Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Mellunkylä, Aarteenetsijäntie 2–4 – Godkännande av detaljplan: Mellungsby, Skattsökarvägen 2–4


Kaupunginvaltuusto on 16.3.2022, 70 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Mellunkylä, Mellunmäki, korttelit 47307 ja 47308, puisto- ja katualueet, piirustus nro 12717, Aarteenetsijäntie 2–4. Dnro HEL 2020-010779.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12717

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12717


Helsingissä 23.3.2022


Stadsfullmäktige har 16.3.2022, 70 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Mellungsby, Mellungsbacka, kvarteren 47307 och 47308, park- och gatuområden, ritning nr 12717, Skattsökarvägen 2–4. Dnr HEL 2020-010779.


Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12717

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12717

 

Helsingfors 23.3.2022

 


JAA
23.03.2022 07:36