Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Sörnäinen, Haapaniemenkatu 4 - Godkännande av detaljplan: Sörnäs, Aspnäsgatan 4


Kaupunginvaltuusto on 26.10.2022, 259 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Sörnäinen, Vilhonvuori, tontti 291/4, piirustus nro 12715, Haapaniemenkatu 4. Dnro HEL 2019-007116.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12715

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12715


Helsingissä 2.11.2022


Stadsfullmäktige har 26.10.2022, 259 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Sörnäs, Vilhelmsberg, tomten 291/4, ritning nr 12715, Aspnäsgatan 4. Dnr HEL 2019-007116.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12715

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12715


Helsingfors 2.11.2022


JAA
02.11.2022 00:00