Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Munkkiniemi, Kärkitie 9 - Detaljplan som trätt i kraft: Munksnäs, Uddvägen 9


Voimaan tullut asemakaava: Munkkiniemi, Kärkitie 9

Kaupunkiympäristölautakunnan 14.6.2022 § 374 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, tontti 30045/1, katu-, vesi- ja puistoalueita, piirustus nro 12768, Kärkitie 9. Dnro HEL 2021-008086.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12768

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12768 

Helsingissä 11.8.2022


Detaljplan som trätt i kraft: Munksnäs, Uddvägen 9 

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 14.6.2022 § 374 har trätt i kraft: 

Munksnäs, Gamla Munksnäs, tomten 30045/1, gatu-, vatten- och parkområden, ritning nr 12768, Uddvägen 9. Dnr HEL 2021-008086. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12768 

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12768 

Helsingfors 11.8.2022


JAA
11.08.2022 08:56