Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Eira, Ullanlinna, Kaivopuisto, Merisataman saaret - Godkännande av detaljplan: Eira, Ulrikasborg, Brunnsparken, Havshamnens öar

Kaupunginvaltuusto on 18.5.2022, 111 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Eira, vesialue, Ullanlinna, uimaranta-, lähivirkistys- ja vesialueet sekä venesatama sekä Kaivopuisto, venesatama, piirustus nro 12718, Merisataman saaret. Dnro HEL 2016-002260

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12718

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12718

Helsingissä 25.5.2022


Stadsfullmäktige har 18.5.2022, 111 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Eira, vattenområde Ulrikasborg, badstrand-, närrekreation- och vattenområden samt småbåtshamn, Brunnsparken, småbåtshamn, ritning nr 12718. Dnr HEL 2016-002260.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12718

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12718

Helsingfors 25.5.2022

 


JAA
25.05.2022 01:00