Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Vuosaari, Pärnunkatu 6 - Godkännande av detaljplan: Nordsjö, Pärnugatan 6

Kaupunginvaltuusto on 18.5.2022, 113 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Vuosaari, Meri-Rastila, tontti 54244/1 sekä katu- ja lähivirkistysalueet, piirustus nro 12672, Pärnunkatu 6. Dnro HEL 2019-012390.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12672

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12672

Helsingissä 25.5.2022


Stadsfullmäktige har 18.5.2022, 113 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Nordsjö, Havsrastböle, tomten 54244/1 samt gatu- och närrekreationsområden, ritning nr 12672, Pärnugatan 6. Dnr HEL 2019-012390. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12672 

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12672

 Helsingfors 25.5.2022

 


JAA
25.05.2022 01:00