Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Vuosaaren keskustan länsiosa - Godkännande av detaljplan: Nordsjö Centralens västre del

Kaupunginvaltuusto on 7.12.2022, 319 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Vuosaari, Keski-Vuosaari, korttelit 54090 ja 54178 sekä puisto- ja katualueet, piirustus nro 12767, Vuosaaren keskustan länsiosa. Dnro HEL 2016-014145.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12767

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12767

Helsingissä 15.12.2022

Stadsfullmäktige har 7.12.2022, 319 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Nordsjö, Mellersta Nordsjö, kvarteren 54090 och 54178 samt park- och gatuområden, ritning nr 12767, Nordsjö Centralens västre del. Dnr HEL 2016-014145.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12767

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12767

Helsingfors 15.12.2022

 


JAA
15.12.2022 09:32