Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kaarela, Kannelmäen Pasuunakuja 1 – Detaljplan som trätt i kraft: Kårböle, Gamlas, Basungränden 1


Kaupunginvaltuuston 17.6.2020, § 176, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kaarela, Kannelmäki, tontti 33092/2, piirustus nro 12612, Kannelmäen Pasuunakuja 1, dnro HEL 2017-010959.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 18.2.2022. Päätöksellään 25.1.2023 korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt asiassa valituslupaa.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12612

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12612


Helsingissä 30.1.2023


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 17.6.2020, § 176, har trätt i kraft:

Kårböle, Gamlas, tomten 31092/2, ritning nr 12612, Gamlas, Basungränden 1, dnr HEL 2017-010959.

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol har 18.2.2022 förkastat besvären. I sitt beslut 25.1.2023 beviljade högsta förvaltningsdomstolen inte besvärstillstånd i målet.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12612

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12612


Helsingfors 30.1.2023

JAA
30.01.2023 00:00