Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Haaga, Kauppalantie 9–11 – Detaljplan som trätt i kraft: Haga, Köpingsvägen 9–11


Kaupunginvaltuuston 3.2.2021, § 22, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Haaga, Etelä-Haaga, tontti 29018/2 ja osa puistoaluetta, muodostuu uusi kortteli 29266, piirustus nro 12638, Kauppalantie 9–11, dnro HEL 2019-007372.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 10.5.2022. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt asiassa valituslupaa 1.12.2022.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12638

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12638


Helsingissä 9.12.2022


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 3.2.2021, § 22, har trätt i kraft:

Haga, Södra Haga, tomten 29018/2 och del av parkområde, det nya kvarteret 29266 bildas, ritning nr 12638, Köpingsvägen 9-11, dnr HEL 2019-007372.

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade besvären 10.5.2022. Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte besvärstillstånd i målet 1.12.2022.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12638

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12638


Helsingfors 9.12.2022


JAA
09.12.2022 00:00