Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Laajasalo, Koirasaarentien ja Ilomäentien alueet – Detaljplan som trätt i kraft: Degerö, Området vid Hundholmsvägen och Ilomäkivägen


Kaupunginvaltuusto on 17.2.2021 § 33 hyväksynyt Laajasalon, Yliskylän, tonttien 49003/11, 49020/5, 49029/5 ja 6, 49033/2, 49036/5, 49037/1, 49051/3 ja 18, 49056/12 ja 13, 49059/1 ja 2, 49072/1 sekä puisto-, lähivirkistys- ja katualueiden (muodostuvat uudet korttelit 49091, 49097 ja 49098) asemakaavan muutoksen piirustus nro 12548 osat 1–3, Koirasaarentien ja Ilomäentien alueet, dnro HEL 2016-000535.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus päätti 22.11.2021 § 883 määrätä Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan muutoksen nro 12548 osat 1–3 tulemaan osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta niiden alueiden osalta, joihin valitukset eivät kohdistuneet. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 22.4.2022. Kaksi valittajaa haki valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Kaupunginhallitus määräsi 21.11.2022, § 817, Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan muutoksen nro 12548 tulemaan osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta lukuun ottamatta niitä alueita, joihin valituslupahakemukset kohdistuivat.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemukset 15.12.2022, joten kaupunginvaltuuston päätös tulee tällä kuulutuksella kokonaan voimaan.

Asemakaavamuutoksen kartta osa 1/3, piirustus nro 12548

Asemakaavamuutoksen kartta osa 2/3, piirustus nro 12548

Asemakaavamuutoksen kartta osa 3/3, piirustus nro 12548

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12548


Helsingissä 19.12.2022


Stadsfullmäktige har 17.2.2021 § 33 godkänt en detaljplaneändring för Degerö, Uppby, tomterna 49003/11, 49020/5, 49029/5 och 6, 49033/2, 49036/5, 49037/1, 49051/3 och 18, 49056/12 och 13, 49059/1 och 2, 49072/1 samt park-, närrekreations- och gatuområden, (de nya kvarteren 49091, 49097 och 49098 bildas), ritning nr 12548, delar 1–3, området vid Hundholmsvägen och Ilomäkivägen, dnr HEL 2016-000535.

Stadsfullmäktiges beslut överklagades till förvaltningsdomstolen. Stadsstyrelsen beslutade 22.11.2021 (§ 883) förordna att delarna 1–3 i detaljplaneändringen nr 12548 för området vid Hundholmsvägen och Ilomäkivägen delvis träder i kraft för de områden som överklagandet inte gällde innan detaljplaneändringen vunnit laga kraft. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade besvären 22.4.2022. Två ändringssökande ansökte om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen.

Stadsstyrelsen förordnade 21.11.2022 (§ 817) att detaljplaneändringen nr 12548 för området vid Hundholmsvägen och Ilomäkivägen delvis träder i kraft innan den vunnit laga kraft, med undantag av de områden som ansökningarna om besvärstillstånd gällde.

Högsta förvaltningsdomstolen avslog ansökningarna om besvärstillstånd 15.12.2022, så stadsfullmäktiges beslut träder i kraft i sin helhet genom denna kungörelse.

Detaljplaneändringens karta del 1/3, ritning nr 12548

Detaljplaneändringens karta del 2/3, ritning nr 12548

Detaljplaneändringens karta del 3/3, ritning nr 12548

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12548


Helsingfors 19.12.2022


JAA
19.12.2022 00:00