Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Pukinmäki, Rälssintien ja Isonkaivontien alueet – Detaljplan framlagd: Bocksbacka, Frälsevägens och Storbrunnsvägens områden

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 16.1.–14.2.2023:

Pukinmäki, tontit 37183/6 ja 7, tontti 37184/1, tontit 37215/1 ja 3 ja katualue, piirustus nro 12785, Rälssintien ja Isonkaivontien alueet. Dnro HEL 2018-003102.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12785

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12785

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa  https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero, HEL 20xx-xxxxxx, joka löytyy yllä kaavaehdotuksen tiedoista. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 16.1.2023

 

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 16.1.–14.2.2023:

Bocksbacka, tomterna 37183/6 och 7, tomten 37184/1, tomterna 37215/1 och 3 och gatuområde, ritning nr 12785, Frälsevägens och Storbrunnsvägens område. Dnr HEL 2018-003102. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12785

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12785

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan https://www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. Anmärkningens diarienummer, HEL 20xx-xxxxxx, som hittas ovan i uppgifterna om detaljplaneförslaget ska nämnas i anmärkningens rubrik. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 16.1.2023

 

JAA
16.01.2023 00:00