Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Munkkiniemi, Haaga, Huopalahdentien katualue ympäristöineen – Detaljplan framlagd: Munksnäs, Haga, Hoplaksvägens gatuområde med omgivning

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 9.1.– 7.2.2023:

Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, vesialueet, Haaga, Etelä-Haaga, puisto- ja katualueet, Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, Munkkivuori, Niemenmäki, kortteli 30048, tontit 30096/4 ja 5, tontti 30101/4, tontti 30112/7, tontti 30118/2, puisto-, katu- ja tiealueet, (muodostuu uusi kortteli 30226), piirustus nro 12764, Huopalahdentien katualue ympäristöineen. Dnro HEL 2020-013669.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12764

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12764

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa  https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero, HEL 20xx-xxxxxx, joka löytyy yllä kaavaehdotuksen tiedoista. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 9.1.2023


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 9.1.–7.2.2023:

Munksnäs, Gamla Munksnäs, vattenområden, Haga, Södra Haga, park- och gatuområden, Munksnäs, Gamla Munksnäs, Munkshöjden, Näshöjden, tomten 30048, tomterna 30096/4 och 5, tomten 30101/4, tomten 30112/7, tomten 30118/2, park-, gatu- och vägområden, (det nya kvarteret 30226 bildas), ritning nr 12764, Hoplaksvägens gatuområde med omgivning. Dnr HEL 2020-013669.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12764

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12764

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan https://www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. Anmärkningens diarienummer, HEL 20xx-xxxxxx, som hittas ovan i uppgifterna om detaljplaneförslaget ska nämnas i anmärkningens rubrik. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 9.1.2023

 

JAA
09.01.2023 00:00