Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Laajasalo, Eteläinen Kuvernöörinkuja 6 ja Laajasalontien katualue - Detaljplan som trätt i kraft: Degerö, Södra Guvernörsgränden 6 och Degerövägens gatuområde


Voimaan tullut asemakaava: Laajasalo, Eteläinen Kuvernöörinkuja 6 ja Laajasalontien katualue 

Kaupunkiympäristölautakunnan 27.10.2020 § 633 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Laajasalo, tontti 49036/4, osa korttelia 49039 ja katualueet, muodostuu uusi kortteli 49343 (piirustus nro 12652, Eteläinen Kuvernöörinkuja 6 ja Laajasalontien katualue), dnro HEL 2020-004180. 

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 22.11.2021 hylännyt valituksen. Korkein hallinto-oikeus päätöksellään 27.4.2022 ei ole myöntänyt valituslupaa. 

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12652  

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12652 

Helsingissä 4.5.2022


HELSINGFORS STAD 

Detaljplan som trätt i kraft: Degerö, Södra Guvernörsgränden 6 och Degerövägens gatuområde 

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 27.10.2020 har trätt i kraft: 

Degerö, tomten nr 49036/4, del av kvarteret 49039 och gatuområden, det nya kvarteret 49343 bildas (ritning nr 12652, Södra Guvernörsgränden 6 och Degerövägens gatuområde), dnr HEL 2020-004180. 

Stadsmiljönämndens beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol har 22.11.2021 förkastat besvären. Högsta förvaltningsdomstolen har genom sitt beslut 27.4.2022 inte beviljat besvärstillstånd. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12652 

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12652 

Helsingfors 4.5.2022


JAA
04.05.2022 00:00