Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kamppi ja Etu-Töölö, Marian kasvuyrityskampus – Detaljplan som trätt i kraft: Kampen och Främre Tölö, Maria campus för tillväxtföretag

 

Kaupunginvaltuuston 9.9.2020, § 198, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kamppi, kortteli 4170 sekä katualueet ja Etu-Töölö, katualueet, muodostuu uusi kortteli 4176, piirustus nro 12629, Marian kasvuyrityskampus, dnro HEL 2012-006163.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Hallinto-oikeus kumosi päätöksellään 26.1.2022 kaupunginvaltuuston päätöksen. Kaupunki valitti 25.2.2022 hallinto-oikeuden päätöksestä. Korkein hallinto-oikeus kumosi päätöksellään 10.1.2023 hallinto-oikeuden päätöksen, joten kaupunginvaltuuston päätös jää voimaan.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12629

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro12629


Helsingissä 16.1.2023


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 9.9.2020, § 198, har trätt i kraft:

Kampen, kvarteret 4170 samt gatuområden och Främre Tölö, gatuområden, det nya kvarteret 4176 bildas, ritning nr 12629, Maria campus för tillväxtföretag, dnr HEL 2012-006163.

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Förvaltningsdomstolen har genom sitt beslut 26.1.2022 upphävt stadsfullmäktiges beslut. Staden överklagade förvaltningsdomstolens beslut 25.2.2022. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens beslut 10.1.2023. Därmed förblir stadsfullmäktiges beslut i kraft.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12629

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12629


Helsingfors 16.1.2023JAA
16.01.2023 00:00