukset on tarkoitettu helsinkiläisille rekisteröityneille taide- ja kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille kehittämishankkeisiin, jotka vastaavat kulttuurin kentällä koettuun kehittämistarpeeseen, esimerkiksi silloin, kun vastaavaa toimintaa puuttuu kaupungista. Kehittämisavustus voidaan myöntää 1–3-vuotisena.

Kehittämisavustuksia myönnetään pääsääntöisesti hakuaikataulujen mukaisesti vuodelle 2022.

Tiedot hakuajoista löytyvät osoitteesta www.hel.fi/kulttuurinavustukset.

Lisätietoja antavat Nina Gran, puh. 09 310 37006, nina.gran@hel.fi, Sara Kuusi, puh. 09 310 32204, sara.kuusi@hel.fi, Salla Mistola, puh. 09 310 35771, salla.mistola@hel.fi, Ari Tolvanen, puh. 09 310 37008, ari.tolvanen@hel.fi, Veikko Kunnas, puh. 09 310 37002, veikko.kunnas@hel.fi.

Tarkemmat tiedot myönnettävistä avustuksista ja erillishauista, avustusten myöntämisperusteet, hakuajat ja -ohjeet sekä mahdolliset muutokset löytyvät osoitteesta  www.hel.fi/kulttuurinavustukset.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Liikunnan avustettava toiminta kohdistuu helsinkiläisiin liikuntaseuroihin sekä eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmiin. Lisäksi avustuksia kohdistetaan Helsingissä järjestettäville liikuntatapahtumille. Liikunta­jaosto päättää vuosittain liikunnan avustusten myöntämisen tarkoista kriteereistä. Liikuntajaoston päättämä hakuohje löytyy osoitteesta www.hel.fi/kulttuurin-ja-­vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/liikunnan-­avustukset.

TOIMINTA-AVUSTUS
Toiminta-avustus, sisältäen toiminta- ja tilankäytön osuuden, on yleisluontoinen avustus liikuntaseurojen toimintaan. Avustusta myönnetään myös eläkeläis- ja erityisryhmien liikuntatoimintaan. Avustettavan yhdistyksen tulee olla ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista. Päätöksen toiminta-avustuksen myöntämisestä tekee liikuntajaosto.

MUIDEN LIIKUNTAA EDISTÄVIEN YHDISTYSTEN AVUSTUS
Harkinnanvarainen avustus liikuntatoimintaan muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusehdot täyttäville liikuntaseuroille. Päätöksen muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksen myöntämisestä tekee liikuntajaosto.

SUUNNISTUSKARTTA-AVUSTUS
Kohdennettu avustus suunnistusseuroille vuonna 2021 valmistettujen karttojen valmistuskustannuksiin. Avustuksen piiriin kuu­luvat Suunnistusliiton karttarekisteriin raportoidut suunnistus- ja opetuskartat. Päätöksen suunnistuskartta-avustuksen jakamisesta tekee liikuntapalvelupäällikkö.

Toiminta-avustuksen, muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksen ja suunnis­tus­kartta-avustuksen haku on 15.2.2022 mennessä. Hakemukset liitteineen tulee jättää sähköisen järjestelmän kautta osoitteessa asiointi.hel.fi tai toimittaa kaupungin kirjaamoon. Kaupungin kirjaamoon toimitettavien hakemusten on oltava perillä määräpäivään klo 16.00 mennessä.

STARTTIAVUSTUS
Alle yhden vuoden toimineelle tai rekisteröintiprosessinsa käynnistäneelle liikuntaseuralle. Avustus voidaan myöntää seuralle vain kerran ja sen suuruus on 500 euroa. Päätöksen starttiavustuksen jakamisesta tekee liikuntapalvelupäällikkö.

LIIKUNNAN KOHDEAVUSTUS
Liikunnan kohdeavustusta voidaan myöntää helsinkiläisille rekisteröidyille liikuntaseuroille liikunnan ja urheilun kohdennettuun toimintaan tai hankkeeseen, jota ei tueta liikunnan perusavustuksin. Kohdeavustuksin voidaan tukea toimenpiteitä ja hankkeita, jotka edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnassa ja seuratoiminnassa.

Vuoden 2022 kohderyhmänä on erityistä tukea tarvitsevat/vammaiset henkilöt/henkilöt, joiden liikuntaan osallistuminen vaatii soveltamista. Päätöksen liikunnan kohdeavustuksen jakamisesta tekee liikuntajohtaja.

TAPAHTUMA-AVUSTUKSET
Tapahtuma-avustuksilla tuetaan rekisteröityjen yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen Helsingissä vuonna 2022 järjestämiä liikuntatapahtumia. Avustusta tulee hakea ennen tapahtumaa. Päätöksen tapahtuma-avustuksen jakamisesta tekee liikuntapalvelupäällikkö.

Starttiavustusta, liikunnan kohdeavustusta ja tapahtuma-avustusta voi hakea läpi vuoden. Hakemukset liitteineen tulee jättää sähköisen järjestelmän kautta osoitteessa asiointi.hel.fi tai toimittaa kaupungin kirjaamoon.

Lisätietoja avustuksista kulttuuri- ja vapaa-­aikatoimen Internet-sivuilta osoitteesta  www.hel.fi/kulttuurin-ja-­vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/liikunnan-­avustukset.

Tiedustelut ja neuvonta: liikunta.avustukset@hel.fi, Janina Kauppinen, puh. 09 310 37159, janina.kauppinen@hel.fi, Lassi Laitinen, puh. 09 310 87947, lassi.laitinen@hel.fi, Ritva Oljakka, puh. 09 310 87439, ritva.oljakka@hel.fi, tapahtuma-avustukset: Minna Rehn, puh. 09 310 36794, minna.rehn@hel.fi, yksikön päällikkö Taina Korell, puh. 09 310 38038, taina.korell@hel.fi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Nuorisojaoston avustettavan toiminnan tulee kohdistua helsinkiläisiin lapsiin ja nuoriin. Lähtökohtana avustamisessa on, että jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä (poikkeuksena loma-aikojen leiriavustus, jossa ei ole vastaavaa jäsenkriteeriä) ja hakijan kotipaikka on Helsinki. Avustuksien valmistelua ja päätöksentekoa ohjaa nuorisojaoston hyväksymä Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö, jossa on määritelty tarkemmat avustuskohtaiset kriteerit.

Loma-aikojen leiriavustukset myönnetään kaudelle 1.11.2022–31.10.2023. Kaikki muut avustukset myönnetään vuodelle 2022.

TOIMINTA-AVUSTUS
Toiminta-avustusta myönnetään sellaisten helsinkiläisten varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöjen yleisen toiminnan tukemiseen, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna ja joiden jäsenistä tai aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä ja yli puolet on 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. Toiminta-avustuksista myönnetään myös ennakoita.

PALKKAUSAVUSTUS
Palkkausavustusta myönnetään rekisteröityneille helsinkiläisille nuorisojärjestöille tai vastaaville, joilla on alaisuudessaan paikallisia helsinkiläisiä nuorisoyhdistyksiä, jaostoja/osastoja/toimintaryhmiä tai järjestön toiminnan luonne muutoin edellyttää organisoimista ja joiden jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita. Palkkausavustuksesta myönnetään myös ennakoita. Kriteerit täyttäville palkkausavustusta hakeville yhdistyksille tehdään toiminnan arviointi.

PROJEKTIAVUSTUS
Projektiavustusta myönnetään helsinkiläisille varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöille tai nuorten toimintaryhmille, joiden jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. Projektiavustus on kertaluonteinen, nuorisotoiminnalliselle hankkeelle myönnettävä avustus, joka tähtää nuorten osallistamiseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen. Sitä voi saada projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen.

Projektiavustuksista myönnetään myös starttiavustuksia ja talokerhoavustuksia.

LOMA-AIKOJEN LEIRIAVUSTUS
Loma-aikojen leiriavustusta myönnetään helsinkiläisille yhdistyksille päivä- ja yöleirien järjestämiseen 7–16-vuotiaille helsinkiläisille lapsille ja nuorille.

Hakuajat:
— toiminta- ja palkkausavustusennakot 15.12.2021 mennessä
toiminta- ja palkkausavustukset 28.2.2022 mennessä
— projektiavustukset läpi vuoden, kuitenkin niin että hakemus on jätettävä ennen hankkeen alkamista
loma-aikojen leiriavustus 31.10.2022 mennessä.

Lisätietoja antavat suunnittelija Tuulia Saves, puh. 09 310 23056, suunnittelija Liisa Remes, puh. 09 310 26783 ja suunnittelija Virpi Talasmäki, puh. 09 310 89132.

Lisätietoja avustuksista osoitteesta www.hel.fi/nuorisonavustukset.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Nykyisistä sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämistä toiminta-avustuksista järjestöille tullaan vuoden 2022 aikana kuuluttamaan erikseen.

Muut kaupungin myöntämät avustukset

ASUKASOSALLISUUS
Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin strategian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan.

Avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen.

Asukasosallisuuden avustuksia voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt, kuten asukas- ja kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoihin sovelletaan kaupungin yleisiä ohjeita.

Asukasosallisuuden avustuslajit ovat
yleisavustus muiden kuin kaupungin ylläpitämien asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin
 toiminta-avustus asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen
 pienavustus edellä mainittujen avustuslajien mukaisten uusien, alkavien tai kertaluonteisten hankkeiden toteuttamiseen.

Yleis- ja toiminta-avustukset myönnetään vuodelle 2023, pienavustukset vuodelle 2022.

Hakuaika on 1.4.–30.4.2022. Hakuaika päättyy 30.4.2022 klo 16.00. Pienavustuksia voi hakea läpi vuoden.

Lisätietoja antaa vuorovaikutussuunnittelija Veli-Matti Hurtig, kaupunginkanslia, osallisuus ja neuvonta, puh. 09 310 32627, veli-matti.hurtig@hel.fi.

KOTOUTTAMISTYÖN AVUSTUS JÄRJESTÖILLE
Avustusta voi hakea kaupungin kotouttamisohjelman tavoitteiden ja teemojen mukaisiin hankkeisiin, pilotteihin sekä kotouttamista kehittävään toimintaan. Avustusta ei ole tarkoitettu järjestön tilavuokriin omista tiloista, puhelin- ja nettikuluihin eikä sillä voi kattaa majoitus- tai matkakuluja tai laitteiden hankintaa. Avustus tulee käyttää kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana.

Avustusta voivat hakea kaikki helsinkiläiset järjestöt, jotka toiminnallaan edistävät helsinkiläisten ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kotoutumista. Avustusta haetaan vuonna 2023 toteutettavaan toimintaan.

Avustusta haetaan sähköisesti kaupungin hakujärjestelmässä. Lomake löytyy kohdasta ”Kotouttamistyön avustus järjestöille”. Kotouttamisavustuksen suuruus on noin 10 000 euroa. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukseen on liitettävä huolellisesti täytettynä hakusivulta ladattavissa oleva lomake ”Palvelusuunnitelma”, jossa kuvataan haettavan avustuksen käyttötarkoitus sekä budjetti. Palvelusuunnitelma liitetään osaksi sähköistä hakemusta. Ilman hakemukseen liitettyä palvelusuunnitelmaa lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Hakuaika on marraskuussa 2022. Tarkempi aika ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla syksyn 2022 aikana.

Lisätietoja antaa erityissuunnittelija Miia Koivu, puh. 09 310 37946, miia.koivu@hel.fi.

TYÖLLISYYSAVUSTUS
Työllisyysavustusta myönnetään yhdistyksille ja säätiöille, joiden toiminta edistää työttömien helsinkiläisten työllistymismahdollisuuksia.

Avustusta myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

TOIMINTA-AVUSTUS
Avustus myönnetään yleisavustuksena järjestöjen toimintaan. Myöntämisessä otetaan ensisijaisesti huomioon vuositasolla toteutettavat työkokeilupäivät. Työkokeilulla tarkoitetaan TE-toimiston/Helsingin kuntakokeilun hyväksymää työpaikalla tapahtuvaa työkokeilua. Lisäksi otetaan huomioon työttömille tarjottavat työllistymistä edistävät koulutukset sekä muu työllistymistä edistävä ryhmätoiminta. Edellytyksenä on toiminnan kohdistuminen kaupungin työllisyydenhoidon painopisteryhmiin (pitkään työttömänä olleet, nuoret, maahanmuuttajat) sekä toiminnan suuntautuminen tavoitteellisesti kohti avoimia työmarkkinoita tai koulutukseen.

Avustuksen myöntämiseen vaikuttavat hakijan toiminnan tulokset ja laajuus, palvelujen laatu sekä yhteisön asiantuntemus. Avustusta myönnettäessä huomioidaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset, esimerkiksi palkkaus- ja tilakustannukset suhteutettuna toiminnan laajuuteen, sekä edellisten vuosien tavoitteiden toteutuminen.

TOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUS
Avustus myönnetään työttömille tarkoitetun järjestötoiminnan kehittämiseen, järjestöjen sisäisen osaamisen lisäämiseen, viestinnän vahvistamiseen, palveluiden kehittämiseen ja lisäämiseen sekä uusien yhteistyöpolkujen avaamiseen. Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös useammalle järjestölle yhteisestä hakemuksesta.

Hakemus liitteineen on jätettävä sähköiseen asiointipalveluun. Mikäli työllisyysavustusta haetaan ensimmäistä kertaa tai tauon jälkeen, hakijaa pyydetään olemaan yhteydessä ennen hakemuksen jättämistä.

Hakuajat: Hakuaika vuodelle 2022 päättyy 31.12.2021. Hakuaika vuodelle 2023 on 21.11.–16.12.2022 ja se päättyy 16.12.2022 klo 16.00.

Lisätietoja antaa Sari Rasanen, puh. 09 310 43978, sari.rasanen@hel.fi.

Hakuohje hakemuksen laatimisen tueksi löytyy asiointipalvelusta: Työllisyysavustus > Lisää palvelusta.

KAUPUNGINHALLITUS
Helsingin kaupungin yleisavustukset on tarkoitettu rekisteröityjen yhteisöjen yleisesti hyödylliseen toimintaan. Kaupunginhallituksen yleisavustusta voi hakea toimintaan, jota muut toimialat eivät avusta.

Vuoden 2023 talousarviosta haettavien avustusten hakuaika päättyy 30.4.2022 klo 16.00.

Lisätietoja antaa Riina Kopola, puh. 09 310 28256, riina.kopola@hel.fi.Organisationer med verksamhet i Helsingfors kan ansöka om understöd för verksamheten

Den elektroniska ansökningen är det primära sättet att ansöka om understöd hos staden på adressen asiointi.hel.fi. I andra hand kan ansökningar skickas till Helsingfors stads registratorskontor på adressen:

Helsingfors stads registratorskontor
 Namnet på den sektor eller nämnd som behandlar ärendet
 PB 10, 00099 Helsingfors stad
 Besöksadress: Stadshuset, Norra esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors

(Kungörelse.pdf)

På webbplatsen asiointi.hel.fi finns elektroniska ansökningsblanketter för stadens alla understöd och beskrivningar av de ändamål för vilka understöd kan sökas med blanketterna. Om en del understöd finns dessutom ytterligare information på sektorernas egna webbplatser. E-tjänsten ska förnyas år 2022, staden informerar om ändringarna på webbplatsen asiointi.hel.fi.

För att logga in till e-tjänsterna behövs stark autentisering, som görs i tjänsten ­Suomi.fi. För att använda tjänsten på en registrerad sammanslutnings vägnar behövs en giltig fullmakt. Vänligen se till att fullmakterna finns i tjänsten Suomi.fi i god tid innan ansökningstiden för understödet börjar. Att få fullmakterna kan ta flera veckor. Då man ansöker om eller beviljar en fullmakt använder man fullmaktskoden Ansöka om understöd. Ytterligare information finns på www.suomi.fi/fullmakter.

Anvisningar om hur man ger en fullmakt finns i tjänsten www.Suomi.fi. Du kan kontrollera dina fullmakter per telefon 0295 53 5115 (mån.–fre. kl. 10–15) eller per e-post organisaatiopalvelut@dvv.fi.

Deadline för att ansöka om understöd
Om ansökningsblanketten inte har lämnats in före deadline för respektive slag av understöd anses ansökan ha kommit in för sent. Också ansökningar per post ska vara framme på den nämnda adressen inom utsatt tid, det räcker inte med poststämpeln. Ansökningar kan inte lämnas in per e-post. Försenade och bristfälliga ansökningar som trots uppmaning inte kompletterats i tid föreslås bli avslagna. En och samma verksamhet kan beviljas understöd från bara en instans.

De personer som anges nedan ger närmare upplysningar om understöden per telefon eller e-post.

Vid beviljande av understöd följs de allmänna anvisningar om understöd som stadsstyrelsen godkänt.

Fostrans- och utbildningsnämnden

VERKSAMHETSUNDERSTÖD FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER I ENLIGHET MED LAGEN OM GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING
Fostrans- och utbildningsnämnden beviljar verksamhetsunderstöd för sådan eftermiddagsverksamhet för skolelever som avses i kapitel 8a i lagen om grundläggande utbildning för verksamhetsåret 2022–2023. Understödet beviljas utifrån de anvisningar om understöd som godkänts av stadsstyrelsen och utbildningsnämndens principer för beviljande av understöd (Utbildningsnämnden 22.10.2019 § 336).

Eventuella nya serviceleverantörer ska kontakta Leena Palve-Kaunisto, serviceansvarig för eftermiddagsverksamhet för skolbarn vid fostrans- och utbildningssektorn, innan de lämnar in sin ansökan om understöd.

Registrerade sammanslutningar och stiftelser, församlingar samt övriga producenter av eftermiddagsverksamhet kan beviljas verksamhetsunderstöd för sådan eftermiddagsverksamhet för skolbarn som avses i kapitel 8a i lagen om grundläggande utbildning för verksamhetsåret 2022–2023. Eftermiddagsverksamhet ordnas i Helsingfors för elever i årskurs 1 och 2 samt de elever i årskurs 3–9 som har fått beslut om särskilt stöd.

Ansökningstiden är 3–28.1.2022. Ansökningstiden går ut 28.1.2022 kl. 16.00.

Upplysningar om verksamheten lämnas av Leena Palve-Kaunisto, serviceansvarig för eftermiddagsverksamhet för skolelever, tfn 09 310 86809, leena.palve@hel.fi. Information om elektronisk ansökning och svar på ekonomiska frågor ges av redovisningsplanerare Hanna Keränen, tfn 09 310 86338, hanna.keranen@hel.fi.

Närmare upplysningar och hjälp för ansökan finns på fostrans- och utbildningssektorns webbsida på adressen www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv/tjanster/understod-stipendier.

FRITT BILDNINGSARBETE
Understöd som beviljas för år 2023 för vuxenutbildning som avses i lagen om fritt bildningsarbete och som främst riktar sig till vuxna helsingforsare. Understöd kan sökas av sådana privata läroanstalter eller registrerade sammanslutningar i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete som samarbetar med finska arbetarinstitutet i fråga om att främja och genomföra vuxenutbildning.

Ansökningstiden är 4.4–7.10.2022. Ansökningstiden går ut 7.10.2022 kl. 16.00.

Upplysningar om verksamheten lämnas av chefen för fritt bildningsarbete Ville Ylikahri, tfn 09 310 88501, ville.ylikahri@hel.fi. Närmare upplysningar om elektronisk ansökning lämnas av redovisningsplanerare Hanna Keränen, tfn 09 310 86338, hanna.keranen@hel.fi.

Närmare upplysningar om understöden finns på finska arbetarinstitutets webbsidor senast 4.4.2022, www.hel.fi/sto/fi/paatoksenteko/avustukset.

Som understödsform på ansökan väljer man fritt bildningsarbete.

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion beviljar organisationer som verkar i Helsingfors understöd för verksamheten år 2023.

Understöd kan beviljas till en registrerad organisation, ett företag eller en stiftelse vars verksamhet stöder och kompletterar de ärenden som hör till stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektions samt stadsmiljösektorns miljötjänsters verksamhetsområde i Helsingfors stad eller ersätter den service som miljötjänsterna erbjuder helsingforsarna.

Mer information om stadsmiljösektorns miljö- och tillståndssektions verksamhet på adressen www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/beslutsfattande/miljo-och-tillstandssektionen. Miljötjänsternas verksamhetsinnehåll beskrivs i verksamhetsstadgan för stadsmiljösektorn på adressen www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/organisation/stadgor.

Ansökningstiden går ut 30.4.2022 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av Tuomas Lahti, tfn 040 843 1410, tuomas.lahti@hel.fi.

Räddningsnämnden

Räddningsväsendet kan bevilja allmännyttiga organisationer med verksamhet i Helsingfors allmänna understöd för verksamheten år 2023.

Understödet förutsätter att villkoren i stadens allmänna anvisningar uppfylls och att organisationen är registrerad och bedriver verksamhet som främjar förebyggandet av olyckor, räddningsarbetet eller befolkningsskyddet i Helsingfors stad.

Det kan finnas speciella villkor för understödet. De finns på räddningsväsendets webbplats efter 1.1.2022 på adressen www.hel.fi/pela/sv.

Ansökningstiden är 1.1.2022–30.4.2022. Ansökningstiden går ut 30.4.2022 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av förvaltningschef Henri Nordenswan, tfn 09 310 30010, henri.nordenswan@hel.fi.

Kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion

Kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion delar årligen ut ca 17 miljoner euro i understöd till konst och kultur. Utöver de bidragsformer som anges här kan staden under året öppna separata ansökningar.

KONST- OCH KULTURUNDERSTÖD
Konst- och kulturunderstöden är avsedda för öppen konst- och kulturverksamhet och grundläggande konstundervisning och de kan sökas av konst- och kulturinrättningar och -gemenskaper, organisationer, föreningar, arbetsgrupper, konstnärer och invånare i Helsingfors. Understöd kan sökas för både permanent verksamhet och verksamhet i projektform.

Konst- och kulturunderstöd beviljas för innevarande år 2022 samt för år 2023 i enlighet med de separata ansökningstiderna.

Uppgifter om ansökningstiderna finns på adressen www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-­ajan-­toimiala/sv/Understod/understod-­for-kultur.

Upplysningar lämnas av Nina Gran, tfn 09 310 37006, nina.gran@hel.fi, Marjaana Jaranne, tfn 09 310 21502, marjaana.jaranne@hel.fi, Sara Kuusi, tfn 09 310 32204, sara.kuusi@hel.fi, Tiina Laukkanen, tfn 040 176 9173, tiina.laukkanen@hel.fi, Sampo Laurikainen, tfn 09 310 80007, sampo.laurikainen@hel.fi, Salla Mistola, tfn 09 310 35771, salla.mistola@hel.fi, Jenni Peisa, tfn 09 310 20455, jenni.peisa@hel.fi, Ari Tolvanen, tfn 09 310 37008, ari.tolvanen@hel.fi och Veikko Kunnas, tfn 09 310 37002, veikko.kunnas@hel.fi.

Närmare upplysningar om understöden och separata ansökningar, grunderna för att bevilja understöd, ansökningstider och -instruktioner samt eventuella ändringar finns på adressen www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-­ajan-­toimiala/sv/Understod/understod-­for-kultur.

UTVECKLINGSUNDERSTÖD
Utvecklingsunderstöden är avsedda för registrerade konst- och kulturinrättningar och -samfund i Helsingfors för utvecklingsprojekt som svarar mot det upplevda utvecklingsbehovet inom kulturbranschen, till exempel när staden saknar motsvarande verksamhet. Utvecklingsunderstödet kan beviljas för 1–3 år.

Utvecklingsstödet för 2022 beviljas huvudsakligen under ansökningstiden.

Uppgifter om ansökningstiderna finns på adressen www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-­ajan-­toimiala/sv/Understod/understod-­for-kultur.

Upplysningar lämnas av Nina Gran, tfn 09 310 37006, nina.gran@hel.fi, Sara Kuusi, tfn 09 310 32204, sara.kuusi@hel.fi, Salla Mistola, tfn 09 310 35771, salla.mistola@hel.fi, Ari Tolvanen, tfn 09 310 37008, ari.tolvanen@hel.fi och Veikko Kunnas, tfn 09 310 37002, veikko.kunnas@hel.fi.

Närmare uppgifter om understöden och separata ansökningar, grunderna för att bevilja understöd, ansökningstider och -instruktioner samt eventuella ändringar finns på adressen www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-­ajan-­toimiala/sv/Understod/understod-­for-kultur.

Kultur- och fritidsnämndens idrottssektion

Till motionsverksamhet som understöds hör idrottsföreningar i Helsingfors samt motionsgrupper för pensionärs- och specialorganisationer. Dessutom understöds idrottsevenemang som ordnas i Helsingfors. Idrottssektionen fattar årligen beslut om de exakta kriterierna för beviljandet av understöd för motion. Idrottssektionens ansökningsanvisning finns på adressen www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/understod/understod-till-idrott.

VERKSAMHETSUNDERSTÖD
Verksamhetsunderstöd, inklusive andelen för verksamhet och lokalanvändning, är ett allmänt bidrag för idrottsföreningarnas verksamhet. Understöd beviljas även till motionsverksamhet för pensionärs- och specialgrupper. En förening som får understöd ska ha varit verksam under ett helt kalenderår före ansökningen. Idrottssektionen fattar beslut om att bevilja verksamhetsunderstöd.

UNDERSTÖD TILL ANDRA FÖRENINGAR SOM FRÄMJAR IDROTT OCH MOTION
Ett understöd som beror på prövning för idrotts- och motionsverksamhet för klubbar som uppfyller kriterierna för övriga idrotts- och motionsfrämjande föreningar. Idrottssektionen fattar beslut om att bevilja understöd till andra föreningar som främjar idrott och motion.

UNDERSTÖD FÖR ORIENTERINGSKARTOR
Riktar sig till orienteringsklubbar för produktionskostnaderna för kartor som framställts 2021. Understödet omfattar orienteringskartor och undervisningskartor som finns i Orienteringsförbundets kartregister. Chefen för idrottstjänsterna fattar beslut om utdelningen av understöd för orienteringskartor.

Verksamhetsunderstöd och understöd till andra föreningar som främjar idrott och motion samt understöd för orienteringskartor ska sökas senast 15.2.2022. Ansökan med bilagor ska lämnas in i det elektroniska systemet på asiointi.hel.fi eller på stadens registratorskontor. Ansökningar till stadens registratorskontor ska vara inlämnade den sista ansökningsdagen kl. 16.00.

STARTUNDERSTÖD
För idrottsföreningar som varit verksamma i mindre än ett år eller har inlett registreringsprocessen. Startbidraget kan beviljas bara en gång och dess storlek är 500 euro. Chefen för idrottstjänsterna fattar beslut om utdelningen av startunderstöd.

RIKTADE UNDERSTÖD FÖR IDROTT OCH MOTION
Riktade understöd för idrott och motion kan beviljas till registrerade idrotts- och motionsföreningar i Helsingfors för riktad idrotts- och motionsverksamhet eller projekt som inte stöds genom grundunderstöd. Med riktade understöd kan man stödja åtgärder och projekt som främjar jämlikhet och jämställdhet inom såväl motion och idrott som föreningsverksamhet.

År 2022 är målgruppen personer som behöver särskilt stöd/personer med funktionsnedsättning/personer som behöver anpassningsåtgärder för att kunna delta i idrott och motion. Chefen för idrottstjänsterna fattar beslut om utdelningen av riktade understöd.

EVENEMANGSUNDERSTÖD
Med evenemangsunderstödet stödjer man idrottsevenemang som ordnas i Helsingfors år 2022 av registrerade föreningar, företag och samfund. Understödet ska sökas före evenemanget. Chefen för idrottstjänsterna fattar beslut om utdelningen av evenemangsunderstöd.

Startunderstöd, riktat understöd för idrott och motion och evenemangsunderstöd är möjligt att ansöka året om. Ansökan med bilagor ska lämnas in i det elektroniska systemet på asiointi.hel.fi eller på stadens registratorskontor.

Närmare upplysningar om understöden finns på kultur- och fritidssektorns webbsidor på adressen www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/understod/understod-till-idrott.

Upplysningar och rådgivning: liikunta.avustukset@hel.fi, Janina Kauppinen, tfn 09 310 37159, janina.kauppinen@hel.fi, Lassi Laitinen, tfn 09 310 87947, lassi.laitinen@hel.fi, Ritva Oljakka, tfn 09 310 87439, ritva.oljakka@hel.fi, evenemangsunderstöd: Minna Rehn, tfn 09 310 36794, minna.rehn@hel.fi, enhetschef Taina Korell, tfn 09 310 38038, taina.korell@hel.fi.

Kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion

Ungdomssektionen beviljar understöd för verksamhet riktad till barn och ungdomar i Helsingfors. Utgångspunkten för understödet är att minst 2/3 av medlemmarna och de aktiva deltagarna är helsingforsare under 29 år (med undantag av lägerunderstödet under lovtider i fråga om vilket medlemskriteriet inte tillämpas) och att sökandens hemort är Helsingfors. Beredningen och beslutsfattandet kring understöden styrs av Understödsreglementet för ungdomsföreningar som ungdomssektionen godkänt. I understödsreglementet anges kriterierna för respektive understöd mer i detalj.

Lägerunderstöden för lovtiderna beviljas för perioden 1.11.2022–31.10.2023. Alla andra understöd beviljas för 2022.

VERKSAMHETSUNDERSTÖD
Verksamhetsunderstöd beviljas för allmän verksamhet i organisationer för yngre ungdomar och ungdomsorganisationer i Helsingfors som har inlett sin verksamhet senast under föregående kalenderår och där minst 2/3 av medlemmarna eller de aktiva deltagarna är helsingforsare under 29 år och minst hälften är helsingforsare i åldern 7–28 år. Verksamhetsunderstöd kan beviljas också i förskott.

LÖNEUNDERSTÖD
Löneunderstöd beviljas till registrerade ungdomsorganisationer eller motsvarande i Helsingfors som basar för lokala helsingforsiska ungdomsföreningar, sektioner/avdelningar/verksamhetsgrupper eller då organisationens karaktär i övrigt förutsätter organisering och där minst 2/3 av medlemmarna eller de aktiva deltagarna är under 29 år. Löneunderstöd kan beviljas också i förskott. Föreningar som uppfyller kriterierna för löneunderstödet ska genomgå en verksamhetsbedömning.

PROJEKTUNDERSTÖD
Projektunderstöd beviljas till organisationer för yngre ungdomar och ungdomsorganisationer eller grupper med ungdomsverksamhet i Helsingfors där minst 2/3 av medlemmarna eller de aktiva deltagarna är helsingforsare i åldern 7–28 år. Projektunderstödet är ett engångsunderstöd för ett projekt inom ungdomsverksamheten med syfte att engagera unga och stärka deras sociala färdigheter. Understöd kan beviljas för att genomföra eller delta i projekt eller evenemang.

Dessutom beviljas startunderstöd och understöd till husklubbar.

LÄGERUNDERSTÖD UNDER LOVTIDER
Lägerunderstöd under lovtider beviljas till föreningar i Helsingfors för att ordna dag- och nattläger för helsingforsbarn och -ungdomar i åldern 7–16 år.

Ansökningstider:
verksamhets- och löneunderstöd i förskott senast 15.12.2021
verksamhets- och löneunderstöd senast 28.2.2022
projektunderstöd kan sökas året om, ansökan ska dock lämnas in innan projektet inleds
lägerunderstöd under lovtider senast 31.10.2022.

Upplysningar lämnas av planerare Tuulia Saves, tfn 09 310 23056, planerare Liisa Remes, tfn 09 310 26783 och planerare Virpi Talasmäki, tfn 09 310 89132.

Närmare upplysningar om understöden finns på adressen www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/­sv/Understod/Understod_till_ungdoms­verksamhet.

Social- och hälsovårdsnämnden

En officiell kungörelse kommer att utfärdas under år 2022 om de nuvarande verksamhetsunderstöden för organisationer som social- och hälsovårdsnämnden beslutar om.

Övriga understöd som staden beviljar

INVÅNARDELAKTIGHET
Bidrag för invånardelaktighet beviljas för verksamhet som följer Helsingfors stads strategi och kompletterar stadens verksamhet, till karaktären är allmännyttig, öppen och huvudsakligen avgiftsfri, innovativ och mångsidigt riktas till olika befolkningsgrupper.

Den understödda verksamheten ska ha som mål att förbättra invånarnas möjligheter till delaktighet och påverkan.

Understöd för invånardelaktighet kan sökas av registrerade sammanslutningar, såsom invånar- eller stadsdelsföreningar, ­andra föreningar, stiftelser, andelslag, sociala företag, parkeringsbolag som förvaltar invånarhus och andra företag, såvitt den verksamhet som understödet beviljas för är allmännyttig och riktar sig till Helsingfors stads invånare. På företag som söker bidrag tillämpas stadens allmänna anvisningar.

Understöd för invånardelaktighet beviljas i form av
allmänt understöd för underhåll av andra än stadens invånarlokaler och samordning av verksamheten
verksamhetsunderstöd för att utveckla strukturer och metoder som ökar invånardelaktigheten
små bidrag för nya eller enstaka projekt i enlighet med de understödsformer som nämns ovan.

Allmänna understöd och verksamhets­understöd beviljas för år 2023, små bidrag för år 2022.

Ansökningstiden är 1.4–30.4.2022. Ansökningstiden går ut 30.4.2022 kl. 16.00. Små bidrag kan sökas under hela året.

Upplysningar lämnas av delaktighetsansvarig Veli-Matti Hurtig, stadskansliet, delaktighet och rådgivning, tfn 09 310 32627, ­veli-matti.hurtig@hel.fi.

ORGANISATIONSUNDERSTÖD FÖR INTEGRATIONSARBETE
Understöd kan sökas för projekt, pilotprojekt eller integrationsutvecklande verksamhet som är i linje med målen och temana i stadens integrationsprogram. Understödet är inte avsett att täcka organisationens hyreskostnader för egna lokaler eller telefon- och internetkostnader. Det är inte heller tillåtet att använda det för att täcka logi- eller resekostnader eller anskaffning av utrustning. Hela understödet ska användas under år 2023.

Understöd kan sökas av alla organisationer i Helsingfors som idkar verksamhet som främjar integrationen av personer av utländsk härkomst i Helsingfors. Understöd söks för verksamhet som genomförs år 2023.

Ansökningarna ska lämnas in elektroniskt i stadens ansökningssystem. En blankett hittas på ”Organisationsunderstöd för integrationsarbete”. Understödet för integrationsarbete uppgår till cirka 10 000 euro. Ansökningar som inte lämnas in inom utsatt tid behandlas inte.

Till ansökan ska blanketten ”Serviceplan”, som kan laddas ner från ansökningssidan, bifogas. Blanketten ska fyllas i noggrant. I den beskrivs hur understödet ska användas samt budgeten. Serviceplanen bifogas som en del av den elektroniska ansökan. Om serviceplanen inte har bifogats behandlas ansökan inte.

Ansökningstiden är i november 2022. Den exakta tiden meddelas på stadens webb­sida under hösten 2022.

Upplysningar lämnas av specialplanerare Miia Koivu, tfn 09 310 37946, miia.koivu@hel.fi.

SYSSELSÄTTNINGSUNDERSTÖD
Sysselsättningsunderstöd beviljas till föreningar och stiftelser för verksamhet som främjar arbetslösa helsingforsares sysselsättningsmöjligheter.

Understöd beviljas för följande ändamål:

VERKSAMHETSUNDERSTÖD
Understödet beviljas som ett allmänt understöd för organisationers verksamhet. Då understödet beviljas tar man primärt hänsyn till de dagar under ett år som arbetsprövning har ordnats. Med arbetsprövning avses en arbetsprövning som godkänts av arbets- och näringsbyrån/Helsingfors kommunförsök och som utförs på en arbetsplats. Dessutom beaktas sysselsättningsfrämjande utbildning för arbetslösa och annan sysselsättningsfrämjande gruppverksamhet. Understödet förutsätter att verksamheten riktar sig till de prioriterade grupperna för stadens sysselsättningsåtgärder (långtidsarbetslösa, ungdomar, invandrare) och att verksamheten målmedvetet inriktas på den öppna arbetsmarknaden eller på utbildning.

Verksamhetens resultat och omfattning, servicekvaliteten och samfundets sakkunskap påverkar huruvida man beviljas understöd. Vid beviljande av understöd beaktas kostnaderna för verksamheten, till exempel anställnings- och lokalkostnaderna i förhållande till verksamhetens omfattning, samt hur väl målsättningarna för tidigare år uppnåtts.

UNDERSTÖD FÖR VERKSAMHETSUTVECKLING
Understöd beviljas för att utveckla organisationsverksamhet för arbetslösa, öka organisationers interna kompetens, stärka kommunikationen, utveckla och öka tjänsterna samt öppna nya samarbetsvägar. ­Också en grupp organisationer kan beviljas utvecklingsunderstöd utifrån en gemensam ansökan.

Ansökan med bilagor ska lämnas in via stadens e-tjänster. Om man söker om sysselsättningsbidraget för första gången eller efter en paus ber vi den sökande kontakta oss innan ansökan lämnas in.

Ansökningstider: Ansökningstiden för år 2022 går ut 31.12.2021. Ansökningstiden för år 2023 är 21.11–16.12.2022 och går ut 16.12.2022 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av Sari Rasanen, tfn 09 310 43978, sari.rasanen@hel.fi.

Anvisningar om hur man fyller i ansökningsblanketten finns på asiointi.hel.fi: Sysselsätt­ningsunderstöd > Mer om tjänsterna.

STADSSTYRELSEN
Helsingfors stads allmänna understöd är avsett för allmännyttig verksamhet i registrerade sammanslutningar. Stadsstyrelsens allmänna understöd kan sökas för verksamhet som inte stöds av andra sektorer.

Ansökningstiden för understöd av anslag ur budgeten för 2023 går ut 30.4.2022 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av Riina Kopola, tfn 09 310 28256, riina.kopola@hel.fi.


JAA
02.12.2021 05:00