Suoraan sisältöön

Helsingin kaupunki myöntää avustuksia - Helsingfors stads beviljar understöd

(Kungörelse på svenska hittas längre ner på sidan)

Helsingin kaupungissa toimivat järjestöt voivat hakea avustusta toimintaansa

Verkkoasiointi on ensisijainen tapa hakea kaupungin avustuksia. Nykyinen avustusasioinnin osoite on asiointi.hel.fi. Helsingin kaupungin verkkoasiointi uudistetaan vuoden 2023 aikana. Avustusasioinnin uudistuessa uusi osoite on www.hel.fi/avustukset. Toissijaisesti avustushakemukset voidaan toimittaa Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteella:

Helsingin kaupungin kirjaamo
Asiaa käsittelevän toimialan tai lautakunnan nimi
PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 HELSINKI

Avustussivustolta löytyvät kuvaukset eri avustushakemustyypeistä ja hakemuslomakkeet. Kun siirrytään uuteen verkkoasiointipalveluun, nykyinen asiointikansio poistuu käytöstä 30.6.2023. Asiointikansiossa olevat hakemukset, luonnokset ja viestit eivät siirry uuteen avustusasiointiin. Asiointikansiossa olevat lähetetyt hakemukset on mahdollista tulostaa pdf-tulosteena ja tallentaa omaan säilytykseen 29.6.2023 mennessä.

Verkkoasiointiin kirjautumiseen vaaditaan vahva tunnistautuminen, joka tehdään Suomi.fi-palvelussa. Rekisteröidyn yhteisön puolesta asiointi vaatii voimassa olevan valtuutuksen. Valtuutukset on oltava tehtynä Suomi.fi palvelussa hyvissä ajoin ennen avustuksen hakuajan alkamista. Valtuutusta haettaessa tai myönnettäessä käytetään Avustushakemuksen tekeminen -valtuuskoodia, lisätietoja suomi.fi/valtuudet. Ohjeet valtuutuksen tekemiseen löytyvät osoitteesta www.Suomi.fi.

Avustuksen hakemisen määräaika
Mikäli hakemuslomaketta ei ole toimitettu kunkin avustustyypin hakuajan päättymiseen mennessä, hakemus katsotaan myöhästyneeksi. Myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä yllä mainitussa osoitteessa mainittuun määräaikaan mennessä, postileima ei riitä. Hakemusta ei voi toimittaa sähköpostitse. Myöhästyneet sekä vaillinaiset hakemukset, joita ei ole pyynnöstä huolimatta annettuun määräaikaan mennessä täydennetty, esitetään hylättäviksi. Samaan toimintaan voidaan myöntää avustusta vain yhdeltä taholta.

Lisätietoja avustusasioista saa alla ilmoitetuilta henkilöiltä puhelimitse tai sähköpostitse. Avustusten myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymiä avustusten yleisohjeita.

(Avustuskuulutus 2.12.2022.pdf)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA-AVUSTUS
Kasvatus- ja koulutuslautakunta myöntää perusopetuslain 8a luvun mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan toiminta-avustusta toimintavuodelle 2023–2024. Avustusten myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen voimassa olevia avustusohjeita ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan avustuksen myöntämisen periaatteita (22.10.2019, § 336).

Mahdollisten uusien palveluntuottajien tulee olla yhteydessä koululaisten iltapäivätoiminnan palveluvastaava Leena Palve-Kaunistoon ennen avustushakemuksen jättämistä.

Rekisteröityneille yhteisöille ja säätiöille, seurakunnille sekä muille iltapäivätoiminnan palveluntuottajille voidaan myöntää toiminta-avustusta perusopetuslain 8a luvun mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan toimintavuodelle 2023–2024. Ilta­päivätoimintaa järjestetään Helsingissä koulua käyville peruskou­lujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä 3.–9. vuosiluokkien osalta erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille.

Hakuaika on 2.–27.1.2023. Hakuaika päättyy 27.1.2023 klo 16.00.

Lisätietoja toimintaan liittyen antaa koululaisten iltapäivätoiminnan palveluvastaava Leena Palve-Kaunisto, puh. 09 310 86809, leena.palve@hel.fi. Lisätietoja sähköiseen hakuun ja talousasioihin liittyen antaa laskentasuunnittelija Hanna Keränen, puh. 09 310 86338, hanna.keranen@hel.fi.

Tarkempia tietoja ja ohjeita avustuksista löytyy kasvatuksen ja koulutuksen toimialan internet-sivuilta osoitteesta www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/avustukset.

VAPAA SIVISTYSTYÖ
Kasvatus- ja koulutuslautakunta myöntää avustusta vuodelle 2024 lain vapaasta sivistystyöstä tarkoittamaan aikuiskoulutukseen, joka on suunnattu lähinnä helsinkiläisille aikuisille. Avustusta voivat hakea vapaasta sivistystyöstä annetun lain tarkoittamat yksityiset oppilaitokset tai rekisteröityneet yhteisöt, jotka toimivat yhteistyössä suomenkielisen työväenopiston kanssa aikuiskoulutuksen edistämisessä ja toteuttamisessa.

Hakuaika on 3.4.–6.10.2023. Hakuaika päättyy 6.10.2023 klo 16.00.

Lisätietoja toimintaan liittyen antaa vapaan sivistystyön päällikkö Ville Ylikahri, puh. 09 310 88501, ville.ylikahri@hel.fi. Lisätietoja sähköiseen hakuun liittyen antaa laskentasuunnittelija Hanna Keränen, puh. 09 310 86338, hanna.keranen@hel.fi.

Avustuksiin liittyvät tarkemmat tiedot löytyvät 3.4.2023 mennessä suomenkielisen työväenopiston verkkosivuilta www.hel.fi/sto/fi/paatoksenteko/avustukset.

Avustushakemukselle valitaan avustuslajiksi vapaa sivistystyö.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto myöntää Helsingissä toimiville järjestöille avustuksia vuoden 2024 toimintaan.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston toimintaan voi tutustua osoitteessa www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/Ymparisto-ja-lupajaosto. Ympäristöpalveluiden toiminnan sisältö on kuvattu kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännössä osoitteessa www.hel.fi/fi/paatoksenteko-ja-hallinto/kaupungin-organisaatio/kaupungin-hallinto-ja-toimintasaannot.

Avustusta hakevan rekisteröidyn järjestön, yrityksen tai säätiön tulee toiminnallaan tukea ja täydentää kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston sekä kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden toimialaan kuuluvien asioiden toteutumista Helsingin kaupungissa tai korvata ympäristöpalveluiden helsinkiläisille tarjoamia palveluja.

Hakuaika päättyy 30.4.2023 klo 16.00.

Lisätietoja antaa Asta Ekman, puh. 040 334 1646, asta.ekman@hel.fi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto jakaa vuosittain noin 17 miljoonaa euroa avustuksina kulttuurille ja taiteelle. Tässä ilmoitettujen avustusmuotojen lisäksi voidaan vuoden aikana käynnistää myös erillishakuja.

TAIDE- JA KULTTUURIAVUSTUKSET
Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään Helsingissä tapahtuvaan yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan. Avustuksilla tuetaan helsinkiläisille suuntautuvaa toimintaa, joka tuo ihmisiä yhteen taide- ja kulttuurisisältöjen äärelle sekä tarjoaa mahdollisuuksia kohtaamiseen tai vuorovaikutukseen. Taide- ja kulttuuriavustukset sisältävät kaksi avustuslajia: toiminta-avustukset ja projektiavustukset.

TOIMINTA-AVUSTUKSET
Toiminta-avustuksia myönnetään helsinkiläisille rekisteröityneille toimijoille, joiden toiminta on jatkunut rekisteröityneenä vähintään yhden tilivuoden. Avustus myönnetään koko vuoden toimintaan vuodelle 2024. Toiminta-avustuksia voidaan myöntää myös monivuotisina.

Hakuaika päättyy 31.8.2023 klo 16.00. Tarkemmat hakuajat löytyvät osoitteesta www.hel.fi/kulttuurinavustukset.

PROJEKTIAVUSTUKSET
Projektiavustuksia myönnetään rekisteröityneille toimijoille, rekisteröitymättömille työryhmille ja yksityishenkilöille. Avustusta myönnetään projektitoimintaan. Avustusta haetaan jatkuvassa haussa pääasiassa kuluvalle vuodelle 2023 ja erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaan vuodelle 2024.

Tiedot hakuajoista löytyvät osoitteesta www.hel.fi/kulttuurinavustukset.

Lisätietoja taide- ja kulttuuriavustuksista antavat Nina Gran, puh. 09 310 37006, nina.gran@hel.fi, Inka Kunnala, puh. 09 310 33169, inka.kunnala@hel.fi, Sara Kuusi, puh. 09 310 32204, sara.kuusi@hel.fi, Tiina Laukkanen, puh. 040 176 9173, tiina.laukkanen@hel.fi, Sampo Laurikainen, puh. 09 310 80007, sampo.laurikainen@hel.fi, Silja Nummi, 09 310 38995, silja.nummi@hel.fi, Jenni Peisa, puh. 09 310 20455, jenni.peisa@hel.fi ja Veikko Kunnas, puh. 09 310 37002, veikko.kunnas@hel.fi.

KEHITTÄMISAVUSTUKSET
Kehittämisavustuksia myönnetään helsinkiläisille rekisteröityneille toimijoille, jotka eivät ole esittävän taiteen tai musiikin valtionosuusjärjestelmän piirissä. Avustusta myönnetään hankkeisiin, jotka vastaavat vähintään yhteen seuraavista kriteereistä:
– kulttuurin kentällä koettu kehittämistarve (esimerkiksi silloin, kun vastaava toiminta puuttuu kaupungista)
– hankkeet, jotka hyödyttävät taiteen ja kulttuurin kenttää toteuttajatahoaan laajemmin
– hankkeet, jotka tukevat kaupungin valtuustostrategisia ja kulttuuripoliittisia tavoitteita.

Avustusta haetaan pääsääntöisesti hakuaikojen mukaisesti seuraavalle vuodelle. Avustus voidaan myöntää 1–3-vuotisena. Monivuotiset avustukset vahvistetaan hakemuksesta vuosittain.

Kehittämisavustuksia voidaan myöntää myös erikseen päätettävien erillishakujen mukaisesti. Tällaisia hakuja ovat mm. Helsingin mallin erillishaku. Tarkista tarkemmat tiedot osoitteesta www.hel.fi/kulttuurinavustukset.

Kehittämisavustusten ja Helsingin mallin kehittämisavustusten hakuaika päättyy 31.8.2023 klo 16.00. Tarkista tarkemmat hakuajat osoitteesta www.hel.fi/kulttuurinavustukset.

Lisätietoja kehittämisavustuksista antaa Jenni Peisa, puh. 09 310 20455, jenni.peisa@hel.fi ja Helsingin mallin kehittämisavustuksista Sara Kuusi, puh. 09 310 32204, sara.kuusi@hel.fi

TAITEEN PERUSOPETUKSEN AVUSTUKSET
Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Avustuksia myönnetään vuodelle 2024.

Taiteen perusopetukselle on lisäksi haettavissa kehittämisavustuksia ja erityisavustus. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta www.hel.fi/kulttuurinavustukset.

Taiteen perusopetuksen ja taiteen perusopetuksen kehittämisavustusten hakuaika päättyy 28.9.2023 klo 16.00. Katso tarkemmat hakuajat osoitteesta www.hel.fi/kulttuurinavustukset.

Lisätietoja antaa Nina Gran, puh. 09 310 37006, nina.gran@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto jakaa avustuksia liikunnallisen toiminnan ja tapahtumien järjestämiseen. Avustuksien hakemista, valmistelua, päätöksentekoa sekä käyttöä ohjaa liikuntajaoston hyväksymä ha­ku­ohje, jossa on määritelty tarkem­mat avustuskohtaiset kriteerit. Haku­ohje löytyy osoitteesta www.hel.fi/static/public/hela/Kulttuuri-_ja_vapaa-aikalautakunnan_liikuntajaosto/Suomi/Paatos/2022/KUVA_2022-10-06_Lija_5_Pk/EBD75839-4863-C091-9685-837EB5500001/Liite.pdf

Liikuntajaosto myöntää seuraavia avustuksia vuodelle 2023:

TOIMINTA-AVUSTUS
Toiminta-avustus on liikuntaseuroille sekä eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmien toimintaan suunnattu yleisavustusluontoinen avustus. Toiminta-avustusta myönnetään harkinnanvaraisesti, ja sen myöntäminen perustuu laskennallisiin kriteereihin. Yhdistyksen tulee olla ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista.

Hakuaika on 9.1.–15.2.2023. Hakuaika päättyy 15.2.2023 klo 16.00.

Lisätietoja antavat erityissuunnittelija Janne Rissanen, puh. 09 310 37159, janne.rissanen@hel.fi, suunnittelija Lassi Laitinen, 09 310 87947, lassi.laitinen@hel.fi ja suunnittelija Ritva Oljakka, 09 310 87439, ritva.oljakka@hel.fi.

TILANKÄYTTÖAVUSTUS
Tilankäyttöavustus on harkinnanvarainen avustus, jota myönnetään muissa kuin liikuntapalveluiden omissa liikuntatiloissa tapahtuneeseen liikuntatoimintaan ja tilojen käyttöön. Tilankäyttöavustusta voidaan myöntää niille liikuntaseuroille ja eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmille, joille myönnetään liikunnan toiminta-avustusta samana vuonna.

Hakuaika on 9.1.–15.2.2023. Hakuaika päättyy 15.2.2023 klo 16.00.

Lisätietoja antavat erityissuunnittelija Janne Rissanen, 09 310 37159, janne.rissanen@hel.fi, suunnittelija Lassi Laitinen, 09 310 87947, lassi.laitinen@hel.fi ja suunnittelija Ritva Oljakka, 09 310 87439, ritva.oljakka@hel.fi.

MUIDEN LIIKUNTAA EDISTÄVIEN YHDISTYSTEN AVUSTUS
Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus on liikuntaseuroille sekä muille liikuntaa järjestäville yhdistyksille suunnattu yleisavustusluonteinen avustus. Avustusta voivat hakea ne seurat ja yhdistykset, jotka eivät ole toiminta-avustuksen piirissä.

Hakuaika on 9.1.–15.2.2023. Hakuaika päättyy 15.2.2023 klo 16.00.

Lisätietoja antavat erityissuunnittelija Janne Rissanen, puh. 09 310 37159, janne.rissanen@hel.fi, suunnittelija Lassi Laitinen, 09 310 87947, lassi.laitinen@hel.fi ja suunnittelija Ritva Oljakka, 09 310 87439, ritva.oljakka@hel.fi.

TAPAHTUMA-AVUSTUS
Tapahtuma-avustus on rekisteröidyille yhdistyksille, yrityksille ja yhteisöille suunnattu avustus liikunnallisten tapahtumien järjestämiseen. Tapahtuma tulee järjestää Helsingin kaupungin alueella ja sen tulee liikuttaa helsinkiläisiä.

Liikuntajaosto on delegoinut päätöksen tapahtuma-avustuksien myöntämisestä liikuntapalvelupäällikölle.

Hakuaika on 1.1.–10.12.2023, hakemus tulee jättää ennen tapahtumaa. Hakuaika päättyy 10.12.2023 klo 16.00.

Lisätietoja antaa suunnittelija Minna Rehn, 09 310 36758, minna.rehn@hel.fi.

KOHDEAVUSTUS
Kohdeavustus on liikunnan kohdennettuun toimintaan suunnattu harkinnanvaraisesti myönnettävä avustus. Avustusta voivat hakea liikuntaseurat sekä muut liikuntaa järjestävät yhdistykset.

Vuonna 2023 kohdeavustusta myönnetään toimintaan, joka mahdollistaa 10–15-vuotiaiden lasten ja nuorten pysymisen mukana harrastustoiminnassa sekä toimintaan, joka mahdollistaa liikuntaharrastuksen aloittamisen yläkouluiässä.

Liikuntajaosto on delegoinut päätöksen kohdeavustuksien myöntämisestä liikuntapalvelupäällikölle.

Hakuaika on 1.1.–10.12.2023. Hakuaika päättyy 10.12.2023 klo 16.00.

Lisätietoja antaa suunnittelija Lassi Laitinen, 09 310 87947, lassi.laitinen@hel.fi.

STARTTIAVUSTUS
Starttiavustus on tarkoitettu alle yhden vuoden toimineille tai rekisteröintiprosessinsa käynnistäneille liikuntaseuroille. Avustus voidaan myöntää seuralle vain kerran ja sen suuruus on 500 euroa.

Liikuntajaosto on delegoinut päätöksen starttiavustuksien myöntämisestä liikuntapalvelupäällikölle.

Hakuaika on 1.1.–10.12.2023. Hakuaika päättyy 10.12.2023 klo 16.00.

Lisätietoja antaa suunnittelija Ritva Oljakka, 09 310 87439, ritva.oljakka@hel.fi.

SUUNNISTUSKARTTA-AVUSTUS
Suunnistuskartta-avustus on liikuntaseuroille suunnattu avustus vuonna 2022 painettujen suunnistuskarttojen valmistuskuluihin. Avustuksen piiriin kuuluvat Suunnistusliiton karttarekisteriin raportoidut suunnistus- ja opetuskartat.

Liikuntajaosto on delegoinut päätöksen suunnistuskartta-avustuksien myöntämisestä liikuntapalvelupäällikölle.

Hakuaika on 9.1.–15.2.2023. Hakuaika päättyy 15.2. klo 16.00.

Lisätietoja antaa suunnittelija Ritva Oljakka, 09 310 87439, ritva.oljakka@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Nuorisojaoston avustettavan toiminnan tulee kohdistua helsinkiläi­siin lapsiin ja nuoriin. Lähtökoh­ta­na avustamisessa on, että jäse­nistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita hel­sin­kiläisiä (poikkeuksena loma-aiko­jen leiriavustus, jossa ei ole vastaavaa jäsenkriteeriä) ja hakijan kotipaikka on Helsinki. Avustuksien valmistelua ja päätöksentekoa ohjaa nuorisojaoston hyväksymä Nuorisoyhdistysten avustusohje­sääntö, jossa on määritelty tarkemmat avustuskohtaiset kriteerit. Avustusohjesääntö löytyy osoitteesta www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuoriso­toiminnan_avustukset/avustusten-myontamisperusteet.

Loma-aikojen leiriavustukset myönnetään kaudelle 1.11.2022–31.10.2023, kaikki muut avustukset vuodelle 2023.

TOIMINTA-AVUSTUS
Toiminta-avustusta myönnetään sellaisten helsinkiläisten varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöjen yleisen toiminnan tukemiseen, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna ja joiden jäsenistä tai aktiivisesti toimintaan osallistuvista yli puolet on 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. Toiminta-avustuksista myönnetään myös ennakoita.

PALKKAUSAVUSTUS
Palkkausavustusta myönnetään rekisteröityneille helsinkiläisille nuorisojärjestöille tai vastaaville, joilla on alaisuudessaan paikallisia helsinkiläisiä nuorisoyhdistyksiä, jaostoja/osastoja/toimintaryhmiä tai järjestön toiminnan luonne muutoin edellyttää organisoimista ja joiden jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita. Palkkausavustuksesta myönnetään myös ennakoita. Kriteerit täyttäville palkkausavustusta hakeville yhdistyksille tehdään toiminnan arviointi.

PROJEKTIAVUSTUS
Projektiavustusta myönnetään helsinkiläisille varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöille tai nuorten toimintaryhmille, joiden jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. Projektiavustus on kertaluonteinen, nuorisotoiminnalliselle hankkeelle myönnettävä avustus, joka tähtää nuorten osallistamiseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen. Sitä voi saada projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen.

Projektiavustuksista myönnetään myös starttiavustuksia ja talokerhoavustuksia.

LOMA-AIKOJEN LEIRIAVUSTUS
Loma-aikojen leiriavustusta myönnetään helsinkiläisille yhdistyksille päivä- ja yöleirien järjestämiseen 7–16-vuotiaille helsinkiläisille lapsille ja nuorille.

Hakuajat:
–  toiminta- ja palkkausavustusennakot 15.12.2023 mennessä
–  toiminta- ja palkkausavustukset 28.2.2023 mennessä
–  projektiavustukset läpi vuoden, kuitenkin niin että hakemus on jätettävä ennen hankkeen alkamista
–  loma-aikojen leiriavustus 31.10. 2023 mennessä.

Lisätietoja antavat suunnittelija Tuulia Saves, puh. 09 310 23056, suunnittelija Liisa Remes, puh. 09 310 26783 ja suunnittelija Virpi Talasmäki, puh. 09 310 89132.

Lisätietoja avustuksista osoitteesta www.hel.fi/nuorisonavustukset.

Kaupunginhallitus ja sosiaali-, terveys ja pelastuslautakunta

Kaupunginhallituksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen avustuksia myönnetään vuodelle 2024 Helsingissä toimiville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille toimintaan, joka on helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä edistävää sekä hyvinvointieroja kaventavaa.

Pelastustoiminnan avustukset kohdennetaan järjestöille, joiden toiminta kytkeytyy onnettomuuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan tai väestönsuojelun edistämiseen Helsingin kaupungissa.

Hakuaika on 1.4.–2.5.2023. Hakuaika päättyy 2.5.2023 klo 16.00.

Lisätietoja antavat kehittämispäällikkö Veera Vilkama, kaupunginkanslia, osallisuus ja neuvonta, puh. 09 310 39101 veera.vilkama@hel.fi ja vuorovaikutussuunnittelija Veli-Matti Hurtig, kaupunginkanslia, osallisuus ja neuvonta, puh. 09 310 32627, veli-matti.hurtig@hel.fi.

Tarkemmat tiedot avustuksista löytyvät osoitteesta www.hel.fi/fi/paatoksenteko-ja-hallinto/tilavaraukset-ja-avustukset/avustukset.

Muut kaupungin myöntämät avustukset

ASUKASOSALLISUUS
Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin strategian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan.

Avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen.

Asukasosallisuuden avustuksia voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt, kuten asukas- ja kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoihin sovelletaan kaupungin yleisiä ohjeita.

Asukasosallisuuden avustuslajit ovat
–  yleisavustus muiden kuin kaupungin ylläpitämien asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin
–  toiminta-avustus asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen
–  pienavustus edellä mainittujen avustuslajien mukaisten uusien, alkavien tai kertaluonteisten hankkeiden toteuttamiseen.

Yleis- ja toiminta-avustukset myönnetään vuodelle 2024, pienavustukset vuodelle 2023. Avustukset myöntää kaupunginhallitus.

Hakuaika on 1.4.–2.5.2023. Hakuaika päättyy 2.5.2023 klo 16.00. Pien­avustuksia voi hakea läpi vuoden.

Lisätietoja antaa vuorovaikutussuunnittelija Veli-Matti Hurtig, kaupunginkanslia, osallisuus ja neuvonta, puh. 09 310 32627, veli-matti.hurtig@hel.fi.

Tarkemmat tiedot avustuksista löytyvät osoitteesta www.hel.fi/fi/paatoksenteko-ja-hallinto/tilavaraukset-ja-avustukset/avustukset.

KOTOUTTAMISTYÖN AVUSTUS JÄRJESTÖILLE
Avustusta voi hakea kaupungin kotouttamisohjelman tavoitteiden ja teemojen mukaisiin hankkeisiin, pilotteihin sekä kotouttamista kehittävään toimintaan. Avustusta ei ole tarkoitettu järjestön tilavuokriin omista tiloista, puhelin- ja nettikuluihin eikä sillä voi kattaa majoitus- tai matkakuluja tai laitteiden hankintaa. Avustus tulee käyttää kokonaisuudessaan vuoden 2024 aikana.

Avustusta voivat hakea kaikki helsinkiläiset järjestöt, jotka toiminnallaan edistävät helsinkiläisten ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kotoutumista. Avustusta haetaan vuonna 2024 toteutettavaan toimintaan.

Avustusta haetaan sähköisesti kaupungin hakujärjestelmässä. Lomake löytyy kohdasta “Kotouttamistyön avustus järjestöille”. Kotouttamisavustuksen suuruus on noin 10 000 euroa. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukseen on liitettävä huolellisesti täytettynä hakusivulta ladattavissa oleva lomake ”Palvelusuunnitelma”, jossa kuvataan haettavan avustuksen käyttötarkoitus sekä budjetti. Palvelusuunnitelma liitetään osaksi sähköistä hakemusta. Ilman hakemukseen liitettyä palvelusuunnitelmaa lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Hakuaika on marraskuussa 2023. Tarkempi aika ilmoitetaan verkkosivuilla syksyn 2023 aikana.

Lisätietoja antaa erityissuunnittelija Miia Koivu, miia.koivu@hel.fi, 09 3103 7946.

TYÖLLISYYSAVUSTUS
Työllisyysavustusta myönnetään yhdistyksille ja säätiöille, joiden toiminta edistää työttömien helsinkiläisten työllistymismahdollisuuksia.

Avustusta myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

TOIMINTA-AVUSTUS
Avustus myönnetään yleisavustuksena järjestöjen toimintaan. Myöntämisessä otetaan ensisijaisesti huomioon vuositasolla toteutettavat työkokeilupäivät. Työkokeilulla tarkoitetaan TE-palveluna järjestettävää työpaikalla tapahtuvaa työkokeilua. Lisäksi otetaan huomioon työttömille tarjottavat työllistymistä edistävät koulutukset sekä muu työllistymistä edistävä ryhmätoiminta. Edellytyksenä on toiminnan kohdistuminen kaupungin työllisyydenhoidon painopisteryhmiin (pitkään työttömänä olleet, nuoret, maahanmuuttajat) sekä toiminnan suuntautuminen tavoitteellisesti kohti avoimia työmarkkinoita tai koulutukseen.

Avustuksen myöntämiseen vaikuttavat hakijan toiminnan tulokset ja laajuus, palvelujen laatu sekä yhteisön asiantuntemus. Avustusta myönnettäessä huomioidaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset, esimerkiksi palkkaus- ja tilakustannukset suhteutettuna toiminnan laajuuteen, sekä edellisten vuosien tavoitteiden toteutuminen.

TOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUS
Avustus myönnetään työttömille tarkoitetun järjestötoiminnan kehittämiseen, järjestöjen sisäisen osaamisen lisäämiseen, viestinnän vahvistamiseen, palveluiden kehittämiseen ja lisäämiseen sekä uusien yhteistyöpolkujen avaamiseen. Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös useammalle järjestölle yhteisestä hakemuksesta.

Hakemus liitteineen jätetään sähköiseen asiointipalveluun. Mikäli avustusta haetaan ensimmäistä kertaa tai tauon jälkeen, hakijaa pyydetään olemaan yhteydessä ennen hakemuksen jättämistä.

Hakuaika vuodelle 2023 päättyy 16.12.2022 klo 16.00. Hakuaika vuodelle 2024 on 17.11.–14.12.2023 ja se päättyy 14.12.2023 klo 16.00.

Lisätietoja antaa Sari Rasanen, puh. 09 310 43978, sari.rasanen@hel.fi.

Hakuohje hakemuksen laatimisen tueksi löytyy asiointipalvelusta: Työllisyysavustus > Lisää palvelusta.

KAUPUNGINHALLITUS
Helsingin kaupungin yleisavustukset on tarkoitettu rekisteröityjen yhteisöjen yleisesti hyödylliseen toimintaan. Kaupunginhallituksen yleisavustusta voi hakea toimintaan, joka ei kuulu minkään lautakunnan toimialaan. Avustettavan hakijan toiminnasta tulee olla näyttöä vähintään yhden vuoden ajalta ja toiminnan tulee kohdistua pääosin helsinkiläisiin.

Vuoden 2024 talousarviosta haettavien avustusten hakuaika päättyy 2.5.2023 klo 16.00.

Lisätietoja antaa Riina Kopola, riina.kopola@hel.fi.

Organisationer med verksamhet i Helsingfors kan ansöka om understöd för verksamheten

Den elektroniska ansökningen är det primära sättet att ansöka om understöd hos staden. För närvarande sköter man understödsärenden på adressen asiointi.hel.fi. Helsingfors stads e-tjänster förnyas under året 2023. Den nya adressen för att sköta ärenden som har med understöd att göra är www.hel.fi/avustukset (på finska). I andra hand kan ansökningar skickas till Helsingfors stads registratorskontor på adressen:

Helsingfors stads registratorskontor
Namnet på den sektor eller nämnd som handlägger ärendet
PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress: Stadshuset, Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors

På sidan för understöd hittar du ansökningsblanketter och beskrivningar av olika typer av understödansökningar. När de nya e-tjänsterna införs läggs den nuvarande e-mappen ner 30.6.2023. Ansökningar, utkast och meddelanden överförs inte från e-mappen till den nya e-tjänsten för understöd. Du kan skriva ut skickade ansökningar i e-mappen i pdf-format och spara dem t.ex. på din egen dator fram till 29.6.2023.

För att logga in till e-tjänsterna krävs stark autentisering i tjänsten Suomi.fi. För att använda tjänsten å en registrerad sammanslutnings vägnar krävs en giltig fullmakt. Vänligen se till att fullmakterna finns i tjänsten Suomi.fi i god tid innan ansökningstiden för understödet börjar. Då man ansöker om eller beviljar en fullmakt använder man fullmaktskoden Ansöka om understöd. Läs mer på suomi.fi/fullmakter. Anvisningar om hur man ger en fullmakt finns på www.Suomi.fi .

Ansökningstiden för understöd
Om ansökningsblanketten inte har lämnats in före ansökningstidens utgång för respektive slag av understöd anses ansökan ha kommit in för sent. Också ansökningar som lämnas in per post ska vara framme på den ovannämnda adressen inom utsatt tid, det räcker inte med poststämpelns datum. Ansökningar kan inte lämnas in per e-post. Försenade och bristfälliga ansökningar som trots uppmaning inte kompletterats i tid föreslås bli avslagna. En och samma verksamhet kan beviljas understöd från endast en instans.

Närmare upplysningar om under­stöden lämnas per telefon eller e-post av de personer som anges nedan. Understöd beviljas utgående från de allmänna anvisningar om understöd som stadsstyrelsen godkänt.

(Understödkungörelse 2.12.2022.pdf)

Fostrans- och utbildningsnämnden

VERKSAMHETSUNDERSTÖD FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER ENLIGT LAGEN OM GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING
Fostrans- och utbildningsnämnden beviljar verksamhetsunderstöd för sådan eftermiddagsverksamhet för skolelever som avses i kapitel 8a i lagen om grundläggande utbildning för verksamhetsåret 2023–2024. Understödet beviljas utgående från stadsstyrelsens gällande anvisningar för understöd och fostrans- och utbildningsnämndens principer för att bevilja understöd (22.10.2019, § 336).

Eventuella nya serviceleverantörer ska kontakta Leena Palve-Kaunisto, serviceansvarig för eftermiddagsverksamhet för skolelever, innan de lämnar in sin ansökan om understöd.

Registrerade sammanslutningar och stiftelser, församlingar samt övriga producenter av eftermiddagsverksamhet kan beviljas verksamhetsunderstöd för sådan eftermiddagsverksamhet för skolelever som avses i kapitel 8a i lagen om grundläggande utbildning för verksamhetsåret 2023–2024. Eftermiddagsverksamhet ordnas i Helsingfors för elever i årskurs 1 och 2 samt de elever i årskurs 3–9 som har fått beslut om särskilt stöd.

Ansökningstiden är 2–27.1.2023. Ansökningstiden går ut 27.1.2023 kl. 16.00.

Upplysningar om verksamheten lämnas av Leena Palve-Kaunisto, serviceansvarig för eftermiddagsverksamhet för skolelever, tfn 09 310 86809, leena.palve@hel.fi. Upplysningar om elektronisk ansökning och ekonomiska frågor lämnas av redovisningsplanerare Hanna Keränen, tfn 09 310 86338, hanna.keranen@hel.fi.

Närmare upplysningar och instruktioner för ansökan finns på fostrans- och utbildningssektorns webbsida på adressen www.hel.fi/sv/beslutsfattande-och-forvaltning/stadens-organisation/sektorer/fostrans-och-utbildningssektorn.

FRITT BILDNINGSARBETE
Fostrans- och utbildningsnämnden beviljar understöd för år 2024 för sådan vuxenutbildning som avses i lagen om fritt bildningsarbete och som främst riktar sig till vuxna helsingforsare. Understöd kan sökas av sådana privata läroanstalter eller registrerade sammanslutningar som avses i lagen om fritt bildningsarbete och som samarbetar med finska arbetarinstitutet för att främja och erbjuda vuxenutbildning.

Ansökningstiden är 3.4–6.10.2023. Ansökningstiden går ut 6.10.2023 kl. 16.00.

Upplysningar om verksamheten lämnas av chefen för fritt bildningsarbete Ville Ylikahri, tfn 09 310 88501, ville.ylikahri@hel.fi. Upplysningar om elektronisk ansökning lämnas av re­do­vis­ningsplanerare Hanna Keränen, tfn 09 310 86338, hanna.keranen@hel.fi.

Närmare upplysningar om understöden finns senast 3.4.2023 på finska arbetarinstitutets webbplats www.hel.fi/sto/fi/paatoksenteko/avustukset.

Välj fritt bildningsarbete som understödsform i ansökan.

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion beviljar organisationer som verkar i Helsingfors understöd för verksamheten år 2024.

Du kan läsa mer om stadsmiljösektorns miljö- och tillståndssektions verksamhet på adressen www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/beslutsfattande/miljo-och-tillstandssektionen. Miljötjänsternas verksamhet beskrivs i stadsmiljösektorns verksamhetsstadga på adressen www.hel.fi/sv/beslutsfattande-och-forvaltning/stadens-organisation/stadens-forvaltningsstadga-och-verksamhetsstadgor.

Understöd kan beviljas till en registrerad organisation, ett företag eller en stiftelse vars verksamhet stöder och kompletterar de ärenden som hör till stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektions samt stadsmiljösektorns miljötjänsters verksamhetsområde i Helsingfors stad eller ersätter den service som miljötjänsterna erbjuder helsingforsarna.

Ansökningstiden går ut 30.4.2023 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av Asta Ekman, tfn 040 334 1646, asta.ekman@hel.fi

Kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion

Kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion delar årligen ut ca 17 miljoner euro i understöd till konst och kultur. Utöver de bidragsformer som anges här kan staden under året öppna separata ansökningar.

KONST- OCH KULTURUNDERSTÖD
Staden beviljar understöd för konst- och kulturverksamhet i Helsingfors som är öppen för allmänheten. Syftet med understöden är att stödja sådan verksamhet för helsingforsare som sammanför människor med hjälp av konst och kultur samt erbjuder möjligheter till möten och samspel. Det finns två slag av konst- och kulturunderstöd: verksamhetsunderstöd och projektunderstöd.

VERKSAMHETSUNDERSTÖD
Helsingforsbaserade registrerade aktörer kan beviljas verksamhetsunderstöd om deras registrerade verksamhet har pågått i minst ett räkenskapsår. Understöd beviljas för verksamhet som pågår under hela år 2024. Också mångåriga verksamhetsunderstöd kan beviljas.

Ansökningstiden går ut 31.8.2023 kl. 16.00. Närmare uppgifter om ansökningstiderna finns på adressen www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/understod/understod-for-kultur.

PROJEKTUNDERSTÖD
Projektunderstöd beviljas till registrerade aktörer, oregistrerade arbetsgrupper och privatpersoner. Understöd beviljas för projektverksamhet. Man ansöker om understöd genom en fortlöpande ansökningsprocess, i huvudsak för det innevarande året 2023 och vid en tidpunkt som meddelas separat för år 2024.

Uppgifter om ansökningstiderna finns på adressen www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/understod/understod-for-kultur.

Upplysningar om konst- och kultur­understöd lämnas av Nina Gran, tfn 09 310 37006, nina.gran@hel.fi, Inka Kunnala, tfn 09 310 33169, inka.kunnala@hel.fi, Sara Kuusi, tfn 09 310 32204, sara.kuusi@hel.fi, Tiina Laukkanen, tfn 040 176 9173, tiina.laukkanen@hel.fi, Sampo Laurikainen, tfn 09 310 80007, sampo.laurikainen@hel.fi, Silja Nummi, tfn 09 310 38995, silja.nummi@hel.fi, Jenni Peisa, tfn 09 310 20455, jenni.peisa@hel.fi och Veikko Kunnas, tfn 09 310 37002, veikko.kunnas@hel.fi.

UTVECKLINGSUNDERSTÖD
Utvecklingsunderstöd beviljas till registrerade aktörer i Helsingfors vars verksamhet inte finansieras med statsandelar för scenkonst eller musik. Utvecklingsstöd beviljas för projekt som uppfyller minst ett av följande kriterier:
–  ett upplevt utvecklingsbehov inom kulturbranschen (exempelvis om motsvarande verksamhet saknas i staden)
–  projekt som gynnar konst- och kulturbranschen i vidare bemärkelse än bara den aktör som genomför projektet
–  projekt som stöder stadens fullmäktigestrategiska och kulturpolitiska mål.

Man ansöker i regel om understöd för det följande året enligt ansökningstiderna. Understöd kan beviljas för 1–3 år. Mångåriga understöd bekräftas årligen utifrån ansökan.

Utvecklingsunderstöd kan också beviljas utifrån separata ansökningar, som staden separat fattar beslut om. Helsingforsmodellens separata ansökan är ett exempel på en sådan ansökan. Läs mer på www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/understod/understod-for-kultur.

Ansökningstiden för utvecklings­un­derstöd och Helsingforsmodellens utvecklingsunderstöd går ut 31.8.2023 kl. 16.00. Läs mer om an­sök­ningstiderna på adressen   www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/understod/understod-for-kultur.

Upplysningar om utvecklings­un­derstöd lämnas av Jenni Peisa, tfn 09 310 20455, jenni.peisa@hel.fi, och upplysningar om Helsingfors­modellens utvecklingsunderstöd av Sara Kuusi, tfn 09 310 32204, sara.kuusi@hel.fi

UNDERSTÖD FÖR GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING
Med grundläggande konstundervisning avses målinriktad och från nivå till nivå fortskridande undervisning inom olika områden av konsten som i första hand riktas till barn och ungdomar. Undervisningen skapar förutsättningar för eleverna att söka sig till yrkesutbildning och högre utbildning inom konstarten i fråga.

Man kan även ansöka om utvecklingsunderstöd och specialunderstöd för grundläggande konstundervisning. Läs mer på adressen   www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/understod/understod-for-kultur.

Ansökningstiden för utvecklingsunderstöd för grundläggande konstundervisning går ut 28.9.2023 kl. 16.00. Läs mer om ansökningstiderna på adressen   www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/understod/understod-for-kultur

Upplysningar lämnas av Nina Gran, tfn 09 310 37006, nina.gran@hel.fi

Kultur- och fritidsnämndens idrottssektion

Kultur- och fritidsnämndens idrottssektion delar ut understöd för idrottsverksamhet och idrottsevenemang. Kriterierna för respektive understöd anges mer i detalj i idrottssektionens villkor för att bevilja understöd, som styr hur man ansöker om, bereder, beviljar och använder understöden. Villkoren finns på adressen www.hel.fi/static/public/hela/Kulttuuri-_ja_vapaa-aikalautakunnan_liikuntajaosto/Suomi/Paatos/2022/KUVA_2022-10-06_Lija_5_Pk/EBD75839-4863-C091-9685-837EB5500001/Liite.pdf  (på finska).

Idrottssektionen beviljar följande understöd för år 2023:

VERKSAMHETSUNDERSTÖD
Verksamhetsunderstödet är ett allmänt understöd för idrottsföreningar och idrottsverksamhet i pensionärs- och specialorganisationer. Verksamhetsunderstödet är behovsprövat och beviljas enligt kalkylmässiga kriterier. En förening som får understöd ska ha varit verksam under ett helt kalenderår före ansökningen.

Ansökningstiden är 9.1–15.2.2023. Ansökningstiden går ut 15.2.2023 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av specialplanerare Janne Rissanen, tfn 09 310 37159, janne.rissanen@hel.fi, planerare Lassi Laitinen, tfn 09 310 87947, lassi.laitinen@hel.fi och planerare Ritva Oljakka, tfn 09 310 87439, ritva.oljakka@hel.fi.

UNDERSTÖD FÖR LOKALANVÄNDNING
Understödet för lokalanvändning är behovsprövat och beviljas för idrottsverksamhet i lokaler som inte ägs av idrottstjänsterna och användning av sådana lokaler. Också sådana idrottsföreningar samt motionsgrupper i pensionärs- och specialorganisationer som beviljas verksamhetsunderstöd för idrott samma år kan beviljas understöd för lokalanvändning.

Ansökningstiden är 9.1–15.2.2023. Ansökningstiden går ut 15.2.2023 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av specialplanerare Janne Rissanen, tfn 09 310 37159, janne.rissanen@hel.fi, planerare Lassi Laitinen, tfn 09 310 87947, lassi.laitinen@hel.fi och planerare Ritva Oljakka, tfn 09 310 87439, ritva.oljakka@hel.fi.

UNDERSTÖD TILL ANDRA FÖRENINGAR SOM FRÄMJAR IDROTT OCH MOTION
Understödet till andra föreningar som främjar idrott och motion är ett allmänt understöd för idrottsföreningar och andra föreningar som ordnar idrotts- och motionsverksamhet. Understödet kan sökas av sådana föreningar som inte får verksamhetsunderstöd.

Ansökningstiden är 9.1–15.2.2023. Ansökningstiden går ut 15.02.2023 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av specialplanerare Janne Rissanen, tfn 09 310 37159, janne.rissanen@hel.fi, planerare Lassi Laitinen, tfn 09 310 87947, lassi.laitinen@hel.fi och planerare Ritva Oljakka, tfn 09 310 87439, ritva.oljakka@hel.fi.

EVENEMANGSUNDERSTÖD
Registrerade föreningar, företag och sammanslutningar kan beviljas evenemangsunderstöd för att ordna idrottsevenemang. Evenemanget ska ordnas i Helsingfors och riktas till helsingforsare.

Idrottssektionen har delegerat rätten att besluta vilka som beviljas evenemangsunderstöd till chefen för idrottstjänsterna.

Ansökningstiden är 1.1–10.12.2023. Ansökan ska lämnas in innan evenemanget äger rum. Ansökningstiden går ut 10.12.2023 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av planerare Minna Rehn, tfn 09 310 36758, minna.rehn@hel.fi.

RIKTADE UNDERSTÖD
Det riktade understödet är behovsprövat och beviljas för riktad idrottsverksamhet. Understödet kan sökas av idrottsföreningar och andra föreningar som ordnar idrottsverksamhet.

År 2023 beviljas understöd för verksamhet som hjälper barn och ungdomar i åldern 10–15 år att fortsätta med sin hobby samt för verksamhet som hjälper ungdomar i högstadieåldern att börja idrotta.

Idrottssektionen har delegerat rätten att besluta vilka som beviljas riktat understöd till chefen för idrottstjänsterna.

Ansökningstiden är 1.1–10.12.2023. Ansökningstiden går ut 10.12.2023 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av planerare Lassi Laitinen, tfn 09 310 87947, lassi.laitinen@hel.fi.

STARTUNDERSTÖD
Startunderstödet är till för idrottsföreningar som varit verksamma i mindre än ett år eller har inlett registreringsprocessen. Startunderstödet på 500 euro kan beviljas bara en gång.

Idrottssektionen har delegerat rätten att besluta vilka som beviljas startunderstöd till chefen för idrottstjänsterna.

Ansökningstiden är 1.1–10.12.2023. Ansökningstiden går ut 10.12.2023 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av planerare Ritva Oljakka, tfn 09 310 87439, ritva.oljakka@hel.fi.

UNDERSTÖD FÖR ORIENTERINGSKARTOR
Idrottsföreningar kan beviljas understöd för orienteringskartor för att täcka tillverkningskostnader för kartor som tryckts år 2022. Understödet omfattar orienteringskartor och undervisningskartor som finns i Orienteringsförbundets kartregister.

Idrottssektionen har delegerat rätten att besluta vilka som beviljas understöd för orienteringskartor till chefen för idrottstjänsterna.

Ansökningstiden är 9.1–15.2.2023. Ansökningstiden går ut 15.2.2023 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av planerare Ritva Oljakka, tfn 09 310 87439, ritva.oljakka@hel.fi.

Kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion

Ungdomssektionen beviljar understöd för verksamhet riktad till barn och ungdomar i Helsingfors. Utgångspunkten för understödet är att minst 2/3 av medlemmarna och de aktiva deltagarna är helsingforsare under 29 år och att sökandens hemort är Helsingfors. Medlemskriteriet tillämpas inte på lägerunderstöd under lovtider. Beredningen och beslutsfattandet kring understöden styrs av Understödsreglementet för ungdomsföreningar, som ungdomssektionen godkänt. I un­d­erstödsreglementet anges kriterierna för respektive understöd mer i detalj. Understödsreglementet finns på www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuoriso­toiminnan_avustukset/avustusten-myontamisperusteet. (på finska).

Lägerunderstödet under lovtider beviljas för perioden 1.11.2022–31.10.2023, alla andra understöd beviljas för år 2023.

VERKSAMHETSUNDERSTÖD
Verksamhetsunderstöd beviljas för den allmänna verksamheten inom organisationer för yngre och äldre ungdomar i Helsingfors som har inlett sin verksamhet senast under föregående kalenderår och där minst hälften av medlemmarna eller de aktiva deltagarna är helsingforsare i åldern 7–28 år. Verksamhetsunderstöd kan beviljas också i förskott.

LÖNEUNDERSTÖD
Löneunderstöd beviljas till registrerade ungdomsorganisationer eller motsvarande i Helsingfors som basar för lokala helsingforsiska ungdomsföreningar eller sektioner/avdelningar/verksamhetsgrupper eller då organisationens karaktär i övrigt förutsätter organisering och där minst 2/3 av medlemmarna eller de aktiva deltagarna är under 29 år. Löneunderstöd kan beviljas också i förskott. Föreningar som uppfyller kriterierna för löneunderstödet ska genomgå en verksamhetsbedömning.

PROJEKTUNDERSTÖD
Projektunderstöd beviljas organisationer för yngre och äldre ungdomar eller grupper med ungdomsverksamhet i Helsingfors där minst 2/3 av medlemmarna eller de aktiva deltagarna är helsingforsare i åldern 7–28 år. Projektunderstödet är ett engångsunderstöd för ett projekt inom ungdomsverksamheten med syfte att engagera unga och stärka deras sociala färdigheter. Understöd kan beviljas för att genomföra eller delta i projekt eller evenemang.

Dessutom beviljas startunderstöd och understöd till husklubbar.

LÄGERUNDERSTÖD UNDER LOVTIDER
Lägerunderstöd under lovtider beviljas till föreningar i Helsingfors för att ordna dag- och nattläger under lovtider för helsingforsbarn i åldern 7–16 år.

Ansökningstider:
–  verksamhets- och löneunderstöd i förskott senast 15.12.2023
–  verksamhets- och löneunderstöd senast 28.2.2023
–  projektunderstöd kan sökas året om, ansökan ska dock lämnas in innan projektet inleds
–  lägerunderstöd under lovtider senast 31.10.2023.

Upplysningar lämnas av planerare Tuulia Saves, tfn 09 310 23056, planerare Liisa Remes, tfn 09 310 26783 och planerare Virpi Talasmäki, tfn 09 310 89132.

Läs mer om understöden www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/Understod/Understod_till_ungdomsverksamhet.

Stadsstyrelsen och social-, hälsovårds- och räddningsnämnden

Stadsstyrelsens understöd för främjande av välbefinnande och hälsa och social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets understöd beviljas till föreningar och stiftelser som verkar i Helsingfors för verksamhet som främjar helsingforsarnas välbefinnande och hälsa och minskar skillnaderna i välbefinnandet.

Räddningsväsendets understöd riktas till organisationer vars verksamhet främjar förebyggandet av olyckor, räddningsarbetet eller befolkningsskyddet i Helsingfors.

Ansökningstiden är 1.4–2.5.2023. Ansökningstiden går ut 2.5.2023 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av utvecklingschef Veera Vilkama, stadskansliet, delaktighet och rådgivning, tfn 09 310 39101 veera.vilkama@hel.fi, och delaktighetsansvarig Veli-Matti Hurtig, stadskansliet, delaktighet och rådgivning, tfn 09 310 32627, veli-matti.hurtig@hel.fi.

Läs mer om understöden på adressen www.hel.fi/sv/besluts­fattande-­och-forvaltning/understod-och-loka­ler/understod.

Övriga understöd som staden beviljar

INVÅNARDELAKTIGHET
Understöd för invånardelaktighet beviljas för verksamhet som följer Helsingfors stads strategi och kompletterar stadens verksamhet, till karaktären är allmännyttig, öppen och huvudsakligen avgiftsfri, är innovativ och mångsidigt riktas till olika befolkningsgrupper.

Den understödda verksamheten ska ha som mål att förbättra invånarnas möjligheter till delaktighet och påverkan.

Understöd för invånardelaktighet kan sökas av registrerade sammanslutningar, såsom invånar- eller stadsdelsföreningar, andra föreningar, stiftelser, andelslag, sociala företag, parkeringsbolag som förvaltar invånarhus och andra företag, såvitt den verksamhet som understödet beviljas för är allmännyttig och riktar sig till Helsingfors stads invånare. På företag som söker understöd tillämpas stadens allmänna anvisningar.

Understöd för invånardelaktighet beviljas i form av
–  allmänt understöd för underhåll av andra än stadens invånarlokaler och samordning av verksamheten
–  verksamhetsunderstöd för att utveckla strukturer och metoder som ökar invånardelaktigheten
–  små bidrag för nya eller enskilda projekt i enlighet med de understödsformer som nämns ovan.

Allmänna understöd och verksamhetsunderstöd beviljas för år 2024, små bidrag för år 2023. Understöden beviljas av stadsstyrelsen.

Ansökningstiden för de allmänna understöden och verksamhetsunder­stöden är 1.4–2.5.2023. Ansökningstiden går ut 2.5.2023 kl. 16.00. Små bidrag kan sökas under hela året.

Upplysningar lämnas av delaktighetsansvarig Veli-Matti Hurtig, stadskansliet, delaktighet och rådgivning, tfn 09 310 32627, veli-matti.hurtig@hel.fi.

Läs mer om understöden på ad­ressen www.hel.fi/sv/besluts­fattande-­och-forvaltning/understod-och-loka­ler/understod.

ORGANISATIONSUNDERSTÖD FÖR INTEGRATIONSARBETE
Understöd kan sökas för projekt, pilotprojekt eller integrationsutvecklande verksamhet som är i linje med målen och temana i stadens integrationsprogram. Understödet är inte avsett för att täcka organisationens hyreskostnader för egna lokaler eller telefon- och internetkostnader. Det är inte heller tillåtet att använda det för att täcka logi- eller resekostnader eller anskaffning av utrustning. Hela understödet ska användas under år 2024.

Understöd kan sökas av alla organisationer i Helsingfors som idkar verksamhet som främjar integrationen av personer av utländsk härkomst i Helsingfors. Understöd söks för verksamhet som genomförs år 2024.

Ansökningarna ska lämnas in elektroniskt i stadens ansökningssystem. Blanketten finns på ”Organisationsunderstöd för integrationsarbete”. Understödet för integrationsarbete uppgår till cirka 10 000 euro. Ansökningar som inte lämnas in inom utsatt tid behandlas inte.

Till ansökan ska blanketten ”Serviceplan” bifogas. Ladda ner blanketten från ansökningssidan och fyll i den nog­grant. På blanketten beskrivs hur under­stödet ska användas samt budgeten. Serviceplanen bifogas till den elektroniska ansökan. Om serviceplanen inte har bifogats behandlas ansökan inte.

Ansökningstiden är i november 2023. Den exakta tiden meddelas på stadens webbplats under hösten 2023.

Upplysningar lämnas av special­planerare Miia Koivu, tfn 09 3103 7946, miia.koivu@hel.fi.

SYSSELSÄTTNINGSUNDERSTÖD
Sysselsättningsunderstöd beviljas till föreningar och stiftelser vars verksamhet främjar arbetslösa helsingforsares sysselsättningsmöjlig­heter.

Understöd beviljas för följande ändamål:

VERKSAMHETSUNDERSTÖD
Understödet beviljas som ett allmänt understöd för organisationers verksamhet. Då understödet beviljas tar man primärt hänsyn till de dagar under ett år som arbetsprövning har ordnats. Med arbetsprövning avses en arbetsprövning som ordnas som en arbets- och näringstjänst och utförs på en arbetsplats. Dessutom beaktas sysselsättningsfrämjande utbildning för arbetslösa och annan sysselsättningsfrämjande gruppverksamhet. Understödet förutsätter att verksamheten riktar sig till de prioriterade grupperna för stadens sysselsättningsåtgärder (långtidsarbetslösa, ungdomar, invandrare) och att verksamheten målmedvetet inriktas på den öppna arbetsmarknaden eller på utbildning.

Verksamhetens resultat och omfattning, servicekvaliteten och samfundets sakkunskap påverkar huruvida man beviljas understöd. Vid beviljande av understöd beaktas kostnaderna för verksamheten, till exempel anställnings- och lokalkostnaderna i förhållande till verksamhetens omfattning, samt hur väl målen för tidigare år uppnåtts.

UNDERSTÖD FÖR VERKSAMHETSUTVECKLING
Understöd beviljas för att utveckla organisationsverksamhet för arbetslösa, öka organisationers interna kompetens, stärka kommunikationen, utveckla och öka tjänsterna samt öppna nya samarbetsvägar. Också en grupp organisationer kan beviljas utvecklingsunderstöd utifrån en gemensam ansökan.

Ansökan med bilagor lämnas in via stadens e-tjänster. Om en organisation ansöker om understödet för första gången eller efter en paus ber vi den sökande kontakta oss innan ansökan lämnas in.

Ansökningstiden för år 2023 går ut 16.12.2022 kl. 16.00. Ansökningstiden för år 2024 är 17.11–14.12.2023 och går ut 14.12.2023 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av Sari Rasa­nen, tfn 09 310 43978, sari.rasanen@hel.fi.

Anvisningar om hur man fyller i ansökningsblanketten finns i e-tjänsten: Sysselsättningsunderstöd > Mer om tjänsterna.

STADSSTYRELSEN
Helsingfors stads allmänna understöd är avsett för allmännyttig verksamhet inom registrerade sammanslutningar. Man kan ansöka om stadsstyrelsens allmänna understöd för verksamhet som inte hör till nämndernas verksamhetsområden. Den sökande ska bevisligen ha idkat verksamhet under minst ett år och verksamheten ska huvudsakligen rikta sig till helsingforsare.

Ansökningstiden för understöd av anslag ur budgeten för år 2024 går ut 2.5.2023 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av Riina Kopola, riina.kopola@hel.fi.

JAA
02.12.2022 12:43