Suoraan sisältöön

Helsingin kaupunki myöntää avustuksia - Helsingfors stad beviljar understöd

Helsingin kaupungissa toimivat järjestöt voivat hakea avustusta toimintaansa

Helsingin kaupunki käyttää sähköistä avustusten käsittelyjärjestelmää. Hakemusten jättäminen tapahtuu kaupungin asiointipalvelut sivustolla (asiointi.hel.fi), josta hakemukset siirtyvät sähköisesti käsittelyjärjestelmään. Sähköinen hakeminen on ensisijainen tapa hakea kaupungin avustuksia. Toissijaisesti avustushakemukset voidaan toimittaa Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteella:

Helsingin kaupungin kirjaamo
Asiaa käsittelevän toimialan tai lautakunnan nimi
PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 HELSINKI 

(Kuulutus.pdf)

Asiointi.hel.fi:stä löytyvät kaikki kaupungin sähköiset avustushakemuslomakkeet ja kuvaukset siitä, mihin tarkoitukseen lomakkeella on mahdollista hakea avustusta. Kuvauksista on linkit toimialojen nettisivuille, joilta löytyy tulostettavat PDF-lomakkeet kirjallisen hakemuksen tekoa varten. Kaikilla toimialoilla ei enää jatkossa ole paperihakemuksia käytössä. 

Yhteisöjen käyttämä Katso-tunniste on poistumassa käytöstä, minkä jälkeen yhteisöt käyttävät Suomi.fi-tunnistautumista kirjautuessaan Helsingin kaupungin sähköiseen asiointiin. Lisätietoja suomi.fi. Lisätietoja: suomi.fi.

Mikäli hakemuslomaketta ei ole toimitettu mainittuun määräaikaan mennessä, hakemus katsotaan myöhästyneeksi. Myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä yllä mainitussa osoitteessa mainittuun määräaikaan mennessä, postileima ei riitä. Hakemusta ei voi toimittaa sähköpostitse. Myöhästyneet sekä vaillinaiset hakemukset, joita ei ole pyynnöstä huolimatta annettuun määräaikaan mennessä täydennetty, esitetään hylättäviksi. Samaan toimintaan voidaan myöntää avustusta vain yhdeltä taholta.

Lisätietoja avustusasioista saa alla ilmoitetuilta henkilöiltä puhelimitse tai sähköpostitse.

Avustusten myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymiä avustusohjeita.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA-AVUSTUS

Kasvatus- ja koulutuslautakunta myöntää perusopetuslain 8a luvun mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan toiminta-avustusta toimintavuodelle 2020–2021. Avustusten myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen voimassa olevia avustusohjeita ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan avustuksen myöntämisen periaatteita (Kklk 22.10.2019, § 336).

Mahdollisten uusien palveluntuottajien tulee olla yhteydessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koululaisten iltapäivätoiminnan palveluvastaava Leena Palve-Kaunistoon ennen avustushakemuksen jättämistä.

Rekisteröityneille yhteisöille ja säätiöille, seurakunnille sekä muille iltapäivätoiminnan palveluntuottajille voidaan myöntää toiminta-avustusta perusopetuslain 8a luvun mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan toimintavuodelle 2020–2021. Iltapäivätoimintaa järjestetään Helsingissä koulua käyville peruskoulujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä 3.–9. vuosiluokkien osalta erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille.

Hakuaika on 3.1.–31.1.2020. Hakuaika päättyy 31.1.2020 klo 16.00.

Lisätietoja toimintaan liittyen antaa koululaisten iltapäivätoiminnan palveluvastaava Leena Palve-Kaunisto, puh. 09 310 86809, leena.palve@hel.fi. Lisätietoja sähköiseen hakuun ja talousasioihin liittyen antaa laskentasuunnittelija Hanna Keränen, puh. 09 310 86338, hanna.keranen@hel.fi.

Tarkempia tietoja ja ohjeita avustuksista löytyy kasvatuksen ja koulutuksen toimialan internet-sivuilta.

VAPAA SIVISTYSTYÖ

Kasvatus- ja koulutuslautakunta myöntää avustusta vuodelle 2021 lain vapaasta sivistystyöstä tarkoittamaan aikuiskoulutukseen, joka on suunnattu lähinnä helsinkiläisille aikuisille. Avustusta voivat hakea vapaasta sivistystyöstä annetun lain tarkoittamat yksityiset oppilaitokset tai rekisteröityneet yhteisöt, jotka toimivat yhteistyössä suomenkielisen työväenopiston kanssa aikuiskoulutuksen edistämisessä ja toteuttamisessa.

Hakuaika on 1.4.–23.10.2020. Hakuaika päättyy 23.10.2020 klo 16.00.

Lisätietoja toimintaan liittyen antaa vapaan sivistystyön päällikkö Ville Ylikahri, puh. 09 310 88501, ville.ylikahri@hel.fi. Lisätietoja sähköiseen hakuun liittyen antaa laskentasuunnittelija Hanna Keränen, puh. 09 310 86338, hanna.keranen@hel.fi. 

Avustuksiin liittyvät tarkemmat tiedot löytyvät 1.4.2020 mennessä suomenkielisen työväenopiston verkkosivuilta.

Avustushakemukselle valitaan avustuslajiksi vapaa sivistystyö.

VARHAISKASVATUS

Kasvatus- ja koulutuslautakunta myöntää avustuksia helsinkiläisille järjestöille varhaiskasvatuspalvelujen ulkopuolella olevien alle kouluikäisten lasten arkisin päiväaikaan (klo 8–17) tapahtuvaan harrastustoimintaan vuodelle 2020.

 Järjestöavustuksilla ei tueta
– varhaiskasvatusta
– varhaiskasvatusta täydentävää ja tukevaa toimintaa, esimerkiksi kerhotoimintaa joka luetaan avoimeksi toiminnaksi
– uskonnollista eikä poliittista toimintaa
– palvelutuotantoa, joka on kilpailutettu tai jota ostetaan tai jonka kaupunki järjestää palvelusetelillä.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä mm. on, että
– järjestö on rekisteröitynyt
– toiminnasta on näyttöä vähintään vuoden ajalta
– toiminta kohdistuu helsinkiläisiin.

Hakemuksessa tulee kuvata lyhyesti avustettavaksi haettavan toiminnan sisältö. Lisäksi on tuotava selkeästi esille:
– mihin kellonaikaan avustettavaksi haettava toiminta toteutetaan
– tuntimäärä/viikko
– toimintakerrat/kuukausi vuoden 2020 ajalta
– ohjaajien lukumäärä, mikäli hakee avustusta ohjaajien palkkakustannuksiin
– luettelo tarvikkeista, mikäli hakija hakee avustusta tarvikkeisiin
– kuinka monta lasta keskimäärin osallistuu yhteen toimintakertaan.

Kustakin avustuskohteesta tehdään erillinen hakemus. Avustushakemukselle tulee valita avustuslajiksi varhaiskasvatus.

Hakuaika on 3.1. - 31.1.2020. Hakuaika päättyy 31.1.2020 klo 16.00.

Lisätietoja toimintaan liittyen antaa: Outi Kakkonen, puh. 09 310 26767, outi.kakkonen@hel.fi. Lisätietoja sähköiseen hakuun liittyen antaa laskentasuunnittelija Hanna Keränen, puh. 09 310 86338, hanna.keranen@hel.fi.

Tarkempia tietoja ja ohjeita avustuksista löytyy kasvatuksen ja koulutuksen toimialan internet-sivuilta.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto myöntää Helsingissä toimiville järjestöille avustuksia vuoden 2021 toimintaan. Avustusta saavan rekisteröidyn järjestön tulee toiminnallaan tukea ja täydentää kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston sekä kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden toimialaan kuuluvien asioiden toteutumista Helsingin kaupungissa tai korvata ympäristöpalveluiden helsinkiläisille tarjoamia palveluja.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston toimintaan voi tutustua kaupunkiympäristön toimialan internet-sivuilla. Ympäristöpalveluiden toiminnan sisältö on kuvattu kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännössä.

Hakuaika päättyy 30.4.2020 klo 16.00. Päätökset avustuksista tehdään 2021 talvella.

Lisätietoja antaa Tuomas Lahti, puh. 040 843 1410, tuomas.lahti@hel.fi.

Pelastuslautakunta

Pelastuslautakunta myöntää Helsingissä toimiville yleishyödyllisille järjestöille avustuksia vuoden 2021 toimintaan. Avustuksen myöntämisen ehtona on kaupungin yleisohjeiden lisäksi, että avustusta saavan rekisteröidyn yhdistyksen toiminta liittyy onnettomuuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan tai väestönsuojelun edistämiseen Helsingin kaupungissa.

Hakuaika on 1.1.2020 – 30.4.2020. Hakuaika päättyy 30.4.2020 klo 16.00.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Henri Nordenswan, puh. 09 310 30010, henri.nordenswan@hel.fi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto jakaa vuosittain noin 17 miljoonaa euroa avustuksina kulttuurille ja taiteelle. Avustusten myöntämisperusteet ovat taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saatavuus, osallisuus ja osallistuminen sekä toiminnallinen laatu ja toteutus.

TAIDE- JA KULTTUURIAVUSTUKSET

Taide- ja kulttuuriavustuksia voidaan myöntää helsinkiläisille taide- ja kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille, työryhmille, taiteilijoille, kaupunginosatapahtumille ja asukkaille yleisölle avoimen taide- ja kulttuuritoiminnan sekä taiteen perusopetuksen avustamiseen.

KEHITTÄMISAVUSTUKSET

Kehittämisavustuksia voidaan myöntää helsinkiläisille rekisteröityneille taide- ja kulttuurilaitoksille sekä -yhteisöille kehittämishankkeisiin, jotka vastaavat kulttuurin kentällä koettuun kehittämistarpeeseen, esimerkiksi silloin, kun vastaavaa toimintaa puuttuu kaupungista. Kehittämisavustukset myönnetään 1–3-vuotisina.

Tiedot hakuajoista löytyvät osoitteesta www.hel.fi/kulttuurinavustukset.

Lisätietoja antavat Anna von Bagh, puh. 09 310 37934, anna.vonbagh@hel.fi, Maaria Kuukorento, puh. 09 310 22472, maaria.kuukorento@hel.fi, Ari Tolvanen, puh. 09 310 37008, ari.tolvanen@hel.fi, Jenni Peisa, puh. 09 310 20455, jenni.peisa@hel.fi, Michaela Stenbäck, puh. 09 310 37003, michaela.stenback@hel.fi, Nina Gran, puh. 09 310 37006, nina.gran@hel.fi, Sampo Laurikainen, puh. 09 310 80007, sampo.laurikainen@hel.fi, ja Veikko Kunnas, puh. 09 310 37002, veikko.kunnas@hel.fi.

Tarkemmat tiedot myönnettävistä avustuksista, avustusten myöntämisperusteet, hakuajat ja -ohjeet sekä mahdolliset muutokset löytyvät osoitteesta www.hel.fi/kulttuurinavustukset.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto myöntää vuosittain avustusta helsinkiläisille liikuntaseuroille sekä eläkeläis- ja erityisryhmien liikuntatoimintaan. Avustusten ja avustuskelpoisuuden myöntämisen ehdoista päätetään vuosittain.

LIIKUNTASEUROJEN AVUSTUKSET

1. TOIMINTA-AVUSTUS

Harkinnanvarainen avustus liikuntatoimintaan avustuskelpoisuuden ehdot täyttäville seuroille sekä eläkeläis- ja erityisryhmien liikuntatoimintaan (avustus määräytyy laskennallisin perustein määräytyen aktiiviharrastajamäärän ja säännöllisen harjoitustoiminnan mukaan).

2. TILANKÄYTTÖAVUSTUS

Kohdennettu harkinnanvarainen avustus tilankäyttöön avustuskelpoisuuden ehdot täyttäville seuroille sekä eläkeläis- ja erityisryhmien liikuntatoimintaan. Säännöllisen liikunnan harjoitustoiminnan tilavuokriin muissa kuin liikunnan palvelun tiloissa (avustus perustuu tilankäyttöavustuksen enimmäistuntihintoihin ja yhdistyksen säännöllisestä harjoitustoiminnasta edellisenä vuonna maksamiin tilavuokramaksuihin).

3. MUIDEN LIIKUNTAA EDISTÄVIEN YHDISTYSTEN AVUSTUS

Harkinnanvarainen avustus liikuntatoimintaan muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuskriteerit täyttäville liikuntaseuroille.

4. SUUNNISTUSKARTTA-AVUSTUS

Kohdennettu avustus suunnistusseuroille vuonna 2019 valmistettujen karttojen valmistuskustannuksiin.

Hakuaika päättyy 17.2.2020. Hakemukset liitteineen tulee jättää sähköisen järjestelmän kautta osoitteessa asiointi.hel.fi tai toimittaa kaupungin kirjaamoon.

 5. STARTTIAVUSTUS

Alle yhden vuoden toimineelle tai rekisteröintiprosessinsa käynnistäneelle yhdistykselle. Avustus voidaan myöntää yhdistykselle vain kerran ja sen suuruus on 500 euroa. Starttiavustusta voi hakea läpi vuoden sähköisen järjestelmän kautta osoitteesta asiointi.hel.fi tai toimittaa hakemus kaupungin kirjaamoon.

TAPAHTUMA-AVUSTUKSET

Määrärahalla tuetaan helsinkiläisten rekisteröityjen yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen järjestämiä liikuntatapahtumia vuoden 2020 aikana. Avustusta tulee hakea ennen tapahtumaa ja avustusta voi hakea ympäri vuoden. Hakemus tulee jättää sähköisen avustusjärjestelmän kautta osoitteesta asiointi.hel.fi.

Lisätietoja avustuksista kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen Internet-sivuilta.

Tiedustelut ja neuvonta: liikunta.avustukset@hel.fi, Ritva Oljakka, puh. 09 310 87439, ritva.oljakka@hel.fi, Sari Kiuru, puh. 09 310 87736, sari.kiuru@hel.fi, Lassi Laitinen, puh. 09 310 87947, lassi.laitinen@hel.fi ja Taina Korell, puh. 09 310 38038, taina.korell@hel.fi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Nuorisojaoston avustettavan toiminnan tulee kohdistua helsinkiläisiin lapsiin ja nuoriin. Lähtökohtana avustamisessa on, että jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä (poikkeuksena loma-aikojen leiriavustus, jossa ei ole vastaavaa jäsenkriteeriä) ja hakijan kotipaikka on Helsinki. Avustuksien valmistelua ja päätöksentekoa ohjaa nuorisojaoston hyväksymä Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö, jossa on määritelty tarkemmat avustuskohtaiset kriteerit. Avustusohjesääntö löytyy osoitteesta www.hel.fi/nuorisonavustukset.

Loma-aikojen leiriavustukset myönnetään kaudelle 1.11.2020–31.10.2021. Kaikki muut avustukset myönnetään vuodelle 2020.

TOIMINTA-AVUSTUS

Toiminta-avustusta myönnetään sellaisten helsinkiläisten varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöjen yleisen toiminnan tukemiseen, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna ja joiden jäsenistä tai aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä ja yli puolet on 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. Toiminta-avustuksista myönnetään myös ennakoita.

PALKKAUSAVUSTUS

Palkkausavustusta myönnetään rekisteröityneille helsinkiläisille nuorisojärjestöille tai vastaaville, joilla on alaisuudessaan paikallisia helsinkiläisiä nuorisoyhdistyksiä, jaostoja/osastoja/toimintaryhmiä tai järjestön toiminnan luonne muutoin edellyttää organisoimista ja joiden jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita. Palkkausavustuksesta myönnetään myös ennakoita. Kriteerit täyttäville palkkausavustusta hakeville yhdistyksille tehdään toiminnan arviointi.

PROJEKTIAVUSTUS

Projektiavustusta myönnetään helsinkiläisille varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöille tai nuorten toimintaryhmille, joiden jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. Projektiavustus on kertaluonteinen, nuorisotoiminnalliselle hankkeelle myönnettävä avustus, joka tähtää nuorten osallistamiseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen. Sitä voi saada projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen.

Projektiavustuksista myönnetään myös starttiavustuksia, kuljetusavustuksia ja talokerhoavustuksia.

LOMA-AIKOJEN LEIRIAVUSTUS

Loma-aikojen leiriavustusta myönnetään helsinkiläisille yhdistyksille päivä- ja yöleirien järjestämiseen 7–16-vuotiaille helsinkiläisille lapsille ja nuorille.

Hakuajat:

– toiminta- ja palkkausavustusennakot 15.12.2019 mennessä
– toiminta- ja palkkausavustukset 29.2.2020 mennessä
– projektiavustukset läpi vuoden, kuitenkin niin että hakemus on jätettävä ennen hankkeen alkamista
– loma-aikojen leiriavustus 31.10.2020 mennessä.

Lisätietoja antavat suunnittelija Tuulia Saves, puh. 09 310 23056 ja suunnittelija Liisa Remes puh. 09 310 26783.

Lisätietoja avustuksista osoitteessa www.hel.fi/nuorisonavustukset.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustuksia helsinkiläisille järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille, joiden toiminta tukee ja täydentää sosiaali- ja terveystoimen toimialaa. Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa helsinkiläisen väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi. Avustukset haetaan avustusvuotta edeltävän vuoden syyskuussa. Hakuaika vuodelle 2020 on päättynyt.

Vuoden 2021 avustusten hakuaika on 1.9.–30.9.2020 ja se päättyy 30.9.2020 klo 16.00.

Lisätietoja: sote.avustukset@hel.fi, erityissuunnittelija Tarja Eklöf, puh. 09 310 42336 ja erityissuunnittelija Miikka Keränen, puh. 09 310 25678.

Muut kaupungin myöntämät avustukset

ASUKASOSALLISUUS

Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin strategian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan.

Avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen.

Asukasosallisuuden avustuksia voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt, kuten asukas- ja kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoihin sovelletaan kaupungin yleisiä ohjeita. 

Asukasosallisuuden avustuslajit ovat
– yleisavustus muiden kuin kaupungin ylläpitämien asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin
– toiminta-avustus asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen.

Hakuaika on 1.4. – 30.4.2020. Hakuaika päättyy 30.4.2020 klo 16.00.

Lisätietoja antaa vuorovaikutussuunnittelija Anu Markkola, kaupunginkanslia, osallisuus ja neuvonta, puh. 09 310 36547, anu.markkola@hel.fi

KOTOUTTAMISTYÖN AVUSTUS JÄRJESTÖILLE

Avustusta voi hakea kaupungin kotouttamisohjelman 2017–2021 tavoitteiden ja teemojen mukaisiin hankkeisiin, pilotteihin sekä kotouttamista kehittävään toimintaan. Avustusta ei ole tarkoitettu järjestön tilavuokriin omista tiloista, puhelin- ja nettikuluihin eikä sillä voi kattaa majoitus- tai matkakuluja tai laitteiden hankintaa. Avustus tulee käyttää kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana.

Avustusta voivat hakea kaikki helsinkiläiset järjestöt, jotka toiminnallaan edistävät helsinkiläisten ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kotoutumista. Avustusta haetaan vuonna 2021 toteutettavaan toimintaan.

Avustusta haetaan sähköisesti kaupungin hakujärjestelmässä. Lomake löytyy kohdasta ”Kotouttamistyön avustus järjestöille”. Kotouttamisavustuksen suuruus on noin 10 000 euroa.

Haku vuoden 2021 avustuksiin alkaa 2.11.2020. Hakujärjestelmä sulkeutuu 27.11.2020 klo 16.00. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Hakemukseen on liitettävä huolellisesti täytettynä hakusivulta ladattavissa oleva lomake ”Palvelusuunnitelma”, jossa kuvataan haettavan avustuksen käyttötarkoitus sekä budjetti. Palvelusuunnitelma liitetään osaksi sähköistä hakemusta. Ilman hakemukseen liitettyä palvelusuunnitelmaa lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja antaa erityissuunnittelija Laura Kyntölä, puh. 09 310 36666, laura.kyntola@hel.fi.

TYÖLLISYYSAVUSTUS

Työllisyysavustusta myönnetään yhdistyksille ja säätiöille, joiden toiminta edistää työttömien helsinkiläisten työllistymismahdollisuuksia. Avustuksen myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osasto.

Avustusta myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

1. TOIMINTA-AVUSTUS

Avustus myönnetään yleisavustuksena järjestöjen toimintaan.

Myöntämisessä otetaan ensisijaisesti huomioon vuositasolla toteutettavat työkokeilupäivät (päivät). Työkokeilulla tarkoitetaan TE-toimiston hyväksymää työpaikalla tapahtuvaa työkokeilua.

Lisäksi otetaan huomioon:
– työttömille tarjottavat koulutukset (henkilöt)
– muu työttömille tarkoitettu ryhmätoiminta (henkilöt ja kerrat)
– toiminnan kohdistuminen kaupungin työllisyydenhoidon painopisteryhmiin (pitkään työttömänä olleet, nuoret, maahanmuuttajat)
– toiminnan suuntautuminen tavoitteellisesti kohti avoimia työmarkkinoita tai koulutukseen
– kaupungin avustusten yleisohjeissa mainitut seikat, erityisesti toiminnan tulokset ja laajuus, palvelujen laatu sekä yhteisön asiantuntemus.

Avustusta myönnettäessä huomioidaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset, esimerkiksi palkkaus- ja tilakustannukset suhteutettuna toiminnan laajuuteen.

Edellisten vuosien tavoitteiden toteutuminen otetaan huomioon seuraavan vuoden avustussummassa.

2. TOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUS

Avustus myönnetään työttömille tarkoitetun järjestötoiminnan kehittämiseen, järjestöjen sisäisen osaamisen lisäämiseen, viestinnän vahvistamiseen, palveluiden kehittämiseen ja lisäämiseen sekä uusien yhteistyöpolkujen avaamiseen. Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös useammalle järjestölle yhteisestä hakemuksesta.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös muihin työllisyyttä edistäviin hankekustannuksiin samoilla edellytyksillä kuin toiminta-avustusta.

Hakemus liitteineen on jätettävä sähköiseen asiointipalveluun. Hakuaika päättyy 31.12.2019.

Lisätietoja antaa Sari Rasanen, puh. 09 310 43978, sari.rasanen@hel.fi.

Hakuohje hakemuksen laatimisen tueksi löytyy asiointipalvelusta: Työllisyysavustus > Lisää palvelusta.

KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunginhallitus myöntää avustuksia vuosittain sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään lautakunnan toimialaan.

Vuoden 2021 talousarviosta haettavien avustusten hakuaika päättyy 30.4.2020 klo 16.00.

Lisätietoja antaa Mauno Rönkkö, puh  09 310 36279, mauno.ronkko@hel.fi.


Organisationer med verksamhet i Helsingfors kan ansöka om understöd för verksamheten

Helsingfors stad använder ett elektroniskt system för behandling av ansökningar om understöd. Ansökningarna ska lämnas in på stadens webbplats för e-tjänster (asiointi.hel.fi), och de överförs elektroniskt till behandlingssystemet. Den elektroniska ansökningen är det primära sättet att ansöka om understöd hos staden. I andra hand kan ansökningar skickas till Helsingfors stads registratorskontor på adressen:

Helsingfors stads registratorskontor
Namnet på den sektor eller nämnd som behandlar ärendet
PB 10, 00099 Helsingfors stad
Besöksadress: Stadshuset, Norra esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors

(Kungörelse.pdf)

På webbplatsen asiointi.hel.fi finns elektroniska ansökningsblanketter för stadens alla understöd och beskrivningar av de ändamål för vilka understöd kan sökas med blanketterna. I beskrivningarna finns länkar till sektorernas webbplatser där blanketterna finns i PDF-format och kan skrivas ut för en handskriven ansökan. Framöver använder alla sektorer inte längre pappersblanketter.

Identifieringen med Katso-koder, som använts av sammanslutningar, kommer att tas ur bruk, varefter sammanslutningar använder suomi.fi-identifieringen vid inloggning till Helsingfors stads e-tjänster. Läs mer: suomi.fi.

Om ansökningsblanketten inte har lämnats in inom utsatt tid, anses ansökan ha kommit in för sent. Också ansökningar per post ska vara på adressen ovan inom utsatt tid, det räcker inte med poststämpeln. Ansökningar kan inte lämnas in per e-post. Försenade och bristfälliga ansökningar, som trots uppmaning inte kompletterats i tid, föreslås bli avslagna. En och samma verksamhet kan beviljas understöd från bara en instans.

De personer som anges nedan ger närmare upplysningar om understöden per telefon eller e-post.

Understöden beviljas i enlighet med de anvisningar för beviljande av understöd som stadsstyrelsen har godkänt.

Fostrans- och utbildningsnämnden

VERKSAMHETSUNDERSTÖD FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER I ENLIGHET MED LAGEN OM GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

Fostrans- och utbildningsnämnden beviljar verksamhetsunderstöd för sådan eftermiddagsverksamhet för skolelever som avses i kapitel 8a i lagen om grundläggande utbildning, för verksamhetsåret 2020–2021. Understödet beviljas utgående från de allmänna anvisningarna för beviljande av understöd godkända av stadsstyrelsen och utbildningsnämndens principer för beviljande av understöd (Fostrans- och utbildningsnämnden 22.10.2019, § 336).

Eventuella nya serviceproducenter ska kontakta Leena Palve-Kaunisto, serviceansvarig för eftermiddagsverksamhet för skolbarn vid fostrans- och utbildningssektorn, innan de lämnar in sin ansökan om understöd.

Registrerade sammanslutningar och stiftelser, församlingar samt övriga serviceproducenter av eftermiddagsverksamhet kan beviljas verksamhetsunderstöd för eftermiddagsverksamhet för skolbarn som avses i kapitel 8a i lagen om grundläggande utbildning, för verksamhetsåret 2020–2021. Eftermiddagsverksamhet ordnas i Helsingfors för elever i årskurs 1 och 2 och de elever i årskurs 3–9 som har fått beslut om särskilt stöd.

Ansökningstiden är 3.1–31.1.2020. Ansökningstiden går ut 31.1.2020 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av serviceansvarig för eftermiddagsverksamhet för skolelever Leena Palve-Kaunisto, tfn 09 310 86809, leena.palve@hel.fi. Upplysningar om elektronisk ansökning och svar på ekonomiska frågor lämnas av redovisningsplanerare Hanna Keränen, tfn 09 310 86338, hanna.keranen@hel.fi.

Närmare uppgifter om understöd och anvisningar finns också på fostrans- och utbildningssektorns webbsidor.

FRITT BILDNINGSARBETE

Fostrans- och utbildningsnämnden beviljar understöd för vuxenutbildning som avses i lagen om fritt bildningsarbete och som främst riktar sig till vuxna helsingforsare under 2021. Understöd kan sökas av sådana privata läroinrättningar och registrerade sammanslutningar i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete som samarbetar med finska arbetarinstitutet i fråga om främjande och genomförande av vuxenutbildning.

Ansökningstiden är 1.4–23.10.2020. Ansökningstiden går ut 23.10.2020 kl. 16.00.

Upplysningar om verksamheten lämnas av chefen för fritt bildningsarbete Ville Ylikahri, tfn 09 310 88501, ville.ylikahri@hel.fi. Upplysningar om elektronisk ansökning lämnas av redovisningsplanerare Hanna Keränen, tfn 09 310 86338, hanna.keranen@hel.fi.

Mer information om understöden på finska arbetarinstitutets webbsidor fr.o.m. 1.4.2020

Som understödsform på ansökan väljer man fritt bildningsarbete.

SMÅBARNSPEDAGOGIK

Fostrans- och utbildningsnämnden beviljar organisationer i Helsingfors understöd år 2020 för hobbyverksamhet som ordnas vardagar dagtid (kl. 8–17) för barn under skolåldern utanför de småbarnspedagogiska tjänsterna.

Understödet är inte avsett för
– småbarnspedagogik
– verksamhet som kompletterar småbarnspedagogiken, till exempel klubbverksamhet som räknas som öppen verksamhet
– religiös eller politisk verksamhet
– konkurrensutsatt eller upphandlad serviceproduktion eller tjänster som staden ordnar genom att använda servicesedlar.

Förutsättningar för att understöd kan beviljas är bl.a. att
– organisationen är registrerad
– organisationen har bevisligen varit aktiv under minst ett år
– verksamheten är till för helsingforsare.

I ansökningen ska man kort beskriva innehållet i den verksamhet för vilken man ansöker om understöd. Dessutom ska det klart framgå av ansökan
– på vilket klockslag verksamheten ordnas
– antalet timmar i veckan
– antalet  verksamhetstillfällen i månaden under år 2020
– antalet verksamhetsledare, om anslag söks för deras lönekostnader
– förteckning över materialen, om anslag söks för materialkostnader
– hur många barn som deltar i ett verksamhetstillfälle i genomsnitt.

Om understöd söks för flera objekt, ska separata ansökningar fyllas i för varje objekt. Som understödsform på ansökan väljer man småbarnspedagogik.

Ansökningstiden är 3.1–31.1.2020. Ansökningstiden går ut 31.1.2020 kl. 16.00.

Upplysningar om verksamheten lämnas av: Outi Kakkonen, tfn 09 310 26767, outi.kakkonen@hel.fi. Upplysningar om elektronisk ansökning lämnas av redovisningsplanerare Hanna Keränen, tfn 09 310 86338, hanna.keranen@hel.fi.

Närmare uppgifter om understöd och anvisningar finns också på fostrans- och utbildningssektorns webbsidor.

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion beviljar organisationer som verkar i Helsingfors understöd för verksamheten år 2021. Understöd kan beviljas en registrerad organisation vars verksamhet stöder och kompletterar de ärenden som hör till stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektions samt stadsmiljösektorns miljötjänsters verksamhetsområde i Helsingfors stad eller ersätter de tjänster som miljötjänsterna erbjuder helsingforsare.

Man kan läsa mer om stadsmiljösektorns miljö- och tillståndssektions verksamhet på stadsmiljösektorns webbsidor. Miljötjänsternas verksamhetsinnehåll beskrivs i verksamhetsstadgan för stadsmiljösektorn.

Ansökningstiden går ut 30.4.2020 kl. 16.00. Beslut om understöden fattas vintern 2021.

Upplysningar lämnas av Tuomas Lahti, tfn 040 8431410, tuomas.lahti@hel.fi.

Räddningsnämnden

Räddningsnämnden beviljar allmännyttiga organisationer med verksamhet i Helsingfors understöd för verksamheten år 2021. Understödet förutsätter att villkoren i stadens allmänna anvisningar uppfylls och att organisationen är registrerad och bedriver verksamhet som främjar förebyggandet av olyckor, räddningsarbetet eller befolkningsskyddet i Helsingfors.

Ansökningstiden är 1.1.–30.4.2020. Ansökningstiden går ut 30.4.2020 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av förvaltningschef Henri Nordenswan, tfn 09 310 30010, henri.nordenswan@hel.fi.

Kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion

Kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion delar årligen ut ca 17 miljoner euro i understöd till konst och kultur. Grunderna för beviljande av understöd är den konstnärliga kvaliteten, mångformigheten och jämställdheten, åtkomligheten och tillgängligheten, delaktigheten och engagemanget samt den funktionella kvaliteten och utförandet. 

KONST- OCH KULTURUNDERSTÖD

Konst- och kulturunderstöd kan beviljas till helsingforsiska konst- och kulturinrättningar och konst- och kultursammanslutningar, organisationer, föreningar, arbetsgrupper, konstnärer, stadsdelsevenemang och invånare för öppen konst- och kulturverksamhet och grundläggande konstundervisning.

UTVECKLINGSUNDERSTÖD

Utvecklingsunderstöden kan beviljas till helsingforsiska registrerade konst- och kulturinrättningar och konst- och kultursammanslutningar för utvecklingsprojekt som svarar mot det upplevda utvecklingsbehovet inom kulturbranschen, till exempel när staden saknar motsvarande verksamhet. Understödet beviljas för 1–3 år.

Uppgifter om ansökningstiderna finns på webbsidor.

Upplysningar lämnas av Anna von Bagh, tfn 09 310 37934, anna.vonbagh@hel.fi, Maaria Kuukorento, tfn 09 310 22472, maaria.kuukorento@hel.fi, Ari Tolvanen, tfn 09 310 37008, ari.tolvanen@hel.fi, Jenni Peisa, tfn 09 310 20455, jenni.peisa@hel.fi, Michaela Stenbäck, tfn 09 310 37003, michaela.stenback@hel. fi, Nina Gran, tfn 09 310 37006, nina. gran@hel.fi, Sampo Laurikainen, tfn 09 310 80007, sampo.laurikainen@hel.fi och Veikko Kunnas, tfn 09 310 37002, veikko.kunnas@hel.fi.

Närmare uppgifter om understöd som beviljas, grunder för beviljande av understöd, ansökningstider och anvisningar och eventuella ändringar finns på webbsidor.

Kultur- och fritidsnämndens idrottssektion

Kultur- och fritidsnämndens idrottssektion delar årligen ut understöd till föreningar inom idrott och motion och pensionärs- och specialgrupper i Helsingfors för idrottsverksamhet. Villkoren för beviljande av understöd och förutsättningarna för understödsbehörighet fastställs årligen.

UNDERSTÖD TILL IDROTTSFÖRENINGAR

1. VERKSAMHETSUNDERSTÖD

Ett prövningsbaserat understöd för idrotts- och motionsverksamhet till föreningar som uppfyller förutsättningarna för understödsbehörighet och för pensionärs- och specialgrupper (understödet bestäms på kalkylmässiga grunder och baserar sig på antalet aktiva deltagare och den regelbundna träningsverksamheten).

2. UNDERSTÖD FÖR ANVÄNDNING AV LOKALER

Ett prövningsbaserat understöd för användning av lokaler för idrottsverksamhet riktat till idrotts- och motionsföreningar och pensionärs- och specialgrupper som uppfyller förutsättningarna för understödsbehörighet. Understöd beviljas för lokalhyror för regelbunden idrotts- och motionsverksamhet i andra än idrottstjänsternas lokaler (understödet baserar sig på maximipriserna per timme för understödet för lokalanvändning och lokalhyror för regelbunden träningsverksamhet som föreningen betalat föregående år).

3. UNDERSTÖD TILL ANDRA FÖRENINGAR SOM FRÄMJAR IDROTT OCH MOTION

Ett prövningsbaserat understöd för idrotts- och motionsverksamhet för klubbar som uppfyller kriterierna för andra idrotts- och motionsfrämjande föreningar.

4. UNDERSTÖD FÖR ORIENTERINGSKARTOR

Riktar sig till orienteringsklubbar för kostnaderna för kartor som framställts 2019.

Ansökningstiden går ut 17.2.2020. Ansökan med bilagor ska lämnas in i det elektroniska systemet på asiointi.hel.fi eller på stadens registratorskontor.

5. STARTBIDRAG

För föreningar som varit aktiva under mindre än ett år eller har inlett registreringsprocessen. Startunderstöd kan beviljas bara en gång och dess storlek är 500 euro. Startunderstöd kan sökas året om i det elektroniska systemet på asiointi.hel.fi eller genom att lämna in en ansökan på stadens registratorskontor.

EVENEMANGSUNDERSTÖD

Med anslaget understöds idrottsevenemang som ordnas av registrerade helsingforsiska föreningar, företag och sammanslutningar under 2020. Understöd ska sökas före evenemanget. Det är möjligt att söka understöd året om. Ansökan ska lämnas in via det elektroniska ansökningssystemet på asiointi.hel.fi.

Upplysningar om understöden finns på kultur- och fritidssektorns webbsidor.

Upplysningar och rådgivning: liikunta.avustukset@hel.fi, Ritva Oljakka, tfn 09 310 87439, ritva.oljakka@ hel.fi, Sari Kiuru, tfn 09 310 87736, sari.kiuru@hel.fi, Lassi Laitinen, tfn 09 310 87947, lassi.laitinen@hel.fi och Taina Korell, tfn 09 310 38038, taina.korell@hel.fi.

Kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion

Ungdomssektionen beviljar understöd för verksamhet som riktas till helsingforsiska barn och ungdomar. Utgångspunkten för understödet är att minst 2/3 av medlemmarna eller de aktiva deltagarna är helsingforsare under 29 år (med undantag av lägerunderstödet under lovtider i fråga om vilket detta kriterium inte tilllämpas) och att sökandens hemort är Helsingfors. Beredningen och beslutsfattandet kring understöden styrs av Understödsreglementet för ungdomsföreningar som ungdomssektionen godkänt. I understödsreglementet anges understödskriterierna mer i detalj. Understödsreglementet finns på kultur- och fritidssektorns webbsidor.

Lägerunderstödet under lovtider beviljas för perioden 1.11.2020–31.10.2021. Alla andra understöd beviljas för 2020.

VERKSAMHETSUNDERSTÖD

Verksamhetsunderstöd beviljas för den allmänna verksamheten för organisationer för yngre ungdomar och ungdomsorganisationer i Helsingfors som har inlett sin verksamhet senast under föregående kalenderår och där minst 2/3 av medlemmarna eller de aktiva deltagarna är helsingforsare under 29 år och minst hälften är helsingforsare i åldern 7–28 år. Verksamhetsunderstöd kan beviljas också i förskott.

LÖNEUNDERSTÖD

Löneunderstöd beviljas till registrerade ungdomsorganisationer eller motsvarande organisationer i Helsingfors som har lokala helsingforsiska ungdomsföreningar, sektioner/avdelningar/verksamhetsgrupper under sin ledning, eller organisationens karaktär i övrigt förutsätter organisering, och där minst 2/3 av medlemmarna eller de aktiva deltagarna är helsingforsare under 29 år. Löneunderstöd kan beviljas också i förskott. Föreningar som uppfyller kriterierna för löneunderstödet ska genomgå en verksamhetsbedömning.

PROJEKTUNDERSTÖD

Projektunderstöd beviljas organisationer för yngre och äldre ungdomar eller grupper med ungdomsverksamhet i Helsingfors där minst 2/3 av medlemmarna eller de aktiva deltagarna är helsingforsare i åldern 7–28 år. Projektunderstödet är ett engångsunderstöd för ett projekt inom ungdomsverksamheten med syfte att engagera unga och stärka deras sociala färdigheter. Understöd kan beviljas för att genomföra eller delta i projekt eller evenemang.

Dessutom beviljas startunderstöd, transportunderstöd och understöd till husklubbar. 

LÄGERUNDERSTÖD UNDER LOVTIDER

Lägerunderstöd under lovtider beviljas till föreningar i Helsingfors för arrangerande av dag- och nattläger under lovtider för helsingforsare i åldern 7–16 år.

Ansökningstider:
– verksamhets- och löneunderstöd i förskott senast 15.12.2019
– verksamhets- och löneunderstöd senast 29.2.2020
– projektunderstöd kan sökas året om, ansökan ska dock lämnas in innan projektet inleds
– lägerunderstöd under lovtider senast 31.10.2020.

Upplysningar lämnas av planerare Tuulia Saves, tfn 09 310 23056, och planerare Liisa Remes, tfn 09 310 26783.

Läs mer om understöden på kultur- och fritidssektorns webbsidor.

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsnämnden beviljar understöd till organisationer, föreningar och stiftelser i Helsingfors för verksamhet som stöder och kompletterar social- och hälsovårdsväsendets verksamhetsområde. Understöd beviljas i första hand för sådan verksamhet vars syfte är att minska skillnaderna i helsingforsarnas hälsa och välbefinnande. Understöd ska sökas i september före det år för vilket understöd söks. Ansökningstiden för 2020 har gått ut.

Ansökningstiden för 2021 års understöd är 1.9–30.9.2020 och går ut 30.9.2020 kl. 16.00.

Upplysningar: sote.avustukset@hel.fi, specialplanerare Tarja Eklöf, tfn 09 310 42336 och specialplanerare Miikka Keränen, tfn 09 310 25678.

Andra understöd som beviljas av staden

INVÅNARDELAKTIGHET

Bidrag för invånardelaktighet beviljas för verksamhet som följer Helsingfors stads strategi och kompletterar stadens verksamhet, är till karaktären allmännyttig, öppen och huvudsakligen avgiftsfri, innovativ och mångsidigt riktad till olika befolkningsgrupper.

Den understödda verksamheten ska ha som mål att förbättra invånarnas möjligheter till delaktighet och påverkan.

Understöd för invånardelaktighet kan sökas av registrerade sammanslutningar, såsom invånar- eller stadsdelsföreningar, andra föreningar, stiftelser, andelslag, sociala företag, parkeringsbolag som förvaltar invånarhus och andra företag, såvida den verksamhet som understödet beviljas för är allmännyttig och riktar sig till Helsingfors stads invånare. På företag som söker bidrag tillämpas stadens allmänna anvisningar.

Understödsformerna för invånardelaktighet är
– allmänt bidrag för upprätthållande av och verksamhetskoordinering i invånarlokaler som staden inte upprätthåller
– verksamhetsbidrag för utveckling av strukturer och metoder som förbättrar invånardelaktigheten.

Ansökningstiden är 1.4–30.4.2020. Ansökningstiden går ut 30.4.2020 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av delaktighetsansvarig Anu Markkola, stadskansliet, delaktighet och rådgivning, tfn 09 310 36547, anu.markkola@hel.fi.

ORGANISATIONSUNDERSTÖD FÖR INTEGRATIONSARBETE

Understöd kan sökas för projekt, pilotprojekt eller integrationsutvecklande verksamhet som är i linje med målen och temana i stadens integrationsprogram 2017–2021. Understödet är inte avsett att täcka organisationens hyreskostnader för egna lokaler, telefon- eller internetkostnader. Det är inte heller tillåtet att använda det till logi- eller resekostnader eller anskaffning av utrustning. Understödet ska i sin helhet användas under år 2021.

Understöd kan sökas av alla helsingforsiska organisationer vilka har verksamhet som främjar integrationen av personer av utländsk härkomst i Helsingfors. Understöd söks för verksamhet som genomförs år 2021.

Ansökningarna ska inlämnas i elektronisk form i stadens ansökningssystem. Blanketten hittas på ”Organisationsunderstöd för integrationsarbete”. Storleken på understödet för integrationsarbete är cirka 10 000 euro.

Ansökningstiden gällande understöd för år 2021 börjar 2.11.2020. Ansökningssystemet stängs 27.11.2020 kl. 16.00. Försenade ansökningar behandlas inte. Till ansökan ska man foga blanketten ”Serviceplan” som kan laddas ned från ansökningssidan och som ska fyllas i omsorgsfullt. På blanketten beskriver den sökande syftet och budgeten för det understöd som ansökan gäller. Serviceplanen bifogas som en del av den elektroniska ansökan. Ansökningar där det inte finns någon bilaga med serviceplan behandlas inte.

Upplysningar lämnas av specialplanerare Laura Kyntölä, tfn 09 310 36666, laura.kyntola@hel.fi.

SYSSELSÄTTNINGSUNDERSTÖD

Sysselsättningsunderstöd beviljas föreningar och stiftelser för verksamhet som främjar helsingforsarnas sysselsättningsmöjligheter. Understödet beviljas av stadskansliets näringslivsavdelning.

Understöd beviljas för följande ändamål:

1. VERKSAMHETSUNDERSTÖD

Understödet beviljas som ett allmänt understöd för organisationsverksamhet.

Vid beviljandet av understödet beaktas i första hand arbetsprövningsdagar som ordnas i organisationen på årsnivå (antalet dagar). Med arbetsprövning avses en av arbets- och näringsbyrån godkänd arbetsprövning på en arbetsplats.

Dessutom beaktas:
– utbildningar som organisationen tillhandahåller för arbetslösa (antalet personer)
– övrig gruppverksamhet för arbetslösa (antalet personer och tillfällen)
– att verksamheten riktar sig till de prioriterade grupperna för stadens sysselsättningsåtgärder (långtidsarbetslösa,  ungdomar och invandrare)
– att verksamheten målmedvetet inriktas på den öppna arbetsmarknaden eller på utbildning
– det som nämns i stadens allmänna anvisningar för understöd, särskilt resultat av och omfattning på verksamheten, tjänstekvalitet och sammanslutningens sakkunskap.

Vid beviljande av understöd beaktas kostnaderna för verksamheten, till exempel anställnings- och lokalkostnaderna i förhållande till verksamhetens omfattning.

För följande års bidragsbelopp beaktas hur väl målsättningarna har nåtts under tidigare år.

2. UNDERSTÖD FÖR VERKSAMHETSUTVECKLING

Understöd för verksamhetsutveckling beviljas för utveckling av organisationsverksamhet för arbetslösa, ökning av den interna kompetensen i organisationerna, effektivisering av kommunikationen, serviceutveckling och ökning av tjänster och skapande av nya samarbetsstigar. Utvecklingsunderstöd kan beviljas också till flera organisationer på dessas gemensamma ansökan.

Utvecklingsunderstöd kan beviljas också för andra kostnader för sysselsättningsfrämjande projekt, enligt samma förutsättningar som gäller för verksamhetsunderstöd.

Ansökan med bilagor ska lämnas in på stadens webbplats för e-tjänster. Ansökningstiden går ut 31.12.2019.

Upplysningar lämnas av Sari Rasanen, tfn 09 310 43978, sari.rasanen@hel.fi.

Anvisningar om hur man fyller i ansökningsblanketten finns på asiointi.hel.fi: Sysselsättningsunderstöd > Mer om tjänsterna.

STADSSTYRELSEN

Stadsstyrelsen beviljar årligen understöd till organisationer med sådan verksamhet som inte hör till någon av nämndernas verksamhetsområden.

Ansökningstiden för understöd av anslag ur budgeten för 2021 går ut 30.4.2020 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av  Mauno Rönkkö, tfn  09 310 36279, mauno.ronkko@hel.fi.


JAA
20.08.2020 10:45