Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Malmi, Nallenrinne – Detaljplan som trätt i kraft: Malm, Nallebranten


Kaupunginvaltuusto on 31.3.2021 § 79 hyväksynyt seuraavan asemakaavan muutoksen:

Malmi, Ala-Malmi, Tattariharju, Malmin lentokenttä, puistoalue, puisto, lentokenttäalue, erityisalue lumenvastaanottopaikkaa varten ja katualue, muodostuvat uudet korttelit 38233, 38234, 38236–38238, 38241, 38255, 38257 ja 38258, piirustus nro 12577, Nallenrinne, dnro HEL 2018-008267.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset ja muut esitetyt vaatimukset 7.4.2022 Korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 16.12.2022 valituslupahakemuksen, joten kaupunginvaltuuston päätös jää voimaan.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12577

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12577


Helsingissä 11.1.2023

 


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 31.3.2021, § 79, har trätt i kraft:

Malm, Nedre Malm, Tattaråsen, Malms flygfält, parkområde, park, flygfältsområde, specialområde för mottagande av snö och gatuområden, de nya kvarteren 38233, 38234, 38236–38238, 38241, 38255, 38257 och 38258 bildas, ritning nr 12577, Nallebranten, dnr HEL 2018-008267.

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade besvären och de övriga yrkandena 7.4.2022. Högsta förvaltningsdomstolen avslog ansökan om besvärstillstånd 16.12.2022, så stadsfullmäktiges beslut förblir i kraft.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12577

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12577


Helsingfors 11.1.2023


JAA
11.01.2023 00:00