Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Kallio, Toinen linja 10 - Godkännande av detaljplan: Berghäll, Andra linjen 10


Asemakaavan hyväksyminen: Kallio, Toinen linja 10 

Kaupunkiympäristölautakunta on 8.2.2022 § 69 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kallio, tontti 11302/9, piirustus nro 12716, Toinen linja 10. Dnro HEL 2021-001405. 

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12716 

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12716 

Helsingissä 16.2.2022


Godkännande av detaljplan: Berghäll, Andra linjen 10 

Stadsmiljönämnden har 8.2.2022 § 69 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft: 

Berghäll, tomten 11302/9, ritning nr 12716, Andra linjen 10. Dnr HEL 2021-001405. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12716 

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12716 

Helsingfors 16.2.2022


JAA
16.02.2022 15:22