Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Kamppi, Runeberginkatu 2 - Godkännande av detaljplan: Kampen, Runebergsgatan 2


Kaupunginvaltuusto on 21.9.2022, 223 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kamppi, kortteli 4461 sekä katualueiden tason - 1.7 yläpuolinen tila, piirustus nro 12700, Runeberginkatu 2. Dnro HEL 2020-011503.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12700

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12700

 

Helsingissä 5.10.2022

 


Stadsfullmäktige har 21.9.2022, 223 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Kampen, kvarteret 4461 samt de delar av gatuområdena som ligger ovanför nivån -1.7, ritning nr 12700, Runebergsgatan 2. Dnr HEL 2020-011503.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12700

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12700


Helsingfors 5.10.2022


JAA
05.10.2022 00:00