Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Kaarela, Pihkatie - Godkännande av detaljplan: Kårböle, Kådvägen


Kaupunginvaltuusto on 5.10.2022, 235 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kaarela, Malminkartano, katualue, Kaarela, Malminkartano, tontit 33235/1, 33236/2, 3, 4 ja 5 sekä katu- ja puistoalueet, muodostuvat uudet korttelit 33237, 33238, 33239, 33278 ja 33430, piirustus nro 12690, Pihkatie, dnro HEL 2016-011807.

 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12690

 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12690


Helsingissä 12.10.2022


Stadsfullmäktige har 5.10.2022, 235 § fattat beslut om en detaljplan och detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Kårböle, Malmgård, gatuområde, Kårböle, Malmgård, tomterna 33235/1, 33236/2, 3, 4 och 5 samt gatu- och parkområden, de nya kvarteren 33237, 33238, 33239, 33278 och 33430 bildas, ritning nr 12690, Kådvägen, dnr HEL 2016-011807.

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12690

Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12690

 

 Helsingfors 12.10.2022


JAA
12.10.2022 00:00