Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Laajasalo, Laajasalon ratikkakortteli – Detaljplan som trätt i kraft: Degerö, Degerö Spårdepå


Kaupunginvaltuuston 4.11.2020 § 299 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Laajasalo, Yliskylä, tontit 49023/5 ja 49027/4, katu-, puisto-, suojaviher-, urheilukeskus-, urheilu-, virkistyspalvelu- ja yleiset pysäköimisalueet (muodostuvat uudet korttelit 49073, 49089 ja 49092), piirustus nro 12546,  dnro HEL 2017-005378.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Päätöksellään 24.3.2022 Helsingin hallinto-oikeus ei tutkinut toimenpidekieltoa koskevaa vaatimusta ja muutoin hylkäsi valitukset. Päätöksestä valitettiin, mutta korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt asiassa valituslupaa 15.12.2022, joten kaupunginvaltuuston päätös jää voimaan.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12546

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12546


Helsingissä 20.12.2022


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 4.11.2020, § 299, har trätt i kraft:

Degerö, Uppby, tomterna 49023/5, 49027/4 gatu-, park-, skyddsgrönområde-, idrottscentrum-, -, idrotts-, rekreations och allmänna gatuområden, bildas nya kvarteren 49073, 49089 och 49092, ritning nr 12546, dnr HEL 2017-005378.

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. I sitt beslut 24.3.2022 avvisade Helsingfors förvaltningsdomstol yrkandet på åtgärdsförbud och förkastade de övriga besvären. Beslutet överklagades, men högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte besvärstillstånd i målet 15.12.2022, så stadsfullmäktiges beslut förblir i kraft.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12546

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12546


Helsingfors 20.12.2022


JAA
20.12.2022 00:00