Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Vuosaaren keskustan länsiosa – Detaljplan som trätt i kraft: Nordsjö Centralens västre del

 

Kaupunginvaltuuston 7.12.2022, § 319, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vuosaari, Keski-Vuosaari, korttelit 54090 ja 54178 sekä puisto- ja katualueet, piirustus nro 12767, Vuosaaren keskustan länsiosa. Dnro HEL 2016-014145.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12767

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12767


Helsingissä 26.1.2023


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 7.12.2022, § 319, har trätt i kraft:

Nordsjö, Mellersta Nordsjö, kvarteren 54090 och 54178 samt park- och gatuområden, ritning nr 12767, Nordsjö Centralens västre del. Dnr HEL 2016-014145.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12767

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12767


Helsingfors 26.1.2023JAA
26.01.2023 00:00